Home တၢ်ကစီၣ် (ဘၣ်ဒိၤယါ)ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ကဲထီၣ်သးအဃိဟံၣ်ဟးဂီၤ(၃၂)ဖျၢၣ်ႇၦၤအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်လီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

(ဘၣ်ဒိၤယါ)ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ကဲထီၣ်သးအဃိဟံၣ်ဟးဂီၤ(၃၂)ဖျၢၣ်ႇၦၤအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်လီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

335
0
Photo: BDY Camp

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ (ဘၣ်ဒိၤယါ)ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ က၀ီၤဒ့(D)အပူၤန့ၣ် ခီဖျိမ့ၣ်အူအီၣ်ကဲထီၣ်သးအဃိ ဟံၣ်ဟးဂီၤ(၃၂)ဖျၢၣ်ဒီးက၀ီၤဒ့ဖိအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ် လီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ဒဲက၀ီၤခိၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မ့ၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်(၃၂)ဖျၢၣ်အကျါ(၂၁)ဖျၢၣ်န့ၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤလီၤဘျဲး၀ဲခဲလၢာ်ညါအသိး မ့မ့ၢ်ဟံၣ်လၢအဂၤ(၁၁)ဖျၢၣ်ခီန့ၣ်အူအီၣ်ထဲအခိၣ်ဒုးဒီးအဒုၣ်အဒါတနီၤလီၤဘၣ်ဆၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကက့ၤဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤအဟံၣ်ခိၣ်ဒုးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်သ့ၣ်လၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိၤယါဒဲက၀ီၤခိၣ် စီၤထူဟၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်လၢမုၢ်ထူၣ်ခါမီၤနီၤႉတၢ်တနံၤန့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤအဃိၦၤလဲၤလၢသရိာ်ခဲလၢာ်လီၤႉကိၢ်ညၢ်လၢၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဘၣ်မီၤနီၤႉဟံၣ်အဖျၢၣ်(၂၀)န့ၣ်တၢ်တအိၣ်တီၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်ဟးဂီၤခဲလၢာ်လီၤႉမ့မ့ၢ်အ၀ဲ(၁၁)ဖျၢၣ်ခီန့ၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒ်န့ၣ်လီၤအဃိအခိၣ်ဒုးအူအီၣ်၀ဲတစဲးလီၤမီၤနီၤႉသ့ၣ်၀ၣ်တၢ်မၤစၢၤဟဲမ့တုၤဒုၦၤအိၣ်ဖဲဒဲက၀ီၤပူၤတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးသူၣ်ထီၣ်စၢၤကဒါ၀ဲခံသီသၢသီတစိၢ်ဖိန့ၣ်၀ံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒဲက၀ီၤခိၣ် စီၤထူဟၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဒိၤယါဒဲက၀ီၤဖိလၢမ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်အဟံၣ်အဃီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢကက့ၤသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤအဟံၣ်အဃီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤအိၣ်လၢဒဲက၀ီၤပူၤတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤစၢၤသကိး၀ဲတကးဒံးဘၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိဒီးကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စ့ၢ်ကီးမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိၤယါဒဲက၀ီၤခိၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်အီၤလၢသ့ၣ်၀ၣ်ႇသ့ၣ်လၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉတၢ်ကိၢ်ခါမ့တုၤဃီၤလံန့ၣ်ဘၣ်ဒိၤယါဒဲက၀ီၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ကဲထီၣ်အသးအိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအိၣ်၀ဲ(၉)ဖျၢၣ်အကျါ ဘၣ်ဒိၤယါဒဲက၀ီၤအံၤမ့ၢ်ဒဲက၀ီၤတဖျၢၣ်လၢၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်စှၤကတၢၢ်လီၤဒီးၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲခဲလၢာ်အဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၂၀၂၂ နံၣ် (The Border Consortium-TBC)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစရီအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: BDY Camp