Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးဒိးလီၤဃ၁်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိသ၀ီဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်

ပယီၤသုးဒိးလီၤဃ၁်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိသ၀ီဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်

176
0
Photo: CJ

လါမးရှး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၃ န့ၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် ယ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါယနူၤအါရံၤန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢ(ကၠိတတါ) တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျီးပူၤအိၣ်အဃိ ၦၤမၤအီၣ်ကျီးဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကၠိတတါသ၀ီကပၤ(မီၣ်ကန့ၤ)သ၀ီပူၤန့ၣ်ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၁၀၆)ဒီးကျိဖးဒိၣ်သုးအိၣ်ဆီ လီၤသးဒီးခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်အံၤဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢ(ကၠိတတါ)သ၀ီပူၤတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျီးပူၤအိၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကလဲၤဖံးလဲၤမၤတၢ်လၢကျီးပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢပသ၀ီတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျီးပူၤန့ၣ်ပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်မီၤနီၤႉဖဲမဟါတနံၤန့ၣ်နါက့မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်တဖျၢၣ်ဒံးႉၦၤတဲလၢဘၣ်၀ဲဒၣ်သ့ၣ်သိလ့ၣ်တခိၣ်မီၤနီၤႉၦၤသ၀ီဖိလၢအမၤအီၣ်ကျီးတဖၣ်လဲၤလၢကျီးပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉစးထီၣ်ဖဲတနံၣ်အံၤန့ၣ်ၦၤဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်(၄)ဂၤလံႉဖဲသ၀ီပူၤအံၤပယီၤသုးအိၣ်(၂)ဒူၣ်ညါႉမ့ၢ်၀ဲဒၣ်(ခမရ–၁၀၆)ဒီးကျိဖးဒိၣ်သုးမီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ဟးဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢကျီးကပၤဒ်အံၤအဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢ ၦၤမၤအီၣ်ကျီးဖိတဖၣ်အဂီၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤဒီးလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအခါန့ၣ်လၢ(မီၣ်ကန့ၤ)ဒီး(ကၠိတတါ)သ၀ီပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၄)ဂၤယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်၀ဲအံၤကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢယ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(ယ့ကီၢ်ဆၣ်)တၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးအဘၢၣ်စၢၤခဲအံၤခဲအံၤအိၣ်၀ဲအသိး(ယ့ဘလူ)တီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ဒီသဒၢသုးကရူၢ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးနုာ်လီၤခး၀ဲပယီၤသုးအ၀ဲၤဒၢးအိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိသုးတၢ်ဖ့ၣ်စၢဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢပယီၤသုးဒီးဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ ပယီၤသုးက့ၤလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤတလီၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယ့တၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်(YGF)သုးဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၃ သီအခါစ့ၢ်ကီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးရ့ၣ်လၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်– ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁) ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၀ဲပၠၣ်ကရူၢ် တိၣ်ကၠံသ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤ ခးလီၤ(၆၀ မမ)ကျိဖးဒိၣ်ခံဖျၢၣ်အဃိဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ၦၤဖိသၣ်(၃)နံၣ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ