Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်လၢအက့ၤဆှၢၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအံၤတမ့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ဘီဘိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးစံး၀ဲ

သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်လၢအက့ၤဆှၢၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအံၤတမ့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ဘီဘိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးစံး၀ဲ

441
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် သ့ဘီဘိသ၀ီအပူၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ကစီၣ်သန့ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ တၢ်ဂီၤမူလၢအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤဆှၢကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်လၢဟံၣ်အံၤတမ့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ဘီဘိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ဂီၤမူအပူၤန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီသးၦၢ်ဟးကိးကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢကက့ၤဆူဟံၣ်က့ၤဆှၢတုၤ၀ဲလၢအဟံၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ဂီၤမူပူၤတဖၣ်အံၤတမ့ၢ်၀ဲသ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်မ့မ့ၢ်တခီမ့ၢ်၀ဲယသ့ၣ်ကူၤလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကိးမၢဂဲၤဒိ၀ဲတစိၢ်တလီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ဘီဘိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါၦၤက့ၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤ(ယသ့ၣ်ကူၤ)ဖိခဲလၢာ်လီၤႉတမ့ၢ်သ့ၣ်ဘီဘိကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ႉၦၤဟဲစံၣ်အိၣ်ဖဲအံၤအိၣ်ဒီး(ယသ့ၣ်ကူၤ)လီၢ်က၀ီၤဖိတဒူၣ်မီၤနီၤႉအက့ၤဘျီန့ၣ်ပယီၤသုးဒိနီၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်အဲၣ်ဒိးမၤအိၣ်အမဲာ်ဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉအနီၢ်ကီၢ်ကီၢ်ခီန့ၣ်သ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤဖိတက့ၤဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂီၤမူလၢသ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤဖိက့ၤဆူအဟံၣ်လံဘၣ်ဆၣ်ၦၤက့ၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသ့ၣ်ဘီဘိကမျၢၢ်ဘၣ်ဆၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်က့ၤပာ်ဖှိၣ်က့ၤအမုၢ်တၢ်ဘိလၢအသူၣ်လီၤတ့ၢ်ဃာ်၀ဲတဖၣ်လီၤဒီးလၢဟါခီန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲက့ၤမံလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၉ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ဖလူႇကၠီးခဲးႇသ့ၣ်ဘီဘိႇ ဂီၤလ့ၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဒီးမၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤကျဲ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်က့ၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ

“ပ၀ဲဒၣ်နါက့ပအဲၣ်ဒိးက့ၤစ့ၢ်ကီးလီၤႉဘၣ်ဆၣ်လ့ၤတက့ၤပတနာ်အီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်အဃိပတက့ၤဘၣ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်တဲနါက့တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤႇတဲ၀ဲလၢကဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနါက့မတၤတဂၤမးတနာ်အီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ႉတၢ်အိၣ်သးမ့ဂ့ၤထီၣ်နီၢ်ကီၢ်ဒုတလိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကီးဘၣ်ပကက့ၤလၢပကစၢ်ဒၣ်၀ဲလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်ကက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(DKBA)တဖၣ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးန့ၢ်၀ဲလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤဒီးၦၤက့ၤအကျါပၣ်ဃုာ်သ့ၣ်ဘီဘိကမျၢၢ်တနီၤဘၣ်ဆၣ်ကိးဂဲၤဒိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဂၤမၤအိၣ်အမဲာ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် DKBA ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါ အမံၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အမၤအိၣ်မဲာ်န့ၣ်ပမ့ၢ်ကွၢ်ဒုအမ့ၢ်လီၤႉဘၣ်ဆၣ်ဒွး၀ဲလၢကမျၢၢ်ကဟဲက့ၤအိၣ်ႇအ၀ဲသ့ၣ်နါက့အဲၣ်ဒိးက့ၤလံစ့ၢ်မီၤႉတၢ်အ၀ဲသ့ၣ်နါက့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤသုးဘၣ်ႉအဟဲထီၣ်မၤစၢၤတၢ်လီၤအဃိအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်က့ၤမီၤႉအဒိသ၀ီဖိမ့ဟဲက့ၤအိၣ်ဘျီဒီးအ၀ဲသ့ၣ်နါက့ကဘၣ်က့ၤလီၤမီၤႉအဲၣ်ဒိးက့ၤ၀ဲဆိအဃိန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဒ်ပယီၤသုးထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်တၢ်ဂီၤမူပူၤအသိးန့ၣ်ၦၤဟဲက့ၤတဖၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်သ့ၣ်ဘီဘိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တနီၤဘၣ်ဆၣ်ကိးမၢလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဂၤဟဲက့ၤဂဲၤဒိကဒါ၀ဲလီၤဒီးပယီၤသုးအံၤမ့ပာ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်ဒုၣ်ဒါအသိးန့ၣ်(DKBA)စ့ၢ်ကီးတမ့ၢ်လၢကတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်ဒီးနၢ်ပၢၢ်၀ဲကမျၢၢ်လၢအဟဲက့ၤတဘူၣ်ဒံးဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်(DKBA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကးဒံးဘၣ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်လၢအကဲထီၣ်ခဲအံၤတဖၣ်န့ၣ်တမ့ၢ်အထီၣ်ဒုး၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အၦၤတဖၣ်ဘၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်တခီထီၣ်ဒုး၀ဲထဲလၢတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုး(PDF)အံၤလီၤဒီးတကးဒံးဘၣ်ပယီၤသုးဟ့ၣ်ပလီၢ်စ့ၢ်ကီးကမျၢၢ်တဖၣ်လၢတဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး(PDF)ဘၣ်ဒီးတၢ်မ့ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ကဟးလူၤမၤဆှဲလဲ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလ့က့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့(၅)ဘ့ၣ်ဃုာ်ဒီးပဟံၣ်ကျီးႇထံမဲး၀ါခံႇယသ့ၣ်ကူၤလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်သူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤအံၤတဖၣ်န့ၣ်လ့က့ၣ်ကိာ်(စွဲၤတီၤ)ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်သုးတြိၤ(၄၄)သုးတြိၤခိၣ်စ့ၢ်ကီးဟဲကရၢကရိတဲဘၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢကက့ၤအိၣ်လၢနီၢ်ကစီၢ်ဒူသ၀ီပူၤအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် လ့က့ၣ်ကိာ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ