Home တၢ်ကစီၣ် ကျံးတူၤသ၀ီ တီၤထီကၠိ မၤတၢ်ပျၢ်ကၠိမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ံၤ၀ဲလံ

ကျံးတူၤသ၀ီ တီၤထီကၠိ မၤတၢ်ပျၢ်ကၠိမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ံၤ၀ဲလံ

177
0
Photo: CJ

လါမးရှး ၁၇ သီႇ ၂၀၂၃ သီနံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါမးရှး ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် (၂၀၂၂–၂၀၂၃)တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အဂီၢ် ကျံးတူၤသ၀ီ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါတီၤထီကၠိမၤ၀ဲတၢ်ပျၢ်ကၠိမူး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ံၤ၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပျၢ်ကၠိမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ် ကၠိသရၣ်/မုၣ်ႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါဒီး ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်ခဲလၢာ်အဂၤ(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲၦၤကၠိဖိလၢအဖျိးစိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢခိၣ်ဖးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကျံးတူၤသ၀ီနီၢ်ကစၢ်တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါတီၤထီကၠိအိးထီၣ်န့ၢ်(၂)နံၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤခီဖျိၦၤကၠိဖိအနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်၀ဲသရၣ်၊မုၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကျံးတူၤကၠိ သရၣ်မုၣ်ကၠိခိၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သရၣ်မုၣ်ကၠိခိၣ် စံး၀ဲလၢ“ကၠိစးထီၣ်အိးထီၣ်န့ၢ်ထဲ(၂)နံၣ်ဒံးလီၤႉအခီၣ်ထံးတနံၣ်န့ၣ်ၦၤကၠိဖိအိၣ်ထဲ(၁၇၃)ဂၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤၦၤကၠိဖိအိၣ်အဂၤ(၃၀၀)ညါႉနံၣ်လၢကဟဲစ့ၢ်ကီးၦၤကၠိဖိနီၣ်ဂံၢ်ကဟဲအါထီၣ်သ့၀ဲလီၤႉအဃိန့ၣ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲႇကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီးသရၣ်၊မုၣ်တဖၣ်လိၣ်၀ဲဒၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ် လီၤႉ

ကျံးတူၤတီၤထီကၠိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အိးထီၣ်အီၤဖဲ(၂၀၂၁–၂၀၂၂)တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အခါဒီး ကၠိအံၤဟံးန့ၢ်၀ဲ ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤ(KECD)အလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိန့ၢ်ၦၤကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢလံာ်ကညီ(စှီၤ)ႇလံာ်ကီၤလၤ၀ါႇလံာ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤႇလံ၁်တၢ်ဒွးဒီး(Social)လံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ