Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ထီၣ်န့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢၢ်ဒိၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်လိၣ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်

တၢ်ထီၣ်န့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢၢ်ဒိၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်လိၣ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်

556
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၃) ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်အပူၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ(၃)ဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤတၢ်ထီၣ်ဒုးအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်အံၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ(၃)ဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် သၣ်ဆ့းသုးကလၢၤႇဘီကထၣ်ႇတိၤသ့ၣ်ဖူသုးကလၢၤလၢတနံၤဃီအတီၢ်ပူၤဒီးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဒီးကဘီယူၤစ့ၢ်ကီးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးကတီၢ်ခဲအံၤ လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခဲအံၤပဘှါရှဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်နီၤလီၤအီၣ်သကိးသးဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤႉစးထီၣ်ဖဲတၢ်ထီၣ်န့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တပယူာ်ဃီလီၤႉခဲအံၤလၢလၢၢ်ဒိၣ်အံၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်(၈၀၀၀)ဘျဲၣ်ညါႉတနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢတၢ်လီၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်မီၤနီၤႉတနီၤခီဒုလဲၤစံၣ်အိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤႉခဲအံၤလၢလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်န့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲအဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်ညါဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီစ့ၢ်ကီးတအိၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထီၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ပဒဲကီသ၀ီႇဘီကထၣ်ႇကိမၠ့ၣ်သၤယၤႇ ကီးကၠးသဲကျဲမုၢ်ဒီတဘိဒီးသ၀ီတဖၣ်အပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲတပယူာ်ဃီဒီးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇ သုးမီၤစိရိၤအ(drone)စ့ၢ်ကီးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိသ၀ီပူၤဟံၣ်ဃီဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲတနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲ ၁၄ သီ ၁၅ သီအခါန့ၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီစးထီၣ်လီၤတူာ်ႉဖဲတၢ်တနံၤန့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲတသီဂီၢ်ခံသီဂီၢ်လီၤႉ ခဲအံၤနါက့ပက့ၤလၢသ၀ီတဘူၣ်ဘၣ်ႉတၢ်ဒုးနါက့ကဲထီၣ်ဒံးအဃိၦၤကဟဲဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးတညီဘၣ်အဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကအီၣ်ကအီမီၤနီၤႉတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢခံအံၤနါက့ကျိဖးဒိၣ်ဘၣ်ၦၤဟံၣ်ၦၤဃီဟးဂီၤအိၣ်မီၤနီၤႉဘၣ်ဒိၦၤသ၀ီဖိဒုတအိၣ်ဒံးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးအံၤပညိၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢ(drone)ႇကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဒီး ဒ်န့ၣ်အသိးလၢမိကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စ့ၢ်ကီးဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(drone)တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ ခးလီၤစ့ၢ်ကီးကျိဖးဒိၣ်ကအိၣ်(၁၂)ဖျၢၣ်ဃၣ်ဃၣ်ညါအဃိ လီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲလၢသ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ