Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လိၣ်ရှါလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်

သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လိၣ်ရှါလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်

476
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်(ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်)အပူၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလိၣ်ရှါသ၀ီပူၤဒီးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တကးဒံးဘၣ် ကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လၢလိၣ်ရှါသ၀ီပူၤ ပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အကတီၢ်(တလၢၤကီၢ်စဲၣ်)သရိာ်၀ါကျိဖးဒိၣ်သုးရ့ၣ်အံၤခးဆိဃီၤကျိဖးဒိၣ်(၁၂၀ မမ)ဆူ လိၣရှါသ၀ီပူၤ တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးသူ၀ဲကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ဟံၣ်ဃီဒီးကျီးလီၢ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအါမးအသိးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ၀ီၢ်ရ့ၣ်လီၢ်က၀ီၤပၢပြးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါစးထီၣ်ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်န့ၣ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီတနံၤကျၢၤလီၤႉပယီၤသုးခးလီၤကျိဒိၣ်ႇကဘီယူၤစ့ၢ်ကီး ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢကစၢၢ်လီၢ်ခံတကပၤန့ၣ်အဃိ ၦၤစံၣ်ထီၣ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်လီၤႉကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်အဃိ ဟံၣ်ဟးဂီၤဖးဒိၣ်ညါႉလၢသ၀ီပူၤသဲးထူၣ်ႇရီဘၢၣ်ထူၣ်နါက့ဟးဂီၤဒီဒူၣ်ညါႉပယီၤသုးကလၢၤအခိၣ်အဃၢၤဒီးကျဲကပိၤကပၤဒီတဘိန့ၣ်ၦၤအိၣ်တဘူၣ်နီတဂၤလၢၤဘၣ်ႉတနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲလၢသီခါဖၠၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကလၢၤလၢအိၣ်လိၣ်ရှါသ၀ီပူၤအံၤအပူၤကွံာ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်(KNLA)သုးရ့ၣ် ၁၆ ဟီၣ်က၀ီၤဘံၣ်ဘၢသုးကလၢၤ တၢ်လီၢ်တခါဒီးစးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၁)လါအီးကထိဘၢၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်ဆိး၀ဲလၢတၢ်လီၢ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်နုာ်လီၤအိၣ်ဆီလီၤသးလၢလိၣ်ရှါ(KNLA)သုးကလၢၤအခါဘျီန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလဲၤဖံးလဲၤမၤလၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီး လဲၤလၢကျီပူၤတဘူၣ်ဒ်အပူၤကွံာ်လၢညါအသိးလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ