Home တၢ်ကစီၣ် ဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲ တလါအတီၢ်ပူၤ တၢ်ပျဲထုးတၢ်အီၣ်တၢ်အီထဲလၢ ၅ သီဧိၤ

ဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲ တလါအတီၢ်ပူၤ တၢ်ပျဲထုးတၢ်အီၣ်တၢ်အီထဲလၢ ၅ သီဧိၤ

187
0
Photo: Crd.

လါမ့ၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲဒီတကျိၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် တလါအတီၢ်ပူၤ ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဟ့ၣ်ကခွဲးလၢကထုးတၢ်အီၣ်တၢ်အီထဲ(၅)သီဧိၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅) ဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲန့ၣ် ခီဖျိနၢ်ဟူ၀ဲလၢ ၦၤလဲၤဆှၢန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်အဂီၢ်အိၣ်အဃိ (BGF)ပာ်ပနီၣ်လီၤ၀ဲမုၢ်နံၤမုၢ်သီဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်နၣ်ဟူ၀ဲလၢဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲအံၤၦၤလဲၤဆှၢန့ၢ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဃိ တလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်ၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤန့ၢ်ထဲတသီတုၤလၢယဲၢ်သီလီၤႉမုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးဒီး(BGF)တပျဲလဲၤ၀ဲလၢၤဘၣ်ႉနလဲၤၦ့ၤဟုသးႇသိႇကိၣ်ဖိနီဖိန့ၢ်ခဲလၢာ်လီၤမီၤနီၤႉတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤနဘၣ်ၦ့ၤဃာ်တလါဂီၢ်ဒ်န့ၣ်ႉနၦ့ၤ၀ံၤနဘၣ်အိၣ်ခိးတလါမ့ၦဲၤမးနလဲၤၦ့ၤကဒီးလၢအသီတဘျီကန့ၢ်၀ဲႉနကဘၣ်လဲၤၦ့ၤလၢကမၤမိၢ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢတလါန့ၣ်(၅)သီပာ်ပနီၣ်၀ဲဒ်အံၤကအိၣ်ခံလါဒံးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးဒီး(BGF)ပာ်ပနီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢတၢ်ကလဲၤထုးဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒ်အံၤအဃိ လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအၦ့ၤထီၣ်၀ဲဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤစ့ၢ်ကီးလီၤစှၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“အ၀ဲသ့ၣ်မ့ပျဲဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒုဂ့ၤလီၤမီၤနီၤႉၦၤကမျၢၢ်ကအီၣ်ဘၣ်အီဘၣ်၀ဲပီပီလီလီန့ၣ်ႉခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲမုၢ်နံၤမုၢ်သီအဃိတၢ်အီၣ်တၢ်အီနါက့ကၤထီၣ်ႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီကၤထီၣ်အဃိတၢ်ၦ့ၤထီၣ်၀ဲန့ၣ်ႉလၢကမၤမိၢ်န့ၣ်ဟုသးတထၢၣ်(၆၀၀၀၀)ႇမ့တုၤလၢဖၣ်ပူၣ်န့ၣ်(၈)ကလးဘျဲၣ်ညါႉအန့ၣ်မးနဘၣ်ဟ့ၣ်ကါလဲ(၂)ကလးဘျဲၣ်ဒံး”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲကပိၤကပၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးႇ(BGF)ဒီး ဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤအိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်ဒီး တုၤလၢခဲအံၤခံခီခံကပၤဒုးယၤတၢ်ဖ့ၣ်စၢအိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိတၢ်ပာ်ပနီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢတၢ်ကလဲၤၦ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒ်အံၤအဃိ ကမျၢၢ်ၦၤမၤတၢ်မုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိတဖၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိကအီၣ်ကအီအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့မ့ၢ်လၢၦၤကျိၣ်အိၣ်စ့အိၣ်တဖၣ်န့ၣ်ၦ့ၤဃာ်၀ဲဟုသးႇအံသၣ်ႇခၠိၤမိၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်မီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်ၦၤမၤတနံၤအီၣ်တနံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒုတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ႉဘၣ်လဲၤဟံအီၣ်၀ဲလၢအသမူသကိးအိၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲန့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢလဲၤၦ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ထဲ တလါန့ၣ်(၅)သီလီၤ ဘၣ်ဆၣ် မ့ထုးတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢသိလ့ၣ်ယီၢ်(ဆဲးကဲး)ခီန့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ