Home တၢ်ကစီၣ် တလိၣ်လီၢ်လၤဘၣ်ႇလိၣ်၀ဲတၢ်ထူၣ်ဖျဲးလၢအမ့ၢ် “နီၢ်သဘံ”

တလိၣ်လီၢ်လၤဘၣ်ႇလိၣ်၀ဲတၢ်ထူၣ်ဖျဲးလၢအမ့ၢ် “နီၢ်သဘံ”

277
0

တလိၣ်လီၢ်လၤဘၣ်ႇလိၣ်၀ဲတၢ်ထူၣ်ဖျဲးလၢအမ့ၢ် “နီၢ်သဘံ”

နါ၀့ၤဖၠိစၤ

လါမးရှး ၁၇ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဆ့ၣ်နီၤအိၣ်လၢဟံၣ်မဲာ်ညါအံၣ်အံၣ်ဖိလၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤပူၤဒီးကွၢ်ဆိဃီၤ၀ဲ(ဂမုန်းပင်)ထူၣ်လၢအကစၢ်သူၣ်လီၤ၀ဲအံၤဒီး“တၢ်လၢသုးန့ၣ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ကလုၢ်ႇမတၤတဂၤမးတအဲၣ်ဒိးမၤသံတၢ်ဘၣ်ႉဘၣ်ဆၣ်ၦၤမ့ၢ်နဲၣ်လီၤလၢမၤသံဒုဘၣ်မၤသံလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမုၢ်ၦၢ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲန့ၣ်မၤသးဘီၣ်ဘီၣ်အခိၣ်ဆူၣ်န့ၣ်ဖုၣ်ဖုၣ်ဖိတံာ်၀ဲပိာ်ခွါပိၢ်ကး၀ဲမဲာ်ဒိးဒီးအိၣ်ထီၣ်အိၣ်လီၤ၀ဲဒ်ၦၤပိာ်ခွါတဂၤအသိးအသးနံၣ်အိၣ်(၆၀)ဘျဲၣ်ဒီးမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးမုၣ်လီၢ်လံၤတဂၤန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤမုၢ်ၦၢ်တဂၤအံၤအမံၤလၢနီၣ်သဘံဒီးမ့ၢ်၀ဲဒၣ်(KNLA)သုးမုၣ်လီၢ်လံၤတဂၤလၢအမၤတ့ၢ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢန့ၢ်လၢအနံၣ်လၢအဆံလံအသိးမ့ၢ်ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးလၢတၢ်ထီၣ်ဒုးဒုၣ်ဒါတၢ်ဒုးပျီပူၤဒီးၦၤမ့ဟ့ၣ်လီၤမူဒါန့ၣ်အစုတဆှူၣ်ဘၣ်မၤ၀ဲဘူၣ်တဂၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအတအီၣ်လါလဲတကွၢ်လါလဲမၤတၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အပူၤန့ၢ်အနံၣ်(၅၀)ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤတမ့ၢ်ထဲလၢၦၤပိာ်ခွါဘၣ်မ့မ့ၢ်တခီၦၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤစ့ၢ်ကီးပၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉဖဲန့ၣ်အကျါန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲနီၢ်သဘံအံၤတဂၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲမ့ၢ်ဒ်သုးမုၣ်တဂၤအသိးတဲတၢ်ဖုၣ်ဖုၣ်ဖိဒီးအမဲာ်သၣ်စ့ၢ်ကိးအိၣ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ဖိလီၤႉ “ဖဲအထီၣ်ဒုးဒုၣ်ဒါအခါန့ၣ် အမၤနၢၤတၢ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉနခးယၤခးသံဒ်န့ၣ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉမ့၀ံၤတၢ်ဖီၣ်ခိၣ်တၢ်ကလုၢ်မ့လီၤန့ၣ်ဘၣ်မၤသံဒုၣ်ဒါနါက့အိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် က့ၤတဲပၠးကဒါ၀ဲတၢ်လၢသုးန့ၣ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ကလုၢ်လီၤႉ

ပယီၤသုးဟဲနုာ်လီၤလၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးတဖၣ်န့ၣ် ၦၤမ့နၢ်ဟူလၢ(ပယီၤသုး)လံန့ၣ်ၦၤပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ၦၤသူၣ်ဟ့သးဟ့ပယီၤဒီးဖဲန့ၣ်အကျါန့ၣ်နီၢ်သဘံပၣ်ဃုာ်၀ဲတဂၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

နီၢ်သဘံအံၤစးထီၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ညါတၢ်န့ၣ်ဖဲအထံၣ်အပါလၢအလဲၤ၀ံန့ၢ်ပယီၤသုးပီၣ်တၣ်ဟဲက့ၤတဘျီလၢ်လၢ်အခါအပါဖံဘၣ်ခိၣ်န့ၣ်ထံၣ်၀ဲအိၣ်ဒီးတၢ်ပူၤလီၢ်အဃိအ၀ဲသးဟ့၀ဲပယီၤသုးဒီးဖဲန့ၣ်သးလၢကနုာ်လီၤလၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢပူၤအံၤဟဲအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဖဲအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးဘၣ်ကအိၣ်အနံၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်အခါန့ၣ်အ၀ဲဟးထီၣ်ဟုၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဒီး နုာ်လီၤ၀ဲလၢ(KNLA)သုးပူၤန့ၣ်လီၤႉနီၢ်သဘံအံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ႇလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်(အ့နိၣ်သ့ၣ်ပၤ)သ၀ီဒီး နုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢ(KNLA)သုးရ့ၣ် ၂၁ အပူၤအံၤဖဲအသးနံၣ်အိၣ် ၁၃ နံၣ်အခါန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအနုာ်လီၤလၢ(KNLA)သုးကျါအခါန့ၣ်မ့ၢ်လၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးဘၣ်အဃိတၢ်တဒုးထီၣ်အီၤလၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးသုးတၢ်သိၣ်လိတဘျီဃီဒံးဘၣ်ဒီးန့ၢ်သၢနံၣ်ဘျဲၣ်မးအ၀ဲနုာ်လီၤဒုးတၢ်လဲၤတၢ်မဲာ်ညါ၀ံၤမးထီၣ်ဘၣ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးသုးတၢ်သိၣ်လိအံၤ လီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ယနုာ်လီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢပူၤခါန့ၣ်ယသးနံၣ်(၁၄)နံၣ်မးတၦဲၤဒံးဘၣ်ႉယထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိန့ၣ်ၦၤဘၣ်မၤအါထီၣ်ယနံၣ်တနံၣ်၀ံၤမးယထီၣ်န့ၢ်လီၤႉဖဲယနုာ်လီၤသီသီအခါန့ၣ်သုးခိၣ်လၢအဟဲကိးယၤတဂၤန့ၣ်တဲ၀ဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် နမၤမ့တမုာ်ဘၣ်န့ၣ်(၃)နံၣ်ႇမ့ၢ်မုာ်န့ၣ်(၇)နံၣ်မီၤတဲ၀ဲဒ်န့ၣ်ႉဘၣ်ဆၣ်တုၤလၢအၦဲၤထီၣ်(၇)နံၣ်နါက့ယက့ၤဟးလၢယသ၀ီတတုၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲယစးထီၣ်နုာ်လီၤလၢကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢပူၤအခါန့ၣ်ပယီၤသုးနုာ်လီၤဒိၣ်စိမၤတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇)ပူၤဒီး ခီဖျိမ့ၢ်၀ဲတဲာ်လွံၢ်တဲာ်ဆၢကတီၢ်အဃိတၢ်ဒုးလၢအကဲထီၣ်န့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်လီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

နုာ်လီၤမၤတၢ်လၢ(KNLA)ပူၤဒ်သုးဖိတဂၤအသိးန့ၢ်၀ဲအနံၣ်(၄၀)ဘျဲၣ်လံဒီးခီဖျိသးလၢခ့ခါဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးအဃိ ညါၦၢ်ထီၣ်၀ဲလံအသိးခဲအံၤသးမ့လဲၤဘၣ်ဆၣ်နီၢ်ကစၢ်တပၣ်လၢၤ၀ဲဘၣ်ဒီးသးလၢအဲၣ်ဒိးဒုးတၢ်န့ၣ်တလၢၤ၀ဲဒံးဘၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပဒုးတၢ်လၢညါခါန့ၣ်ယံၤလၢ(၄)သီ(၅)သီညါတအိၣ်ဘှံးဘၣ်ဘၣ်ႉတၢ်ဒုးမ့ကဲထီၣ်န့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်လီၤႉဖဲန့ၣ်အခါဘၣ်ဖဲပသးဘီၣ်ဒံးအဃိပခးန့ၢ်ဒံးႉယမၤတၢ်န့ၢ်အနံၣ်(၄၀)ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤယတအိၣ်ဘှံးဘၣ်ယမၤတုၤအခဲအံၤလီၤႉခဲအံၤနါက့အဲၣ်ဒိးမၤဒံးဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ခီသးၦၢ်ထီၣ်လံအဃိမၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉမ့မ့ၢ်လၢသးဒုတလီၤနီတစဲးဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲက့ၤတဲပၠးကဒါက့ၤအတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်လဲၤခီဖျိန့ၣ် လီၤႉ

အ၀ဲလဲၤဘၣ်တၢ်မဲာ်ညါဒုးဃုာ်တ့ၢ်သကိးတၢ်ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇) ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-KNLA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤနံၤႇဒီး(သုးက့ ၇)သုးက့ခိၣ်လီၢ်လံၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤကၠီၤဖၠူၤ သ့ၣ်တဖၣ် အံၤ စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ်အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမုၣ်နီၢ်သဘံအံၤလၢညါခါန့ၣ်အ၀ၤအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိအ၀ဲန့ၣ်အဖိတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်အဃိ ဖဲ(၂၀၁၄)နံၣ်န့ၣ် အ၀ၤသံသဒၣ်ကွံာ်အီၤဒီးဖဲန့ၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ်အ၀ဲအိၣ်က့ၤဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇)ဟီၣ်က၀ီၤ သုးဖိတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်ဃီအံၤန့ၣ်လီၤႉတဘျီတခီၣ်န့ၣ်အဒီပုၢ်ဒီ၀ဲၢ်ဟဲအိၣ်ဂုၤအ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

နီၢ်သဘံအံၤအပူၤကွံာ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်တၢ်ဒုးဖိကဲထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအခါန့ၣ်စ့ၢ်ကီး အ၀ဲပၣ်ဃုာ်ဒုးဘၣ်တၢ်လၢၦၤပိာ်ခွါတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤႉ

တမ့ၢ်အ၀ဲပၣ်ဃုာ်ဒုးတၢ်ထဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဘၣ်ဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ(သုးက့ ၅) ဟီၣ်က၀ီၤပူၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီးအ၀ဲပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ထီၣ်ဒုးဒုၣ်ဒါအကျါတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိဒီတကတီၢ်န့ၣ်အ၀ဲဒုးဘၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်တၢ်ဒုးဖိကအိၣ်အဘျီ(၂၀)ဘျဲၣ်ညါဒီး တၢ်ဒုးအပူၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီးအ၀ဲမၤနၢၤဒုၣ်ဒါအိၣ်၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်လၢယနီၣ်ဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်(ပံၢ်တခး)တီၤစိတၢ်ဒုးမီၤနီၤႉတၢ်ဒုးဘျီ၀ဲန့ၣ်ယံၤ(၂)သီ(၃)သီညါႉအနံၣ်ခီန့ၣ်ယတနီၣ်ဘၣ်လၢၤဘၣ်ႉတၢ်တဘျီန့ၣ်ပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အိၣ်(၅)ဘ့ၣ်ညါႉတၢ်ဘူၣ်ဂ့ၤတၢ်တဘျီန့ၣ်ပ၀ဲတကပၤန့ၣ်ၦၤတသံနီတဂၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲတဲပၠး၀ဲတခီခီနံၤ၀ဲတခီခီန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲၦၤကလဲၤတၢ်မဲာ်ညါအခါန့ၣ်ခီဖျိအမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်တဂၤအဃိၦၤလၢတၢ်ဖီခိၣ်ဒီးၦၤသုးဖိတဲဆါအီၤအိၣ်ဆၣ် အ၀ဲက့ၤမၤဖျါထီၣ်ကဒါက့ၤအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်တဖၣ်အံၤလၢတၢ်မၤအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“လၢတၢ်ဒုးပျီပူၤန့ၣ်ၦၤတဲဆါယၤလၢဆိမိၢ်အိၣ်အိန့ၣ်မုၢ်တ၀ါထီၣ်ဘၣ်ဒ်န့ၣ်မၢ်မၢ်လီၤႉ တဘျီတခီၣ်ၦၤမ့သံလၢ တၢ်ဒုးပူၤန့ၣ်ၦၤတဲ၀ဲၦၤပိာ်မုၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အလဲၤဖဲလဲၣ်ၦၤတဲၦၤဒ်န့ၣ်ညါမီၤနီၤႉပၢၢ်တုၤလၢမဲာ်ထံဘၣ်လီၤနါက့အိၣ်စ့ၢ်ႉၦၤမ့တဲဆါယၤနါက့ယတပာ်လၢသးပူၤဘၣ်ႉယမ့ပာ်လၢယသးပူၤန့ၣ်တမ့ၢ်လၢယမၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢကတုၤလၢခဲအံၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် နီၢ်သဘံစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲန့ၣ်အိၣ်ထီၣ်အိၣ်လီၤဒ်ၦၤပိာ်ခွါတဂၤအသိးတကးဒံးဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤတဂၤလၢအအီသံး၀ါသ့ဒီး ဖဲအလဲၤတၢ်လီၢ်တတီၤဂ့ၤတတီၤဂ့ၤန့ၣ်စိာ်ဃုာ်၀ဲအသံး၀ါဘူအံၤလၢအယီၢ်ဒ့လိၤဘၣ်ဆၣ်ဖဲအ၀ဲဒုးတၢ်အဆၢကတီၢ် န့ၣ်လ့ၤတက့ၤအတအီသံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဒုးမ့ကဲထီၣ်လံန့ၣ်ယကၠဲးသံးထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်လ့ၤတက့ၤယတအီသံးဘၣ်ႉယလီၤဘှံးဘၣ်ဆၣ်ယတအီဘၣ်ႉခီဖျိယတအီသံးလၢတၢ်ဒုးပူၤဘၣ်အဃိန့ၣ်ယတသံဘၣ်ဘၣ်ႉမ့၀ံၤၦၤမ့လဲၤထီၣ်ဒုးပယီၤသုးကလၢၤန့ၣ်ပတလဲၤထီၣ်ခးအီၤလၢဆၢထၢၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

နီၢ်သဘံအံၤမ့ၢ်၀ဲပိာ်မုၣ်တဂၤဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ထီၣ်အိၣ်လီၤဒ်ၦၤပိာ်ခွါတဂၤအသိးတကးဒံးဘၣ်မ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢအစုဒူခီၣ်ဒူအဃိၦၤပိာ်မုၣ်တနီၤန့ၣ်ပျံၤဘၣ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အသကိးမုၣ်ဖံဖီၣ်ရှီၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဒုးအပူၤန့ၣ်အ၀ဲဒုးတၢ်ဒ်သိးၦၤသုးဖိနီၢ်နီၢ်တဂၤလီၤႉၦၤတနီၤနီၤန့ၣ်မ့နၢ်ဟူအမံၤလံန့ၣ်ၦၤပျံၤတၢ်လီၤႉ အ၀ဲန့ၣ်တၢ်လဲၤခီဖျိအိၣ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအပူၤဒီဒူၣ်ညါႉတၢ်န့ၣ်မးခဲအံၤအမၤတကဲလၢၤဘၣ်အမၤမ့ကဲန့ၣ်ကမၤ၀ဲဒံး”အဂ့ၢ်န့ၣ် တဲပၠး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအ၀ဲအိၣ်လၢသုးကျါတၢ်မဲာ်ညါန့ၢ်လၢအနံၣ်တဖၣ်အနံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံဖဲအဟဲက့ၤအိၣ်ကဒါလၢတၢ်လီၢ်ခံဘျီန့ၣ် အ၀ဲဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်က့ၤမူဒါလၢတၢ်ဒုးဃာ်အခိၣ်(အချုပ်မှူး)‚တြဲၤခိၣ်(ဂိတ်မှူး)န့ၢ်လၢအနံၣ်တဖၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤယလဲၤလၢတၢ်မဲာ်ညါတကဲလၢၤဘၣ်ႉၦၤမ့မၢယအိၣ်ခိးချံတြဲၤ(လှေဂိတ်)ဒုယမၤႉဘၣ်ဆၣ်ဖဲတၢ်တနံၣ်ခံနံၣ်အံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်ယတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဂ့ၤအါအါဘၣ်အဃိယမၤတကဲအါအါလၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမုၣ်နီၢ်သဘံ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲၦၤဘၣ်လဲၤတၢ်မဲာ်ညါအခါန့ၣ်ၦၤပိာ်မုၣ်လၢလဲၤဃုာ်တၢ်မဲာ်ညါဒ်သိးဒီးအီၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်သုးရ့ၣ်အပူၤန့ၣ်ကအိၣ်အဂၤ(၁၀)ညါဒီးသုးမုၣ်တနီၤန့ၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲက့ၤလၢတၢ်လီၢ်ခံအခါန့ၣ်ထီၣ်ၦၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအိၣ်၀ဲအသိး က့ၤအိၣ်ဘှံးလၢအကစၢ်ဟံၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုးမုၣ်တနီၤန့ၣ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအိၣ်ဒံၣ်အိၣ်ဖိ၀ံၤအိၣ်ဘှံးအိၣ်သါလၢမူဒါပူၤန့ၢ်လၢအနံၣ်ဘျီ ဟဲက့ၤနုာ်လီၤမၤကဒါက့ၤတၢ်လၢသုးပူၤအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်အ၀ဲန့ၣ်စးထီၣ်မ့ၢ်အနုာ်လီၤလၢသုးကျါတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်တအိၣ်ဘှံးလၢမူဒါပူၤနီတဘျီဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခဲအံၤခီဖျိအသးၦၢ်ထီၣ်လံအဃိအဒီပုၢ်ဒီ၀ဲၢ်မၢအအိၣ်ဘှံးလၢမူဒါပူၤဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိအ၀ဲသးတလၢၤဒံးတၢ်ပၢၢ်ဆၢဘၣ်အသိးသးလၢအဲၣ်ဒိးက့ၤခးကဒါပယီၤသုးအံၤအိၣ်ဒံးအဃိတုၤလၢခဲအံၤအ၀ဲဟံးဒံးမူဒါလၢအကစၢ်သုးရ့ၣ်ပူၤဒီးၦၤမ့ဟ့ၣ်အီၤမူဒါန့ၣ်တၢ်မၤလၢအမၤ၀ဲကဲတဖၣ်ကဆဲးမၤ၀ဲဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇၦၤသုးဖိမ့ၢ်ဂ့ၤနမ့အဲၣ်ဒိးကဲခိၣ်နၢ်လၢအဂ့ၤနမ့အဲၣ်ဒိးကဲၦၤသုးဖိလၢအဂ့ၤန့ၣ်နကဘၣ်မၤဒ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိကတူၢ်လိာ်နၤအဂီၢ်လီၤႉလၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်ဘၣ်တူၢ်ဆါသးမ့အိၣ်ဘၣ်တူၢ်ဆါသးလီၤႉ ဒ်န့ၣ်မးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢပလိၣ်ဘၣ်အံၤပမၤနၢၤအီၤကသ့လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲတဲပၠးဘၣ်ဃးအတၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သး လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢအဖီခိၣ်အံၤလီၤႉ

နီၢ်သဘံမ့ၢ်၀ဲပိာ်မုၣ်တဂၤဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်ဒုးတကပၤန့ၣ်ဒုးတၢ်ဒ်ၦၤပိာ်ခွါတဂၤအသိးဒီး တၢ်ကလုၢ်လၢခိၣ်နၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိခိၣ်နၢ်လၢအိၣ်တၢ်ဖီခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢကသုးထီထီၣ်န့ၢ်အီၤအလီၢ်လၤမူဒါန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်အ၀ဲတခီတလိၣ်ဘၣ်၀ဲလီၢ်လၤဘၣ်အဲၣ်ဒိးမၤလၢၦဲၤမူဒါလၢအလီၤဘၣ်၀ဲတဖၣ်အံၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ တုၤလၢခဲအံၤတစုန့ၣ်အ၀ဲမူဒါအိၣ်ဒ်ၦၤသုးဖိအပတီၢ်တဂၤအသိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“သုးရ့ၣ်ခိၣ်ဟဲတဲယၤအိၣ်မၢၤလၢကတီၣ်ထီၣ်န့ၢ်ယလီၢ်ယလၤန့ၣ်ႉယက့ၤတဲကဒါအ၀ဲသ့ၣ်တဲာ်တဲာ်လီၤႉတၢ်လၢယၤန့ၣ်ယတလိၣ်ဘၣ်လီၢ်လၤဘၣ်ႉယလိၣ်ဘၣ်ကညီကီၢ်လီၤႉယက့ၤတဲကဒါအ၀ဲသ့ၣ်သုတီၣ်ထီၣ်ယလီၢ်လၤမ့ဘူၣ်န့ၣ်တီၣ်ထီၣ်ႇယတဲလၢသုမ့တီၣ်ထီၣ်ယလီၢ်လၤန့ၣ်ယကဟးမၤနါစိၤတၢ်လီၤဘျီဒုအ၀ဲသ့ၣ်နါက့တီၣ်ထီၣ်ယလီၢ်လၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် နီၢ်သဘံစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ