Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိလ့က့ၣ်သ၀ီပူၤဟံၣ်ဟးဂီၤ(၂)ဖျၢၣ်

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိလ့က့ၣ်သ၀ီပူၤဟံၣ်ဟးဂီၤ(၂)ဖျၢၣ်

448
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤ ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲလ့က့ၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၂)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါအနံၤဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)နုာ်လီၤခးပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)လၢအိၣ်လ့က့ၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်ကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤတကးဒံးဘၣ်ပယီၤသုးကျိဖးဒိၣ်လူၢ်လၢကမၤမိၢ်အံၤစ့ၢ်ကီးခးလီၤစၢၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တုၤလၢမုၢ်နၤတၢ်ခံးညါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်သနါက့ မ့မ့ၢ်လ့က့ၣ်သ၀ီ စီၤကၠီၦၢ်အဟံၣ်ဒီးသရၣ်မုၣ်နူၣ်နူၣ်၀့ၤအဟံၣ်အံၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်)နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤအ့နဲၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါမုၢ်ဆါခါန့ၣ်ပယီၤသုးလၢကမၤမိၢ်တကပၤန့ၣ်ခးလီၤစိ၀ဲကျိဖးဒိၣ်(၅)ဖျၢၣ်ႇလီၤတဲာ်လၢလ့က့ၣ်သ၀ီချၢမီၤနီၤႉမ့၀ံၤပယီၤသုးလၢအိၣ်လ့့ၣ်သုးကလၢၤတဖၣ်နါက့လၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤဒံးႉဘၣ်ဟးဂီၤ၀ဲၦၤဟံၣ်(၂)ဖျၢၣ်ႉအ၀ဲတဖျၢၣ်န့ၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်၀ဲဒီးၦၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဖၣ်လဲၤမၤလီၤပံး၀ဲအဃိအူအီၣ်တစဲးလီၤႉလ့က့ၣ်သ၀ီပူၤအံၤၦၤအိၣ်တ့ၢ်က့ၤသၢပူတပူလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤတလီၢ်လီၢ်တကးဒံးဘၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ယိၣ်လၢကဘီယူၤကဟဲခးလီၤတၢ်အဃိသ၀ီဖိတဖၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်စိဃာ်လၢအဘူးအတံၢ်သ၀ီအိၣ်၀ဲအသိးတနီၤန့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢကစၢၢ်ခီၣ်ထံးလ့ပူၤလၢၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ကမျၢၢ်တဖၣ်စံၣ်စံၣ်က့ၤက့ၤလီၤႉၦၤက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤလီၤတံၢ်တဘူၣ်ဘၣ်ႉခဲအံၤနါက့ၦၤလဲၤအိၣ်လၢလ့ပူၤညါလဲၤအိၣ်လီၤႉဖဲမဟါန့ၣ်ခးလီၤကဒီးကျိဖးဒိၣ်ႉပယီၤသုးကလၢၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိတအိၣ်ဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်ဘၣ်ႉခဲအံၤနါက့တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကအီၣ်ကအီမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤပိာ်မုာ်တဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လ့က့ၣ်သုးကလၢၤအံၤပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်အနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်ကအိၣ်၀ဲအဂၤ(၇၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါဒီး ဒ်န့ၣ်အသိးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤအသုးကလၢၤအဂီၢ်န့ၣ်မၢဆူၣ်၀ဲကမျၢၢ်အိၣ်၀ဲအမဲာ်ညါခးတပျုာ်တပျီာ်ကျိတလီၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢလ့က့ၣ်သ၀ီပူၤ(၂)ဘျီအဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဟံၣ်အဖျၢၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်ဒီးသ၀ီဖိလၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဟးဂီၤအဟံၣ်အဃီအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ