Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဟုၣ်သိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်ကဲထီၣ်သးဟဲအါထီၣ်လၢဖၣ်အၣ်ဒီးမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ

တၢ်ဟုၣ်သိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်ကဲထီၣ်သးဟဲအါထီၣ်လၢဖၣ်အၣ်ဒီးမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ

455
0
Photo: CJ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၢ်တနံၣ်ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်တၢ်ဟုၣ်သိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်(ဆဲးကဲး)ကဲထီၣ်သးဟဲအါထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်လီၤမၢ်တဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်အၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအသိလ့ၣ်ယီၢ်လီၤမၢ်တဂၤစံး၀ဲ“၀့ၢ်ပူၤအံၤက၀ီၤဒ့ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိႇတၢ်မဲာ်ချံႇပယီၤသုးဒီးဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢဆီလီၤတြဲၤအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်ႇကျဲမုၢ်ခိၣ်ႇကျဲဖးဒ့တၢ်လီၢ်သကုၤဆးဒးအဃိကြၢးလၢၦၤဖီၣ်ၦၤဟုၣ်တၢ်ဖိန့ၢ်မီၤနီၤႉခဲအံၤၦၤသိလ့ၣ်လီၤမၢ်ႇၦၤဆဲးကဲးလီၤမၢ်လၢက၀ီၤဒ့ပူၤကဲထီၣ်သးကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤႉဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤအံၤပတနၢ်ဟူလၢၦၤဖီၣ်ချုးၦၤဟုၣ်တၢ်ဖိဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဃိၣ်လိာ်ကျိတိၤတၢ်သမံသမိးလီၢ်ႇစၤသပၠ့ၤတိၤႇအ့ၤဒူၣ်တိတြဲၤႇတီၤကလ့တိတြဲၤႇဖၠၣ်စိမိၤကၠိႇနီၤလိၤကစၢၢ်ကဆူးႇကျဲဖးဒ့တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်အိၣ်ခိးသမံသမိးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအသိးတၢ်ထီထီၣ်စ့ၢ်ကီး(CCTV)တၢ်ဂီၤဒၢလၢ၀့ၢ်ပူၤၦၤအါအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဖီၣ်ချုးၦၤဟုၣ်တၢ်ဖိ တအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢအသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်လီၤမၢ်တဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိးကမျၢၢ်အသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်ႇလီတဲစိကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤလီၤႉအသမံသမိးလံာ်လဲၢ်ခီန့ၣ်အဲၣ်ဒိးမၤအီၣ်စ့လၢကမျၢၢ်အအိၣ်မီၤနီၤႉလၢကဖီၣ်စၢၤၦၤဟုၣ်တၢ်ဖိခီန့ၣ်မၤ၀ဲတကဲလၢၤဘၣ်ႉပမ့ၢ်တလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဒုပကစၢ်လီၤဘၣ်တူၢ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်ဖၣ်အၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအသိလ့ၣ်ယီၢ်လီၤမၢ်တဂၤစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်တကပၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးဒီး(BGF)ပာ်လီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤကျဲနုာ်လီၤ(သ့ၣ်ကါညံၣ်နီၣ်)တၢ်သမံသမိးတြဲၤႇတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤလီၢ်တြဲၤႇ(၂၇၅)ပယီၤသုးတြဲၤႇသၤတတါတြဲၤႇကၠၤခ့တြဲၤႇကၠီၣ်လိကၠံတြဲၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်သိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်လီၤမၢ်ကဲထီၣ်သးကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ်မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ကမျၢၢ်လၢအသိလ့ၣ်လီၤမၢ်တဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲအပူၤကွံာ်တလါအခါန့ၣ်ၦၤဟုၣ်ယသိလ့ၣ်ႉယပာ်ဖဲယဟံၣ်မဲာ်ညါလီၤႉယက့ၤကွၢ်လီၤလၢ (CCTV)ပူၤန့ၣ်ၦၤဟုၣ်တၢ်ဖိဟဲဒိးဒီးသိလ့ၣ်တခိၣ်မၤဟးဂီၤကွံာ်ယတြဲၤ၀ံၤနီထီၣ််၀ဲယသိလ့ၣ်လီၤႉယဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢယသကိးအိၣ်ဒီးယလဲၤလီၤဃုတုၤလၢ(သထူၣ်)၀့ၢ်ပူၤညါႉတထံၣ်ၦၤဟုၣ်တၢ်ဖိဘၣ်ႇသိလ့ၣ်နါက့တက့ၤထံၣ်ကဒါလၢၤဘၣ်ႉဟးဃုတုၤလၢ(ကၣ်စံၣ်နိၣ်)ႇတၢ်လိာ်ကွဲ(က့မ်) လီၢ်ႇတၢ်ပီၣ်လီၤလီၢ်နါက့ယတထံၣ်ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢအသိလ့ၣ်လီၤမၢ်အံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢ(ကညီကီၢ်စဲၣ်)၀့ၢ်ပူၤႇဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးႇသုခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်လီၢ်သကုၤဆးဒးန့ၣ်လီၤႉ