Home တၢ်ကစီၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိကၠိအိၣ်(ဖၣ်အၣ်)၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ၦၤကၠိဖိလဲၤထီၣ်ကၠိအိၣ်စှၤ

လၢတၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိကၠိအိၣ်(ဖၣ်အၣ်)၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ၦၤကၠိဖိလဲၤထီၣ်ကၠိအိၣ်စှၤ

211
0
Photo: CJ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤထီၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ ခီဖျိတၢ်မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤကၠိသ့ၣ်တဖၣ် ၦၤကၠိဖိလဲၤထီၣ်ကၠိအိၣ်စှၤကိာ်ဖိလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤကၠိဖိလၢအိၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤထီၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် သုးဟံးန့ၢ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤၦဲၤထီၣ်(၂)နံၣ်လံဒီး လၢတၢ်ထီဒါသုးမီၤစိရိၤအဖီခိၣ်အံၤတၢ်မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိ ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤနီၣ်ဂံၢ်(၁)တီၤထီကၠိဒီးနီၢ်ကစၢ်ကၠိလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးၦၤကၠိဖိလဲၤထီၣ်ကၠိအိၣ်စှၤကိာ်ဖိလီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤကၠိဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“မ့မ့ၢ်ကၠိပံးန့ၣ်အပံးတဖျၢၣ်လီၤႉကယဲၢ်မ့ၢ်ပဒိၣ်ကၠိန့ၣ်အိးထီၣ်ကိးဖျၢၣ်ဒဲးလီၤႉမ့မ့ၢ်လၢပကၠိခီန့ၣ်တၢ်တနံၤအံၤမ့ၢ်မနုၤမုၢ်နံၤလဲၣ်န့ၣ်ပသ့ၣ်ညါအဃိသရၣ်၊မုၣ်ကးတံၢ်ကွံာ်ကၠိမီၤနီၤႉလၢနီၣ်ဂံၢ် (၁) တီၤထီကၠိန့ၣ်ၦၤကၠိဖိတလဲၤထီၣ်ကၠိဘၣ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉၦၤကၠိဖိတလဲၤထီၣ်ကၠိဘၣ်န့ၣ်ကအိၣ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်ညါမီၤနီၤႉၦၤဟဲထီၣ်ကအိၣ်ထဲတစဲးဖိလီၤႉနမ့ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်မးန့ၣ်တအိၣ်တတီၤဂီၢ်ဘၣ်ႉမ့မ့ၢ်သရၣ်/မုၣ်ဒုလဲၤကၠိဘၣ်ဆၣ်ၦၤကၠိဖိအိၣ်စှၤမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိၦၤကၠိဖိလဲၤထီၣ်ကၠိစှၤအဃိကၠိသရၣ်/မုၣ်လၢအဘူးဒီးသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်န့ၣ်ဟးဆဲးကျိးၦၤကၠိဖိလၢလီတဲစိ မၢၦၤကၠိဖိဟဲထီၣ်ကၠိအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်ကျဲဖးဒ့တၢ်လီၢ်လၢၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤအါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီး ၦၤလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤတအိၣ်အါအါဘၣ်လီၤစှၤ၀ဲဒီးကျးကးတံၢ်ဃာ်သးအိၣ်၀ဲတနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢတၢ်ဆါတၢ်ၦ့ၤလီၢ်န့ၣ်ၦၤလဲၤၦ့ၤအီၣ်တၢ်ဖိမးတအိၣ်လၢၤဘၣ်ႉမ့မ့ၢ်ကျးခီန့ၣ်လၢအအိးထီၣ်သးညါအိးထီၣ်‚လၢအကးတံၢ်ဃာ်သးညါကးတံၢ်ဃာ်သးလီၤႉသနါက့ပတထံၣ်ၦၤကညီအါအါဘၣ်ႉ ယဖိနါက့ယတမၢအလဲၤထီၣ်ကၠိဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢသုးဟံးန့ၢ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤၦဲၤထီၣ်(၂)နံၣ်အံၤအဖီခိၣ် စးထီၣ်လၢဂီၤခီ ၁၀ နၣ်ရံၣ် တုၤလၢဟါခီ ၃ နၣ်ရံၣ်န့ၣ် တၢ်ဟးတဲထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ်ကအိၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးကညီကီၢ်စဲၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ခီႇကီၢ်စဲၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲး၀့ၢ်ဒိၣ်၀့ၢ်ထီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးပထံၣ်ဘၣ်လၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်၀ဲလၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဘျီညါအံၤအပူၤအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ