Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိမီမးသ၀ီသီပှၤပိ၁်မုၣ်ဘၣ်ဒိတဂၤ

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိမီမးသ၀ီသီပှၤပိ၁်မုၣ်ဘၣ်ဒိတဂၤ

190
0
Photo: (ပုံဟောင်း)

လါမ့ၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါမ့ၤ ၅ သီ ဂီၤခီ ၇း၃၀ ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးခီၣ်သုးရ့ၣ်(ခလရ–၉၇)လၢအိၣ်ဆီလီၤသး ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤအံၤ ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ မီမးသ၀ီသီဖိ ပိာ်မုၣ်(၅၈)နံၣ်တဂၤဘၣ်ဒိ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မီမးသ၀ီသီဖိပိာ်မုၣ်တဂၤစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါနါက့ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢသ၀ီပူၤအံၤတဘျုးဖျၢၣ်ညါႉတဂီၤညါအံၤနါက့ခးလီၤ၀ဲဒံးႉဘၣ်၀ဲဒၣ်နီၢ်မၣ်လဲၣ်အနၢ်ပၤထံးႉတၢ်န့ၣ်မးအက့ဆံးဆံးဖိလီၤႉမ့ဒိၣ်ဒုတညီဘၣ်ႉဘၣ်ဟံၣ်အဃိတၢ်ဘူၣ်ဂ့ၤဒံးႉမ့လီၤတဲာ်လၢတၢ်ဖီလာ်ဒုကဘၣ်သံႉမ့မ့ၢ်ကျိအက့အခီန့ၣ်ၦၤလဲၤထုးထီၣ်၀ံၤလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်– ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲမဟါလါမ့ၤ ၅ သီအခါန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုး(ခမရ–၉၇)လၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကီးတရံး၀့ၢ်ဒီးလဲၤ၀ၣ်တၢ်လူၢ်ခိၣ်တဖၣ်အံၤ ညီနုၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤ၀း၀းတရံးဒီးတဘျီတခီၣ်မ့ၣ်ပိၢ်လီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤအိၣ်အဃိဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ပယီၤသုးတဖၣ်န့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤ၀း၀းတရံးလီၤႉလဲၤ၀ၣ်လူၢ်ပယီၤသုးနါက့ခးလီၤတၢ်အိၣ်ႉ ပယီၤသုး(၉၇)သုးရ့ၣ်နါက့ခးလီၤ၀ဲအိၣ်လီၤႉတၢ်ဒုးတကဲထီၣ်ဘၣ်နါက့အ၀ဲသ့ၣ်လၢအဲၣ်ဒိးခး၀ဲန့ၣ်ခးလီၤ၀ဲလီၤႉ မ့ၢ်အခးလီၤ၀ဲဖဲလဲၣ်ခီန့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉပက့ၤနၢ်ဟူကဒါလၢၦၤသ၀ီဖိဘၣ်ဒိမၢ်မၢ်လီၤႉတဘျီတခီၣ်န့ၣ်လဲၤ၀ၣ်ကျိဖးဒိၣ်ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်န့ၣ်အတတလၢ၀့ၢ်ပူၤဘၣ်လီၤတဲာ်ကဒါလၢက၀ီၤဒ့ပူၤအိၣ်အဃိပဘၣ်ယိၣ်တၢ်အိၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံလၢကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤတၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)တီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤခဲအံၤခဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အတီၢ်ပူၤခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤနါစိၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲခဲအံၤခဲအံၤအသိးကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ