Home တၢ်ကစီၣ် ကရ့ၣ်နံၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ(ကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်)ပူၤတၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အလံာ်ပာ်ဖျါ

ကရ့ၣ်နံၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ(ကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်)ပူၤတၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အလံာ်ပာ်ဖျါ

349
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢကရ့ၣ်နံၣ်(ကယါကီၢ်စဲၣ်)အပူၤ ဘၣ်ဃးလံာ်ပာ်ဖျါလၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ၀ဲ တၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အံၤန့ၣ် ကရ့ၣ်နံၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်ပာ်ဖျါ၀ဲအံၤပညိၣ်၀ဲလၢကတီၣ်ဖျါထီၣ်အီၤဆူထံဂုၤကီၢ်ဂၤအအိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်လၢအဟဲကဲထီၣ်သးဖဲကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤအံၤတဖၣ်ဒီးခါလၢကဟဲဆူညါကဃုသကိးကျဲလၢသဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီဖီခိၣ်ဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိ(၄)ဒူၣ်မၤနီၣ်မၤဃါထုးထီၣ်သဃဲၤ၀ဲလံာ်ပာ်ဖျါအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကရ့ၣ်နံၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်(KnHRG)အၦၤနဲၣ်တၢ် အူဘညါ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“်သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ကရ့ၣ်နံၣ်အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီတစိၤန့ၣ် ပတထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကမၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အံၤနီတဘျီဘၣ်ႉလၢ(ဒံၤမီၣ်စိၤကီၢ်ဆၣ်)ဒီး(ဖရူၤစိၤကီၢ်ဆၣ်)န့ၣ် ခဲအံၤအိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲ ပယီၤသုးကလၢၤလီၤဒီးကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးခဲလၢာ်ကဲထီၣ်က့ၤဒ်သိး(တဲပြဲၢ်၀့ၢ်)လံမီၤနီၤကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်စးထီၣ်(၂၀၂၁)လါမ့ၤတုၤလၢ(၂၀၂၂)လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ဒ်ပသ့ၣ်ညါဘၣ်အသိးန့ၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲခဲလၢာ်(၁၁၀၀)ဖျၢၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် အူဘညါ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဘၣ်ဃးတၢ်မၤကမၣ်သွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအဖီခိၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤဒီးတၢ်အိၣ်သးလၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤႇဖိဒံဖိသၣ်သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒုးပျီပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကရ့ၣ်နံၣ်ပိာ်မုၣ်ကရၢ(KNWO)ဒီးကယါပိာ်မုၣ်ကရၢ(KyWO)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံးလီၤ၀ဲဖဲတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ လံာ်ပာ်ဖျါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

(KNWO)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲ“ကရ့ၣ်နံၣ်အံၤလၢဒုးယၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အပူၤန့ၣ်တၢ်မၤကမၣ်သွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအဖီခိၣ်အံၤအိၣ်လံ၀ဲအနံၣ်လၢအဆံလံဒီးပ၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးပပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲသုးမီၤစိရိၤအတၢ်မၤကမၣ်သွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအံၤန့ၢ်အနံၣ်အါမးလံလီၤႉဘၣ်ဆၣ်ဖဲ(၂၀၂၁)သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၢ်ခံန့ၣ်ပတပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်လၢၤတၢ်မၤကမၣ်သွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအံၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်(၁)ခီဖျိလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဃိလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤၦဲၤထီၣ်(၂)နံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံလၢကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိ(၁၀၀)မျးကယၤအကျါ(၄၀)မျးကယၤန့ၣ်ဘၣ်ကဲထီၣ်၀ဲၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်ဒီးလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤစးထီၣ်(၂၀၂၁)တုၤလၢ(၂၀၂၂)န့ၣ်ခီဖျိတၢ်နုာ်လီၤဃိထံမၤနီၣ်မၤဃါ၀ဲအဃိလီၢ်ခံန့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကရ့ၣ်နံၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤတၢ်တၤတၢ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလဲၤခီဖျိဘၣ်၀ဲလၢအနံၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲအီၣ်အီအိၣ်ဆိးဒီးခီဖျိပယီၤသုးဖီၣ်မၤသံၦၤမၤတၢ်ကရၢကရိဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအဃိ လၢကမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအဂီၢ်ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်တံာ်တာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကယါပိာ်မုၣ်ကရၢ(KyWO)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအံၤန့ၣ်ကရ့ၣ်နံၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KnHRG)ႇကရ့ၣ်နံၣ်ပိာ်မုၣ်ကရၢ(KNWO)ႇကယါပိာ်မုၣ်ကရၢ(KyWO)ႇ(Kayah State Peace Monitoring Network-KSPMN)ဃုသ့ၣ်ညါမၤနီၣ်မၤဃါသကိး၀ဲ ပျီပူၤတၢ်အိၣ်သးဒီးမ့မ့ၢ်လၢတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးကျိၣ်စ့တကပၤခီန့ၣ်(US Campaign for Burma)မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ