Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဖီၣ်န့ၢ် PDF (၅)ဂၤလၢမီၣ်လမၠဲၣ်(စ့ၤယၤသံၤရံၣ်)က၀ီၤဒ့ပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ကလုၢ်လီၤလၢကဘၣ်ခး

တၢ်ဖီၣ်န့ၢ် PDF (၅)ဂၤလၢမီၣ်လမၠဲၣ်(စ့ၤယၤသံၤရံၣ်)က၀ီၤဒ့ပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ကလုၢ်လီၤလၢကဘၣ်ခး

311
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် မီၣ်လမၠဲၣ်၀့ၢ်ပူၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤလၢ(စ့ၤယၤသံၤရံၣ်)က၀ီၤဒ့ စ့ၤယၤ(၃)ကျဲဟံၣ်တဖျၢၣ်အပူၤဒီးဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ(PDF) ၅ ဂၤကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးဟးဆှၣ်တၢ်လၢက၀ီၤဒ့ပူၤ ဒီးတၢ်ကလုၢ်လီၤလၢကဘၣ်ခး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်က၀ီၤဒ့ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီ ဟါခီ ၄း၃၀ ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢမီၣ်လမၠဲၣ်၀့ၢ်ပူၤ ပယီၤသုးနုာ်လီၤလၢ(စ့ၤယၤသံၤရံၣ်)က၀ီၤဒ့ဟံၣ်တဖျၢၣ်အပူၤဒီးခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉတၢ်ကဲထီၣ်သးဘျီ၀ဲအံၤအပူၤပယီၤသုးဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ(PDF) ၅ ဂၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးကးတံၢ်ကွံာ်၀ဲ(စ့ၤယၤသံၤရံၣ်)က၀ီၤဒ့ စ့ၤယၤ(၃)ကျဲအံၤဒီးတၢ်ကလုၢ်လီၤလၢကဘၣ်ခး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါဟါခီ ၄း၃၀ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးပယီၤသုးဖီၣ်န့ၢ်ၦၤဖိသၣ်တဖၣ်အိၣ်မီၤနီၤႉ ခဲအံၤတဂီၤညါအံၤလၢ(စ့ၤယၤသံၤရံၣ်)က၀ီၤဒ့န့ၣ်တၢ်ကလုၢ်လီၤလၢကဘၣ်ခး၀ဲမီၤနီၤႉ ပၢၤကီၢ်နါက့ဟးဆှၣ်တၢ်လၢတၢ်ကဲထီၣ်သးအလီၢ်န့ၣ်၀း၀းတရံးလီၤႉပနၢ်ဟူလၢပၢၤကီၢ်တဂၤန့ၣ်ၦၤဟ့ၣ်ဃာ်၀ဲကျိချံအဖျၢၣ် (၆၀) ညါႉအ၀ဲသ့ၣ်ကးတံၢ်ဃာ်က၀ီၤဒ့၀ဲန့ၣ်လံမီၤနီၤႉၦၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ပျဲဟးထီၣ်၀ဲတဖၣ်လီၤဟးထီၣ်န့ၢ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံဖဲဟါခီ ၇ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ပယီၤသုးကအိၣ်အဂၤ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ် ခးလီၤတပျုာ်တပျီာ်ကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိဆူ(စ့ၤယၤသံၤရံၣ်)က၀ီၤဒ့ စ့ၤယၤ(၃)ကျဲအဃိပယီၤသုးဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ(Special Underground Movement Force )အၦၤ ၅ ဂၤဃုာ်ဒီးကျိ(၃)ခိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်(page)ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ်က၀ီၤဒ့ပၢပြးသးၦၢ်လၢသုးမီၤစိရိၤတီၣ်ထီၣ်၀ဲအံၤ အဖိခွါတဂၤဒီးပၢၤကီၢ်တဂၤသံ၀ဲဒၣ်အသိးပယီၤသုးဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ(PDF)ပိာ်ခွါ ၄ ဂၤဒီးပိာ်မုၣ် ၁ ဂၤ ဒီး ကဆဲးထီဒါပၢၢၢ်ဆၢ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးစးထီၣ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်လၢမီၣ်လမၠဲၣ်(အ၀ိုင်း)တၢ်လီၢ်ဒီးကၠဲၣ်သလၤဃိၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ