Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးတဲပျံၤ၀ဲလၢ(KNLA)မ့ဟဲခးကဒီးသုးကလၢၤန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်လိၣ်ဆှါသ၀ီဒီတဖျၢၣ်

ပယီၤသုးတဲပျံၤ၀ဲလၢ(KNLA)မ့ဟဲခးကဒီးသုးကလၢၤန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်လိၣ်ဆှါသ၀ီဒီတဖျၢၣ်

203
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်(ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်)အပူၤ ပယီၤသုးတဲပျံၤလိၣ်ဆှါသ၀ီဖိတဖၣ်လၢ(KNLA)မ့ဟဲခးအ၀ဲသ့ၣ်သုးကလၢၤတဘျီကဒီးန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်ကွံာ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုး၀ဲန့ၣ်အသုးကျိၤခိၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤအဂၤ(၄၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤ ကိးထံၣ်၀ဲသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးလီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတနီၤလၢလိၣ်ဆှါသီခါဖၠၣ်အဆၢကတီၢ်တဲပျံၤ၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“အ၀ဲသ့ၣ်ကိးထံၣ်သ၀ီကိးဖျၢၣ်ဒဲးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးသ၀ီဖိတဖၣ်လၢသီခါဖၠၣ်မီၤနီၤႉတဲ၀ဲလၢသုအဲၣ်ဒိးမၤမနုၤလဲၣ်ႇသုအဲၣ်ဒိးဒ်လဲၣ်ဟဲတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးန့ၢ်မီၤနီၤႉတဲ၀ဲလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)မ့ဟဲခးကဒီးသုးကလၢၤလၢခံတဘျီကဒီးန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်လီၤႉၦၤစံၣ်တၢ်ဒုးခဲလၢာ်အဃိပပျံၤတၢ်စ့ၢ်မီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကိးထံၣ်တၢ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်အပူၤထံထီၣ်ကၢၢ်သ၀ီႇမဲၣ်ကလိ(ယဲၣ်ဖီ)‚ဖၤယၤႇလိၣ်ဆှါသ၀ီပၢပြးကရူၢ်ဒီးကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးအဂၤ(၅၀)ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ပယီၤသုးဒိနီၣ်ဃာ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢလိၣ်ဆှါသ၀ီအပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးခီၣ်သုးရ့ၣ်(ခလရ–၆၂)(ခလရ–၃၂)‚သုးခိးကီၢ်ဆၢ-BGF(၁၀၂၁)သုးရ့ၣ်သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်ခီဖျိ(သရိာ်၀ါ)ပယီၤသုးခးလီၤ(၁၂၀ မမ)ကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လီၢ်ဒီး ကဘီယူၤစ့ၢ်ကီးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်မၤအီၣ်ကျီးကရၢၢ်ဟးဂူၤဟးဂီၤ၀ဲအသိး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ၀ီဖိလၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးတပျဲလိၣ်ဆှါသ၀ီဖိတဖၣ်အံၤလၢကလဲၤဟံကဒါက့ၤဘုလၢသ၀ီဖိကူးဃာ်၀ဲတဖၣ်ဘၣ်အဃိဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ဘုလၢအကယၤညါဒီးခီဖျိတၢ်ဒုးအဃိဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်‚သဲးကျီးႇရီဘၢၣ်ကျီးဒီးကျီးကရၢၢ် ဟးဂီၤ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိပယီၤသုးအံၤနုာ်လီၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီအဃိ သ၀ီဖိလၢအဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤက့ၤအိၣ်လၢအဟံၣ်တဘူၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်ဒီးဘၣ်အိၣ်ဘၣ်အီၣ်၀ဲလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိလၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လိၣ်ဆှါသ၀ီအံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး သုးကလၢၤလၢပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲခဲအံၤန့ၣ်အပူၤကွံာ်လၢညါမ့ၢ်၀ဲဒၣ်(KNLA)သုးရ့ၣ် ၁၆ သ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢသုးကလၢၤတၢ်လီၢ်တခါန့ၣ်လီၤႉဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၁) လါအီးကထိဘၢၣ်အခါန့ၣ် ပယီၤသုးစးထီၣ်နုာ်လီၤအိၣ်၀ဲလၢသုးကလၢၤတၢ်လီၢ်အံၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်(KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ