Home တၢ်ကစီၣ် ဃီကျါတၢ်ဒုးအပူၤ ပယီၤသုးသံ(၆)ဂၤဒီးမၤန့ၢ်ဃု၁်(WY)ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်

ဃီကျါတၢ်ဒုးအပူၤ ပယီၤသုးသံ(၆)ဂၤဒီးမၤန့ၢ်ဃု၁်(WY)ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်

128
0

လါမ့ၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဃီကျါသ၀ီဃၢၤန့ၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၉ သီဒီး ၁၀ သီအနံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အဘၢၣ်စၢၤအဃိ ပယီၤသုးသံ(၆)ဂၤဒီးဖီၣ်သမူန့ၢ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါမ့ၤ ၉ သီ ဟါခီ ၄ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ-BGF(၁၀၂၂)သုးရ့ၣ်ႇ နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် ပယီၤသုးခီၣ်သုးရ့ၣ် (ခလရ–၆၁ႇ၆၂)အံၤဒီး တလၢၤကီၢ်စဲၣ် အၤယူၣ်ကစၢၢ်(ခမရ–၃၄၃)သုးရ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် ဟဲဃီၤဆူကညီကီၢ်စဲၣ်ဟဲဒိး၀ဲဒီးသိလ့ၣ်(၂၂)ခိၣ်ဒီးဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲတုၤဖဲတည့ၤသ၀ီဃၢၤအခါန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီး(KNLA)အၦၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲလါမ့ၤ ၁၀ သီ ဂီၤခီ ၆ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်ကဒါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါဟါခီန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ၦၤသံ(၆)ဂၤႉမ့ၣ်အီၣ်ကွံာ်အသိလ့ၣ်(၄)ခိၣ်ႉၦၤဖီၣ်ချုးသမူနါက့အိၣ်စ့ၢ်ႉကျိနါက့ၦၤမၤန့ၢ်အိၣ်ႉ လၢအ၀ဲသ့ၣ်ၦၤသံအအိၣ်န့ၣ်ၦၤမၤန့ၢ်ဃုာ်(WY)ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်လီၤႉတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဖဲတဂီၤညါအံၤနါက့အ၀ဲသ့ၣ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲဆှၢကျိချံၦာ်သၣ်ႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် နိၣ်ခၠိနဲၣ်သ၀ီ မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးကီၢ်ခီ သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်စုတီၤဖီလာ်သုးကလၢၤအခါန့ၣ် (KNLA)အၦၤနုာ်လီၤခးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖဲဘျီ၀ဲအံၤအခါန့ၣ်ပယီၤသုးက့ၤခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ ကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်(၂)ဘ့ၣ်ညါအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤထူလံၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၇ သီ မုၢ်နၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်ဒီး လါမ့ၤ ၈ သီ မုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤ ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)၀ီၢ်ရ့ၣ်လီၢ်က၀ီၤ ၀ၤပသဲသ၀ီဃၢၤအဃိ (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်သံ၀ဲ(၃)ဂၤႇ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၂)ဂၤဒီး မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲကမျၢၢ်အဟံၣ်တနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤ လ့နိးသ၀ီႇနိၣ်ခၠိနဲၣ်ႇလိၣ်ရှါႇတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီတဖၣ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပယီၤအသုးကလၢၤတဖၣ်အိၣ်ဆီလီၤသးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ

ႉတကးဒံးဘၣ်ပယီၤသုးအံၤဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢကၠိကရၢၢ်ႇသ၀ီခိၣ်သ၀ီဃၢၤအိၣ်၀ဲအသိးအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ခိးသမံသမိးႇမၤပျံၤဖၤဖုးႇခးစိကမျၢၢ်လၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢသုးကလၢၤမဲာ်ညါစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ