Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အဟံၣ်အဃီလၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလး

ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အဟံၣ်အဃီလၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလး

335
0
Photo: CJ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၄ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလးန့ၣ် ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ်)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအဟံၣ်ဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး(KNU/KNLA-PC)ခိၣ်နၢ်လီၢ်လံၤတဂၤအဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်(၃)ဖျၢၣ်အကျါ(၂)ဖျၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဟံၣ်အဃီဒီး လၢအဂၤ(၁)ဖျၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤအကျးဆါတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲ“ယသကိးအဟံၣ်ကပၤန့ၣ်ၦၤဒွဲၣ်အအီၣ်ဟံၣ်တဖျၢၣ်မီၤနီၤႉဟံၣ်၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ခိၣ်နၢ်တဂၤအဟံၣ်လီၤႉဟံၣ်လၢတၢ်ဒွဲၣ်အူအီၣ်လၢအဂၤတဖျၢၣ်န့ၣ်လၢညါခါန့ၣ်အမၤတၢ်မၤလၢကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး၀ံၤအဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)မီၤနီၤႉအ၀ဲတဖျၢၣ်ခီန့ၣ်ကဲ၀ဲဒၣ်ကျးလီၤႉပယီၤသုးအံၤပာ်၀ဲအဒုၣ်ဒါလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အဃိကမ့ၢ်အဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်– ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တချုးပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ၦၤဟံၣ်ဒံးဘၣ်အခါန့ၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၄ သီ ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ခိးထုးပယီၤသုးဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲသၣ်တီၣ်၀့ၢ်ဒီးပၠါစခါသ၀ီဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်တဘျီႇလၢ(၇)မံးလးန့ၣ်တဘျီအဃိ ပယီၤသုးအသိလ့ၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၃)ခိၣ်ဒီးပယီၤသုးသံကအိၣ်အဂၤ(၂၀)ဘျဲၣ်ညါအသိးဖဲတၢ်တနံၤန့ၣ်ဟါခီအဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ခိးထုးကဒီးပယီၤသုးဖဲသၣ်တီၣ်ဒီးဘီကလံၣ်ကျဲဘၢၣ်စၢၤ(ကခၠ့ၤကွ့)တၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

“ၦၤခိးထုးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိသိလ့ၣ်ဟးဂီၤ (၃) ခိၣ်ႉအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနါက့အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉၦၤထံၣ်လၢသိလ့ၣ်လဲၤအိၣ်စိၢ်ၦၤဆါအိၣ်မီၤနီၤႉတချုးလၢပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်ဒံးဘၣ်ဖဲ (၁၃) မံးလးန့ၣ်နါက့ၦၤနၢ်ဟူလၢကျိဖးဒိၣ်သီၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဆိမိၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒီးဃ့ၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤႉလၢခံမးအ၀ဲသ့ၣ်အကစၢ်ဒၣ်၀ဲမၤဆှဲကျဲဟးခးတၢ်ဒ်န့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်(၁၃)မံးလးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်အဟံၣ်အဃီတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဆဲးကျိး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဆဲးကျိးတန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးကိးထံၣ်ကိးအိၣ်ဖှိၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဒီး တဲပျံၤ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အၦၤမ့ဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်ကွံာ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢသၣ်တီၣ်၀့ၢ်(၁၃)မံးလးန့ၣ်ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူ၀့ၢ်ပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤတအိၣ်အါအါလၢၤဘၣ်ဒီးခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤဒွဲၣ်အူအီၣ်ၦၤဟံၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်ကဒီးအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်အဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ