Home တၢ်ကစီၣ် ဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ(KYO)အိးထီၣ်၀ဲတၢ်ကိၢ်ခါလံ၁်ကီၤလၤ၀ါတၢ်မၤလိလၢၦၤကၠိဖိသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်

ဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ(KYO)အိးထီၣ်၀ဲတၢ်ကိၢ်ခါလံ၁်ကီၤလၤ၀ါတၢ်မၤလိလၢၦၤကၠိဖိသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်

122
0
Photo: KYO

လါမးရှး ၁၃ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ၦၤကၠိဖိသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် ကၠိပံးအဆၢကတီၢ်ဒ်သိးတၢ်ဆၢကတီၢ်သုတလၢာ်ဂီၤဒ်န့ၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်ဒီးကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ်န့ၣ် စးထီၣ်လါမးရှး ၈ သီ ကီၢ်ဆၣ်ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)တီခိၣ်ရိၣ်မဲအိးထီၣ်၀ဲတၢ်ကိၢ်ခါလံာ်ကီၤလၤ၀ါတၢ်မၤလိ အဂ့ၢ်န့ၣ် (KYO)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်(KYO)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤစပဲၤ စံး၀ဲ“သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်ခါဆူညါကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ် သ့အဂီၢ်န့ၣ်အရ့ဒိၣ်၀ဲဒိၣ်မးလီၤႉမုၢ်ကအိၣ်၀ဲတနံၤန့ၣ်ၦၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်အံၤလီၤဘၣ်ကဲထီၣ်က့ၤခိၣ်နၢ်အဃိဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကကျၢအါထီၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ်န့ၣ်ပဟ့ၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်လိလီၤႉမ့၀ံၤဖဲကၠိပံးအဆၢကတီၢ်အံၤၦၤဖိသၣ်တဖၣ်ဒ်သိးတၢ်ဆၢကတီၢ်သုတလၢၤဂီၤဒ်န့ၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အပိၣ်အံၤတဖၣ်ကကဲထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကိၢ်ခါလံာ်ကီၤလၤ၀ါတၢ်မၤလိဘျီ၀ဲအံၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ကယံၤ၀ဲ(၃)လါဒီးဖိသၣ်(၉)နံၣ်တုၤအနံၣ်(၂၀)ၦၤကၠိဖိတဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲမၤလိတၢ်အိၣ်၀ဲအဂၤ(၇၀)ဘျဲၣ်ဒီးတၢ်မၤလိဘျီ၀ဲအံၤတၢ်သိၣ်လိန့ၢ်၀ဲလံာ်ကီၤလၤ၀ါတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါတၢ်သိၣ်လိဃုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ႇလံာ်ကညီလံာ်လဲၢ်(ၦိၢ်/စှီၤ)ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (KYO)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကိၢ်ခါလံာ်ကီၤလၤ၀ါတၢ်မၤလိအံၤဒီးခဲအံၤတ၀ီန့ၣ်ဒူယီၢ်(KYO)အိးထီၣ်မၤလိန့ၢ်၀ဲအိၣ်(၄)၀ီတ၀ီလံဒီး တၢ်မၤလိဘျီ၀ဲအံၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ KYO(လီၢ်ခၢၣ်သး)ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(KYO)ဒီး လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသကိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: KYO