Home တၢ်ကစီၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်ပူၤပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီး

ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်ပူၤပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီး

109
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၉ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲ(အလိၤတီၤ)သ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူ(အလူ)သ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဘံလ့၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၂ သီအနံၤ လၢ(အလူလ့)သ၀ီအပူၤ တၢ်ဒုးလီၤကယးထီၣ်၀ဲလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤ၀ံၤလီၢ်ခံ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်က့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤလံဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဘံလ့၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲလၢ“ကဘၣ်ဖဲဖဲမုၢ်ထူၣ် ၁၁ နၣ်ရံၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ခးအိၣ်ဘှံးခးအိၣ်ဘှံး ခးတုၤလၢမုၢ်နၤခီညါႉလၢ(အလူ)သ၀ီပူၤအံၤတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးတအိၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉကဘၣ်မ့ၢ်ဖဲအပူၤကွံာ်န့ၣ်တၢ်ဒုးကဲၣ်ထီၣ်မီၤနီၤႇအ၀ဲသ့ၣ်ၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါအဃိကမ့ၢ်အက့ၤခးလီၤကဒါတၢ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉကျိဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤတဲာ်၀ဲလၢသ၀ီအခိၣ်အဃၢၤန့ၣ်လီၤႉၦၤသ၀ီဖိတဖၣ်ခီန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟးပလဲာ်ဆိသးအဃိတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဘၣ်ႉခဲအံၤနါက့ၦၤဟးပလဲာ်သးလၢာ်လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၂ သီအနံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖဲ(အလူ)သ၀ီပူၤအခါစ့ၢ်ကီးန့ၣ် ပယီၤသုးလၢအိၣ်(၀့ပၠၤ)သ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤက့ၤခးလီၤစၢၤကျိဖးဒိၣ်အိၣ်၀ဲအသိး ပယီၤသုးနုာ်လီၤဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲ သ၀ီပူၤကမျၢၢ်အဟံၣ်(၄)ဖျၢၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၁၆ သီအခါစ့ၢ်ကီး ခီဖျိမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် တီၤကၠံသ၀ီဒီးတီၤဆိသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၄)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲၦၤဖိသၣ်(၁၀)နံၣ်တဂၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်သန့တဖၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ