Home တၢ်ကစီၣ် တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီ ကညီကမျၢၢ်ဃ့ထီၣ် KTLA ဒီး KNU(သုးက့ ၄)လၢကဒဲကဒဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အံၤ တဘၣ်ဘှါရှဲအီၤလၢစုက၀ဲၤဘၣ်

တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီ ကညီကမျၢၢ်ဃ့ထီၣ် KTLA ဒီး KNU(သုးက့ ၄)လၢကဒဲကဒဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အံၤ တဘၣ်ဘှါရှဲအီၤလၢစုက၀ဲၤဘၣ်

326
0
Photo: Crd.

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၈ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၄)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဘၣ်ဃးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်သး လၢကီၢ်သလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၄)အဘၢၣ်စၢၤအံၤအဖီခိၣ် တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီ ကညီကမျၢၢ် ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢတဘၣ်ဘှါရှဲအီၤလၢစုက၀ဲၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်လၢအဟဲကဲထီၣ်သးလၢကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤတဖၣ်တၢ်ဘှါရှဲအီၤလၢ စုက၀ဲၤအကျိၤအကျဲအံၤလ့ၤတက့ၤတမ့ၢ်လၢကညီကမျၢၢ်ကတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်ဒီးခီဖျိတၢ်ဘှါရှဲအီၤလၢစုက၀ဲၤအံၤအဃိအဘျုးတအိၣ်လၢကညီကမျၢၢ်အဂီၢ်ဘၣ်ဒီးဆီၣ်န့ၢ်ခံလၢတၢ်အိၣ်သးကနးထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါပူၤၦၤကတိၤတၢ်ပၢနီၢ်ထံခုၣ်စံး၀ဲလၢ“ပ၀ဲၦၤကညီတၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးန့ၣ်လၢညါခါန့ၣ်အအိၣ်လံမီၤႉတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးဆဲးအိၣ်ဒၣ်တၢ်လီၤႉပတၢ်အဲၣ်ဒိးနီတစဲးလၢပၦၤကညီကဒဲကဒဲကခးသံမၤသံမၤ၀ီလီၤက့ၤအသးဘၣ်မီၤနီၤႉကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤမ့ကမၤလီၤက့ၤအသးခီန့ၣ်တၢ်လၢကပိာ်ထီၣ်အခံခီန့ၣ်ကလုာ်တဖၣ်တဖုဒီးတဖုန့ၣ်တၢ်ဖ့ၣ်စၢလိာ်သးႇတဖုဒီးတဖုန့ၣ်တၢ်သးဟ့လိာ်သးႇတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးမီၤနီၤႉပတၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးကပိာ်ထီၣ်အခံဒီဒူၣ်လီၤႉအဃိတၢ်တခါန့ၣ်လ့ၤတက့ၤပတအဲၣ်ဒိးနီတစဲးဘၣ်မီၤႉပအဲၣ်ဒိးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကထံၣ်ဆိဒီးဘှါရှဲအီၤလၢတလီၤဒီးတၢ်သွံၣ်တၢ်ထံဘၣ်မီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်လၢအကဲထီၣ်ခဲအံၤတဖၣ်မ့ဆဲးဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်ကဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးက့ၤ၀ဲတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီပူၤကညီကလုာ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါကဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးစ့ၢ်ကီးကလုာ်လၢအဂၤသ့၀ဲဒီးလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဖ့ၣ်စၢႇတၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့ႇတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးကဲထီၣ်သ့၀ဲလၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဘၢၣ်စၢၤသ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ်ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)အနဲၣ်ရွဲၣ် နီၢ်ကညီဖီစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ထံၣ်လိာ်သး လၢမဲာ်သကိးမဲာ်ရဲၣ်ကျဲၤသကိးတၢ်န့ၣ်ဃုတၢ်အဆၢဘၣ်လီၤႉတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်စးထီၣ်ကဲထီၣ်သးတစဲးတစဲးဖိန့ၣ်ၦၤတပာ်လၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဘျီန့ၣ်ဟဲဒိၣ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်မီၤနီၤႉအဃိန့ၣ်ပကဲၦၤကညီဖိဒ်သိးသိးလီၤႇဒုၣ်ဒါပယီၤသုးမီၤစိရိၤကိးၦၤကညီမးၦၤလဲၤထံၣ်လိာ်သးကဲႉကဒဲကဒဲလီၣ်ဒၢးအ၀ဲန့ၣ်ကဘၣ်ထိၣ်ကဆှၣ်လီၤသးတဂၤတစဲးတဂၤတစဲးဒီးဃုတၢ်အဆၢကဂ့ၤကတၢၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲလၢ(KTLA)ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၄)အဘၢၣ်စၢၤအံၤ မ့ၢ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(လီၢ်ခၢၣ်သး)ဘှါရှဲ၀ဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဆဲးကျိး၀ဲဘၣ်ဆၣ် စံးဆၢကဒါ၀ဲလၢတအဲၣ်ဒိးတဲဖျါလၢအဖိးသဲစးဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)လါယူၤလံ(၁၉)သီအနံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO) သုရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤနၢၤဒါမၠး အနီၢ်ကစၢ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢဒုးအိၣ်ထီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)အံၤလံဒီး ဖဲန့ၣ်(KNDO)အၦၤလၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၄)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤလၢအတူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤတနီၤန့ၣ် ပျိာ်လဲက့ၤအသးလၢ(KTLA)၀ံၤအလီၢ်ခံ ခံခီခံကပၤတၢ်ဖ့ၣ်စၢစးထီၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံလၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲဒိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤဒီး တၢ်အိၣ်သးအံၤအိၣ်ထီၣ်တုၤလၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အံၤဘှါရှဲ၀ဲလၢစုက၀ဲၤအကျဲဒီးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ႇလိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်လိာ်သးဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်တုၤလၢခဲအံၤတစုန့ၣ်လီၤႉ