Home တၢ်ကစီၣ် စွ့ၤကိၣ်ကိၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ၦၤလၢအကဲသုးတမု၁်ဟ့ၣ်စ့တန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်(BGF)ဖီၣ်၀ဲ

စွ့ၤကိၣ်ကိၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ၦၤလၢအကဲသုးတမု၁်ဟ့ၣ်စ့တန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်(BGF)ဖီၣ်၀ဲ

216
0

လါမ့ၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် စွ့ၤကိၣ်ကိၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤ ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီး က၀ီၤဒ့သးၦၢ်ဖီၣ်၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအကဲသုးတမုာ်ဟ့ၣ်စ့တန့ၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလဲၤဖံးမၤတၢ်ဖဲဟီၣ်က၀ီၤပူၤန့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စွ့ၤကိၣ်ကိၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဖဲလါမ့ၤအတီၢ်ပူၤအံၤတၢ်ဟးထၢ၀ဲစ့လၢက၀ီၤဒ့ပူၤဟံၣ်ဒီးဟံၣ်တၢးအခါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢစ့ယိၤ(၁၅၀၀)တုၤလၢ(၃၀၀၀)ညါဒီး ကမျၢၢ်(၃)ဂၤလၢအဟ့ၣ်စ့တန့ၢ်ဘၣ်အံၤတၢ်က့ၤကိး၀ဲဆူ(BGF)တြဲၤတၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤပိာ်မုၣ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢစွ့ၤကိၣ်ကိၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤလၢတၢ်ကထၢသုးသီအဂီၢ်လၢက၀ီၤဒ့ပူၤန့ၣ်(BGF)ဒီးက၀ီၤဒ့သးၦၢ်မၢၦၤဘၣ်ဖီၣ်တၢ်ဖး(၁၅)ဂၤတုၤလၢအဂၤ(၂၀)ညါဒီးဖဲန့ၣ်အကျါၦၤလၢအဖီၣ်ဘၣ်တၢ်ဖးဘၣ်(၅)ဂၤန့ၣ်ကဘၣ်ကဲသုးန့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအမ့တအဲၣ်ဒိးကဲသုးဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ခီန့ၣ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲစ့ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဟးလူၤထၢ၀ဲဒၣ်စ့လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဟံၣ်အသိးပာ်ပနီၣ်၀ဲလီၢ်ခံကတၢၢ်လါမ့ၤ ၁၅ သီ တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤ သ၀ီဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါလၢစွ့ၤကိၣ်ကိၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤၦၤလၢအဖီၣ်တၢ်ဖးဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့တအဲၣ်ဒိးကဲသုးဘၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်စ့ဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်ဆံးအါလဲၣ်န့ၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႇဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဖီၣ်၀ဲက၀ီၤဒ့သးၦၢ်လၢအဘူးဒီးဟီၣ်က၀ီၤ၀ဲန့ၣ်(၄)ဂၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲက၀ီၤဒ့ပူၤအံၤဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ဆံးအါလဲၣ်ဒုပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉ ၦၤဖီၣ်(ကျောက်ဖျာ)က၀ီၤဒ့သးၦၢ်(၄)ဂၤလံႉမ့ၢ်ဖဲလဲၣ်တဒူၣ်ဖီၣ်၀ဲလဲၣ်ဒုၦၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉၦၤလဲၤလူၤတဘူၣ်နီတဂၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်ဃးတၢ်ထၢသုးစ့အံၤတၢ်ဟးထၢ၀ဲလၢလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအအိၣ်ႇခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိအအိၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါတရူးထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဟဲနုာ်လီၤဖံးမၤတၢ်ဖဲစွ့ၤကိၣ်ကိၤ၀့ၢ်သီပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ထၢ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ထၢသုးသီ,တၢ်ထၢစ့ဒီးတၢ်ဖီၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် ပ၀ဲခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဆဲးကျိးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တဖီၣ်လီတဲစိဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ