Home တၢ်ကစီၣ် ပလီၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤပယီၤသုးဖီၣ်က့ၤကိးကၠိသရၣ်မုၣ်(၄)ဂၤဒီးကမျၢၢ်(၁၂)ဂၤ

ပလီၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤပယီၤသုးဖီၣ်က့ၤကိးကၠိသရၣ်မုၣ်(၄)ဂၤဒီးကမျၢၢ်(၁၂)ဂၤ

239
0
Photo: Crd.

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပလီၣ်ကီၢ်ဆၣ် က၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၂ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲ CDM ကၠိသရၣ်မုၣ်(၄)ဂၤဒီးကမျၢၢ်(၁၂)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(CDM)ကၠိသရၣ်မုၣ်ဒီးကမျၢၢ်လၢပယီၤသုးဖီၣ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်က့ၤကိးအီၤလၢ(ပလီၣ်ကီၢ်ဆၣ်) ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၂၈၅)သုးကလၢၤဒီးဃ့အီၣ်စ့လၢၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲအ၀ဲတနံၤဒီးမဟါတနံၤနါက့ပယီၤသုးဖီၣ်ၦၤကအိၣ်လၢ(၁၆)ဂၤညါႉဖဲန့ၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲ(CDM)သရၣ်မုၣ် ၄ ဂၤႉ မ့မ့ၢ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်ကဲ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဖီၣ်၀ဲလဲၣ်န့ၣ်အဲၣ်ဒိးမၤအီၣ်စ့အဃိဖီၣ်၀ဲလီၤႉ ၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်တုၤလၢခဲအံၤတၢ်တပျၢ်လီၤ၀ဲဒံးဘၣ်ႉ(CDM)သရၣ်မုၣ်လၢတၢ်က့ၤဖီၣ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်လၢ(က၀ီၤဒ့ ၃)တဂၤႇလၢ(သ၀ီၤဒ့ ၄)န့ၣ်တဂၤႉအဖီၣ်၀ဲ၀ံၤဘျီက့ၤကိး၀ဲလၢသုးရ့ၣ်(၂၈၅)န့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)လါအီးကထိဘၢၣ် ၄ သီအခါစ့ၢ်ကီး လၢဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးဟးဖီၣ်၀ဲဒၣ် ကမျၢၢ်ဒီးၦၤမၤ(CDM)တဖၣ်အိၣ်အဃိ ကၠိသရၣ်/မုၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ(CDM)ကၠိသရၣ်မုၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခါခဲအံၤလၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်(ပလီၣ်ကီၢ်ဆၣ်)ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤ တၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤခဲအံၤခဲအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ