Home တၢ်ကစီၣ် KNU ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ ကီၢ်ဆၣ် (၃) ဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲသုးတၢ်ပၢတၢ်ပြးအဂ့ၢ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဝဲ

KNU ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ ကီၢ်ဆၣ် (၃) ဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲသုးတၢ်ပၢတၢ်ပြးအဂ့ၢ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဝဲ

340
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီ‚ ၂ဝ၂၃ နံၣ်‚ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢ်ဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်ကဝီၤ ကီၢ်ဆၣ်(၃)ဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲ(Martial Law)သုးတၢ်ပၢတၢ်ပြးဟီၣ်ကဝီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂ သီ အနံၤန့ၣ်လီၤ

ဒ်(၂ဝဝ၈)တၢ်ဘျၢသဲစး(၄၁၉)အသိးန့ၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်‚ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ဒီး တလၢၤကီၢ်စဲၣ်ယ့ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ပၢတၢ်ပြးဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢ်တဲာ်ဂ့ၢ်ဝီအံၤ တၢ်ကဘၣ်သူဝဲ(Martial Law)အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအနဲၣ်ရွဲၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် အီၣ်လ့ဒွ့ ထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ

(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ပၢပြးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံးဝဲ “စးထီၣ်လၢအဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်လဲၤလံမီၤလၢသုးတၢပၢ်တၢ်ပြးအသိးလီၤအဝဲသ့ၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတနာ်အီၣ်ဝဲဘၣ်လၢညါလံၤလံၤလံမီၤ‚တၢ်လၢသုးမီၤစိရိၤသနူန့ၣ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤဝဲၦၤကိးဂၤဒဲးလီၤ‚မ့မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ဒုပကဆဲးအိၣ်ဆၢထၢ်ၣ်ဒ် (KNU)တၢ်သိၣ်တၢ်သီကျဲသနူအသိးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ

ကီၢ်ပယီၤထံကီၢ််ဒီတဘ့ၣ်အပူၤကီၢ်ဆၣ်(၃၇)ဘ့ၣ်အံၤသုးမီၤစိရိၤပာ်ပနီၣ်ဝဲလၢအမ့ၢ်သုးတၢ်ပၢတၢ်ပြးအဟီၣ်ကဝီၤဒီးမ့မ့ၢ်ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ်(ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်)ဒီး(ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်)ခံဘ့ၣ်အံၤခီန့ၣ်သုးမီၤစိရိၤပာ်ပနီၣ်ဝဲလၢသုးတၢ်ပၢတၢ်ပြးဟီၣ်ကဝီၤဒီးလၢကသူ(Martial Law)အံၤအဂီၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲမူဒါဆူ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးကီၢ်ခီသုးဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ကီၢ်ခီခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်(မၠၣ်သဲၣ်အူ)စုပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါဝဲန့ၣ်လီၤ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ပူၤသးစၢ်လၢဟူးဂဲၤလၢ(ေနွဦးတော်လှန်ရေး)ပူၤတဂၤစံးဝဲ“စးထီၣ််လၢ်အထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ(Martial Law)န့ၣ်ဖျါလံလၢအဝဲသ့ၣ်ပၢပြးဝဲဟီၣ်ကဝီၤဝဲအံၤတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်‚အဝဲသ့ၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တအိၣ် လၢကပၢပြးဝဲဘၣ်အဃိလီၤဂာ်ဒ်သိးကပၢပြးဝဲလၢကျိမီၤနီၤ‚(Martial Law)အံၤဃိ တၢ်လၢကဟဲကဲထီၣ်သးတဖၣ်အံၤသုးမီၤစိရိၤကဘၣ်ဟံးမူဒါလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဝံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဝဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲလၢပယီၤသုးဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤအသိးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ‚ကဘီယူၤစ့ၢ်ကီးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဃိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီးကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီဟးဂီၤဝဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ‚ဒ်န့ၣ်အသိးလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်(၁ဝဝဝဝ)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတုၤဝဲလၢခဲတစုအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ

သုးမီၤစိရိၤပာ်ပနီၣ်ဝဲကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ဒီးကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အံၤလၢအမ့ၢ်သုးတၢ်ပၢ်တၢ်ပြးအဃိ လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢတၢ်ဒုးကဆူၣ်ထီၣ်လၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤန့ၣ်လီၤ‚ကီၢ်ဆၣ်(၂)ဘ့ၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤပာ်ပနီၣ်ဝဲအံၤန့ၣ်ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်လီၤဒီးတုၤလၢခဲအံၤလိၣ်ဘၣ်ဒံးဝဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ