Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိပယီၤသုးသံ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်(Palaw-KPDF)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိပယီၤသုးသံ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်(Palaw-KPDF)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

517
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် မၠ့ၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပလီၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၉ သီအနံၤန့ၣ် ကညီတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုး(Palaw-KPDF)ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ ပယီၤသုးသံ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (Palaw-KPDF)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢပလီၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤဟံကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဖဲနါပယိၣ်သ၀ီဒီးထမ့မစါသ၀ီ အဘၢၣ်စၢၤတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်နုာ်လီၤခးအီၤလၢကညီတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုး(Palaw-KPDF)ဘိၤခီဖၠူၤသုးကျိၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (Palaw-KPDF)တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤမူဒါခိၣ်တဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အခါပယီၤသုးလၢအဟဲဟံကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ်န့ၣ်က့ၤကဒါလီၢ်ခံမီၤနီၤႉ ပယီၤသုးနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်လၢအဂၤ(၃၀)ညါႉပဒိးန့ၢ်ဃာ်တၢ်ကစီၣ်အဃိပလဲၤနုာ်လီၤခး၀ဲမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤတံာ်တာ်၀ဲ(၁၅)မံးနံးဃၣ်ဃၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်(Palaw-KPDF)ဘိၤခီဖၠူၤသုးကျိၤအၦၤသုးဖိတဖၣ်ခီန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲနီတမံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်(KPDF)တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
“တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဆဲးတဲးတပယူာ်ဃီအဃိကျိခံၦာ်သၣ်လၢာ်အါမးမီၤနီၤႉလၢတၢ်န့ၣ်အဃိပလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအါမးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် (Palaw-KPDF) တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤမူဒါခိၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၉ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီ မၠ့ၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပလီၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲ(တပိၢ်သ၀ီ)ဟံၣ် ၄ ဖျၢၣ်အသိး ဒွဲၣ်အူအီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ သ့ၤကါတီသ၀ီႇပံၣ်ဒဲၣ်သ၀ီပူၤ ဟံၣ်တစှၤန့ၢ်အဖျၢၣ်(၁၀)ဘၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ