Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်ဆၣ်ခဲလၢ၁်ပ၁်ဖှိၣ်ထီၣ်သးမၤလၤကပီၤ၀ဲ(KYO)မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် ၃၄ ၀ီတ၀ီလၢဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်

ကီၢ်ဆၣ်ခဲလၢ၁်ပ၁်ဖှိၣ်ထီၣ်သးမၤလၤကပီၤ၀ဲ(KYO)မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် ၃၄ ၀ီတ၀ီလၢဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်

205
0
Photo: KYO

လါမ့ၤ ၂၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါမ့ၤ ၂၃ သီအနံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် ၃၄ ၀ီတ၀ီအံၤ ကီၢ်ရ့ၣ်(KYO)သးစၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးကီၢ်ဆၣ်ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲမုၢ်နံၤအံၤဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တၢ်လီၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ တၢ်အိၣ်သးအဃိတၢ်တမၤလၤကပီၤဘၣ်၀ဲမုၢ်နံၤအံၤလၢကီၢ်ဆၣ်ခဲလၢာ်အပူၤဘၣ်ႇဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဒ်အံၤလီၤဒီးတနံၤအံၤမ့ၢ်မုၢ်နံၤအရ့ဒိၣ်လၢၦၤသးစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်အဃိဘၣ်တၢ်မၤကလၤကပီၤ၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် (KYO)နဲၣ်ရွဲၣ် စီၤအဲၣ်ထံကီၢ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပ၀ဲကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အလီၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်ဆိမိၣ်ဆိမးလၢမိၢ်ပၢ်ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်နာ်န့ၢ်ၦၤကသ့အဂီၢ်လီၤႉပကဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤပသးလၢပမ့ၢ်ၦၤသးစၢ်ႉခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မုၢ်လၢ်တၢ်လၢပ၀ဲၦၤသးစၢ်တဖၣ်အအိၣ်ႉ၀ံၤဒီးပတၢ်ကရၢကရိပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်လဲၤကျဲအဂီၢ်န့ၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးစ့ၢ်ကီးလၢပ၀ဲကညီသးစၢ်တဖၣ်အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးအဖီခိၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤ၀ဲကညီသးစၢ်ကရၢမုၢ်နံၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ် ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤဖျိးစိ၀့ဒီး(သုးက့ ၁)ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤဖိခၠ့ၣ် ဃုာ်ဒီးကညီသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်အဂၤ(၃၀၀)ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဒီး လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးအပူၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ်စံးကတိၤလီၤ၀ဲတၢ်ဒီးတၢ်ဖးဖျါထီၣ်၀ဲ(KYO)လီၢ်ခၢၣ်သးအလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ်စီၤဖိခၠ့ၣ် စံး၀ဲလၢ“လၢပတၢ်ကရၢကရိတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်အလီၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် တၢ်မၤဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကရၢမိၢ်ၦၢ်ပာ်လီၤန့ၢ်ၦၤအသိးဒီးဒ်ပမ့ၢ်ၦၤသးစၢ်တဖၣ်အသိးပကအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်စိလၢအထီပာ်လီၤဖီတၢၣ််လၢအဂ့ၤႇပကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအဟ့ၣ်လီၤအသးလၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်မၤအပူၤႇဒ်သိးပကဒိးန့ၢ်ကဒါက့ၤပထံပကီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ပကတူၢ်ဆါခီၣ်ဆါပသးနုာ်လီၤလၢစုက၀ဲၤတၢ်ဂဲာ်လိာ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်” စံးလီၤ၀ဲလၢမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤဖျိးစိ၀့စ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ ကညီသးစၢ်တဖၣ်ကဘၣ်ဒီသဒၢလီၤက့ၤ၀ဲ ပတၢ်ကရၢကရိႇကဘၣ်ဂဲၤလိာ်သကိးမၤတၢ်လၢကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်မၤအပူၤဒီးကသူၣ်ထီၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးလိာ်သးဒီးကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်သကဲးပ၀းလၢအဂ့ၤလၢအကဲထီၣ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢကလုာ်အဂၤတဖၣ်အမဲာ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် စံးလီၤ၀ဲလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

အပူၤကွံာ်တချုးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒံးဘၣ်အခါန့ၣ်ကညီသးစၢ်မုၢ်နံၤအံၤတၢ်မၤလၤကပီၤအီၤလၢကီၢ်ဆၣ်ႇကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်အပူၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံခီဖျိတၢ်ဒုးက့ၤကဲထီၣ်ကဒါလၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဃိ တၢ်တမၤဘၣ်၀ဲမုၢ်နံၤအံၤလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ(၁၉၄၆)နံၣ်အခါဒီးကရၢအံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢကညီခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် မါဘးခဲၣ်ႇ မါ၀့မီၤႇ မါကၠီၤစ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒီး ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲ လၢကရၢပူၤအဃိကရၢအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဘၣ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်အသးန့ၣ်လီၤႉဖဲန့ၣ်၀ံၤလီၢ်ခံဒ်သိးကရၢအံၤကကဲထီၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အဂီၢ်ဒီးကဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ကညီစၢၤသွဲၣ်သီသးစၢ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်က့ၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤကရၢအံၤခံဘျီတဘျီဖဲ(၁၉၈၉)နံၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်လီၢ်လံၤ မၤနၢၤပျီတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ