Home တၢ်ကစီၣ် ညၣ်အၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤအဃိတၢ်ကြဲၢ်(ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူ

ညၣ်အၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤအဃိတၢ်ကြဲၢ်(ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူ

250
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကြဲၢ်ဆၣ်အပူၤ (ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိတဖၣ်အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်မၤအီၣ်မၤအီလုၢ်အီၣ် အသးသမူလၢတၢ်ဖီၣ်ညါတၢ်မၤလီၤဒီးကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိညၣ်အၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်တဘၣ်ဂီၢ်လၢၤ၀ဲဘၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသမူစ့ၢ်ကီးဃံးထီၣ်စ့ၤထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ညၣ်လၢအဟးထီၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အံၤခီဖျိၦၤၦ့ၤညၣ်ဖိတဖၣ်ၦ့ၤ၀ဲလၢအၦ့ၤဘၣ်ဒီးလိာ်ကွဲ၀ဲအၦ့ၤအဃိ ညၣ်လၢၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိဟးဃု၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဖဲအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤဆါကဒါ၀ဲအခါတၢ်ဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ဆးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တချုးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤကဲထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်(ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အံၤညၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဃု၀ဲတဖၣ်လဲၤစိာ်ဆါ၀ဲလၢၦၤၦ့ၤညၣ်ဖိတဖၣ်အအိဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲအၦ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဆၣ်သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ခီဖျိစ့ပယီၤအၦ့ၤလီၤႇတၢ်လုၢ်တၢ်ၦ့ၤထီၣ်ႇသိၦ့ၤထီၣ်အဃိဘၣ်ဆါန့ၢ်ၦၤၦ့ၤညၣ်ဖိဒ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်၀ဲအၦ့ၤအသိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဖီၣ်ညၣ်ဖိ ကိၤထဲၣ်ကၠံ စံး၀ဲလၢ“ပဖီၣ်ညၣ်မ့န့ၢ်အါအခါန့ၣ်ၦၤဂဲာ်လိာ်ကွဲၦၤညၣ်အၦ့ၤ(ညၣ်အၦ့ၤတအိၣ်ဘၣ်) မီၤနီၤႉၦၤၦ့ၤညၣ်ဖိမ့မၤလီၤစှၤညၣ်ၦ့ၤန့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲခဲလၢာ်လီၤႉၦၤဃုညၣ်ဖိတဖၣ်နါက့မ့ဆါညၣ်မးန့ၢ်မီၤနီၤႉဆါမ့တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ညၣ်ကအုၣ်ဂီၤလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အံၤအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်လုၢ်အီၣ်အသးသမူလၢတၢ်ဖီၣ်ညၣ်တၢ်မၤတခါလီၤဒီး ခီဖျိညၣ်ၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသမူဒီးတၢ်ဖီၣ်ညါတၢ်မၤအမဲာ်ညါန့ၣ်ဘၣ်ဃုဖံးဃုမၤက့ၤတၢ်မၤလၢအဂၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဘၣ်နံၤနံၤပဖီၣ်ညၣ်မ့တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်အီၣ်အီၦ့ၤလၢၤမီၤနီၤႉပဖီၣ်ညၣ်မ့တဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်ပနုာ်လီၤမၤတူၢ်ငါတနံၤဂီၢ်တနံၤဂီၢ်ဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အူယဲမ့ လၢအဖီၣ်ညၣ်န့ၢ်အနံၣ် (၁၀) ဘျဲၣ်အံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(ဒီၤလါ)လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်အစိၤဘၣ်အစိၤမၤအီၣ်မၤအီလုၢ်အီၣ်အသးသမူလၢတၢ်ဖီၣ်ညၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤလၢလူၢ်ပျဲၢ်ထံကျိပူၤအံၤန့ၣ်လီၤႉလူၢ်ပျဲၢ်ထံကျိအံၤအပူၤန့ၣ်သဒီၣ်ႇညၣ်(ငယၣ်)ႇငဖဲၤႇငကၠ့ဒီးငဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤညၣ်တပီၢ်န့ၣ်(ဖီၣ်သဲၤစ့)အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ ၁၀၀၀၀ ဘျဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် ၦၤခိးၦ့ၤညၣ်ဖိန့ၣ်ၦ့ၤ၀ဲထဲ(၇၀၀၀)တုၤလၢ(၈၀၀၀)ကၠးန့ၣ်လီၤႉခီဖျိသိၦ့ၤထီၣ်အဃိကဟးထီၣ်ဖီၣ်ညၣ်ဒီးချံအဂီၢ်န့ၣ်တဘၣ်ဂီၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ