Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုး(၄၄)သုးတြိၤခိၣ်ဟးကရၢကရိလ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်လၢကဟဲက့ၤအိၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲ

ပယီၤသုး(၄၄)သုးတြိၤခိၣ်ဟးကရၢကရိလ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်လၢကဟဲက့ၤအိၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲ

117
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိလ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ််ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီး ဖဲတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်သၢနွံတနွံအခါန့ၣ်ပယီၤသုး(၄၄)သုးတြိၤခိၣ်ဟးကရၢကရိလ့ၣ်က့ၣ်ကိာ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်လၢကဟဲက့ၤအိၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤ(က၀ီၤဒ့ ၅)ဘ့ၣ်ဃုာ်ဒီးပဟံၣ်ကျီးႇထံမဲး၀ါခံႇယသ့ၣ်ကူၤသ၀ီ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် လၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်ဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤအံၤသ့ၣ်တဖၣ် လ့က့ၣ်ကိာ်(စွဲၤတီၤ)ကျိဖးဒိၣ်လူၢ် ပယီၤသုး(၄၄)သုးတြိၤခိၣ်အံၤ ဟဲကရၢကရိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢကက့ၤအိၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ထံမဲး၀ါခံလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ပိာ်မုၣ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပယီၤသုး(၄၄)သုးတြိၤခိၣ်ဟဲတဲသ၀ီဖိတဖၣ်မီၤနီၤႉတဲ၀ဲလၢမၢက့ၤအိၣ်လၢကစၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲမီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤဆှဲန့ၢ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးကမၤပျီစၢၤ၀ဲတၦီာ်တဖၣ်မီၤနီၤႉတၢ်ကဲထီၣ်သးခဲအံၤတမ့ၢ်အကဲထီၣ်သးဒီးကညီကရူၢ်ဘၣ်တဲ၀ဲဒ်န့ၣ်ႉမၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကညီဟံၣ်ဖိဃီဖိဟဲက့ၤအိၣ်မီၤနီၤႉတဲ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒုးတၢ်ခဲအံၤန့ၣ်ဒုး၀ဲဒၣ်(ၦၤလၢအယူာ်ထီၣ်စုသၢဘိ)ၦၤလၢအထီဒါသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်လီၤႉတဲ၀ဲလၢတဘၣ်တူူၢ်လိာ်(စုသၢဘိ)အၦၤတဖၣ်ဘၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ခီဖျိဘၣ်ပျံၤဘၣ်၀ဲပယီၤသုးလၢညါခါလံၤလံၤလံအဃိတၢ်ဟဲကရၢကရိအ၀ဲသ့ၣ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်တၢ်နာ်အီၣ်ပယီၤသုးတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်အဃိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဟးဂီၤက့ၤစိာ်တၢ်ဖိိတၢ်လံၤလၢအလုၢ်ဒိၣ်ၦ့ၤဒိၣ်တဖၣ်အဃိဘၣ်စးထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်အိၣ်မူလၢအခီၣ်ထံးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးပိာ်မုၣ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ကလံၤထံး ဖလူ–ဆိၣ်စံမၠဲၣ်–ဂီၤလ့ၤ ကျဲဒီတကျိၤန့ၣ် ဒူသ၀ီအဖျၢၣ်(၂၀)ဘျဲၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲတကလးဃၣ်ဃၣ်ညါဒီးၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးန့ၢ်၀ဲ(၁၁)လါလံန့ၣ်လီၤႉကတီၢ်ခဲအံၤလၢလ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤခီဖျိခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးလီၤစှၤထီၣ်လံအဃိဖလူႇမ့လဲၣ်ပၤႇပဟံၣ်ကျီးႇထံမဲး၀ါခံသ၀ီလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စးထီၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤကအိၣ်အဂၤ(၁၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်ကျဲလၢအဆဲဘူးလိာ်သးဒီးမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်အံၤတဖၣ်ခီဖျိပယီၤသုးအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်ဒီးဃ့ဆူၣ်ဃ့စိးစ့လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအိၣ်အဃိဒ်သိးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢ၀့ၢ်ပူၤကညီအဂီၢ်န့ၣ်ဒူသ၀ီခိၣ်နၢ်တဖၣ်မၤန့ၢ်၀ဲကမျၢၢ်တဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်သးကးအဂ့ၢ်န့ၣ်လ့က့ၣ်ကိာ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိလၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ခဲကၢာ်န့ၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢကက့ၤအိၣ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်မီၤနီၤႉခဲအံၤထံမဲး၀ါခံသ၀ီဖိက့ၤအိၣ်တနီၤလံႉၦၤလၢအစးထီၣ်အိၣ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်ကဲထီၣ်သီအခါတဖၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ကွဲးလီၤ(form)ႇဒိတၢ်ဂီၤမ့၀ံၤန့ၣ်ၦၤထုးထီၣ်န့ၢ်၀ဲဟံၣ်ဖိဃီဖိအကးမီၤနီၤႉပနၢ်ဟူလၢ(က၀ီၤဒ့ ၁)ကစးထီၣ်က့ၤအိၣ်၀ဲမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢဘူးဒီးၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ၀ီသးၦၢ်တဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲတပယူာ်ဃီတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤအိၣ်ဒံး၀ဲအဃိအလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကမၤဆှဲလဲကွံာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် ကလံၤထံး လ့က့ၣ်ကိာ်–သ့ၣ်ဘီဘိ–ဂီၤလ့ၤကျဲဒီတကျိၤန့ၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤတၢ်ထီၣ်ဒုးအိၣ်လၢ(၁၁)လါဃၣ်ဃၣ်လံဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိဘၣ်တၢ်က့ၤထီၣ်ဒုးခီၣ်ဆၢကဒါအ၀ဲသ့ၣ်လၢကညီီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဃိတုၤလၢခဲအံၤပယီၤသုးလုၢ်ဘၢဒိၣ်စိ၀ဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိ ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ