Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ တီၤကၠၤအ့ဒီးလီကဲၤသ၀ီဟံၣ်ဟးဂီၤ ၆ ဖျၢၣ်

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ တီၤကၠၤအ့ဒီးလီကဲၤသ၀ီဟံၣ်ဟးဂီၤ ၆ ဖျၢၣ်

368
0
Photo: CJ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၁ သီ ဟါခီ(၈)နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကီးတရံး ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(၁၂)စုတီၤဖီလာ် လဲၤ၀ၣ်ကျိဖးဒိၣ်သုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၁၂၀ မမ)ဆူတီၤကၠၤအ့ဒီးလီကဲၤသ၀ီပူၤအဃိ ဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၆)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိမ့ၣ်အူအီၣ်တီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤကမျၢၢ်အဟံၣ်(၂)ဖျၢၣ်အသိး လီကဲၤသ၀ီကမျၢၢ်အဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၄)ဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီကဲၤသ၀ီဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ကီးတရံး(စကခ–၁၂) စုတီၤဖီလာ်လဲၤ၀ၣ်ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ခးလီၤ၀ဲမီၤနီၤႉ ပယီၤသုးလၢအိၣ်တီၤကၠၤအ့ တိၤခိၣ်ထိး(တီၤထီကၠိ) အံၤဒီး (BGF)အိၣ်ခိးတိၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးခလီၤ(မီထး)ကျိဖးဒိၣ်အဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ဟံၣ် ၂ ဖျၢၣ်ႉလၢလီကဲၤသ၀ီတကပၤနါက့ဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ (၄) ဖျၢၣ်ညါ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိသ၀ီဖိတဖၣ်က့ၤနုာ်လီၤလၢသ၀ီပူၤတဘူၣ်ဒံးဘၣ်အဃိတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟးဂူာ်ဟးဂီၤတၢ်အိၣ်သးခီန့ၣ်တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒံးဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢသ၀ီဖိတဖၣ်ဟးစံၣ်မှံဟးဖျိးအဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူကီးတရံးဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤကိးမုၢ်နၤဒဲးအဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိပယီၤသုးကျိၤဟူးဂဲၤဟးဆှၣ်တၢ်လၢမီမးႇသ၀ီသီ(တီၤကၠၤအ့)ႇလီကဲၤႇ၀့ကကၠ့သ၀ီတကပၤအဃိလၢခူၤနံၤႇဖါကၠၣ်ႇသမ့ၤဒိၣ်ကျဲတဆီလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲဆူ(ကါမယဲၣ်)သ၀ီႇကြုၢ်တုႇငါတဲၤႇကိတဲၤႇ၀့ၣ်စၤကိသ၀ီတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

ပယီၤသုးဟးဆှၣ်တၢ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)မ့မူၤထီၣ်လၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်ဟးခးလီၤနါစိၤကျိဖးဒိၣ်ဒီး ပယီၤသုးကျိဖးဒိၣ်လူၢ်စ့ၢ်ကီးခးလီၤကဒီးကျိးဖးဒိၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်တမံဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဒီးလဲၤဖံးလဲၤမၤတၢ်တသ့၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တီၤကၠၤအ့ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်ပယီၤသုးတြဲၤဒီး(BGF)တြဲၤတဖၣ်မ့မူၤထီၣ်န့ၣ်ခးပိၢ်ထီၣ်ကျိႉခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤႉမ့မၤ၀ဲဒ်န့ၣ်လံန့ၣ်(စကခ–၁၂)ႇကီးတရံး(၉၇)သုးတဖၣ်က့ၤခးလီၤကဒါ(၁၂၀ မမ)ကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤမီၤနီၤႉ မုၢ် နၤခီန့ၣ်ပဘၣ်စံၣ်လီၤမံလၢတၢ်ပူၤႉဘၣ်လဲၤစံၣ်မံလၢသီခါဖၠၣ်ဖီလာ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒီးပယီၤသုးန့ၢ်တနံၣ်ဘျဲၣ်ဃၣ်ဃၣ်တုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်ကီးတရံးကလံၤထံးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီအဖျၢၣ်(၃၀)လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဂၤ(၇၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါဒီးကတီၢ်ခဲအံၤလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိက့ၤအိၣ်လၢအဟံၣ်အဃီတနီၤလံဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်လၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢတၢ်ပူၤဖျဲးလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဟးဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဒ်အံၤအဖီခိၣ်တနီၤန့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲဒီးအီၣ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလီၤစှၤ၀ဲအဃိထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ