Home Hotnews ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ(KNU)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ကၠိဟးဂီၤ၀ဲ ၁၇ ဖျၢၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ(KNU)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ကၠိဟးဂီၤ၀ဲ ၁၇ ဖျၢၣ်

129
0
Photo-KNU

လါယူၤ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးဟံးန့ၢ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ(၂၀၂၁)တုၤလၢ(၂၀၂၃)လါမ့ၤတစု ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇ ကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကၠိဟးဂီၤ၀ဲ(၁၇)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤ(KECD)အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ ကၠိလၢအဟးဂီၤ(၁၇)ဖျၢၣ်အကျါတနီၤန့ၣ် လီၤကရဲဟးဂီၤ၀ဲခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် (KECD)လီၢ်ခၢၣ်သး၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်စီၤလီၤအဲၣ်မူ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ကၠိန့ၣ်ဟးဂီၤ(၁၇)ဖျၢၣ်ႉကၠိဘၣ်တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်န့ၣ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်အါမီၤနီၤႉတနီၤနီၤခီန့ၣ်အကဘၣ်ဒိဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ခံဖျၢၣ်သၢဖျၢၣ်အိၣ်ႉတနီၤနီၤခီန့ၣ်ဟးဂီၤလီၤကရဲခဲလၢာ်အိၣ်စ့ၢ်မီၤနီၤႉဘၣ်တနီၤနီၤခီဒုဟးဂီၤ၀ဲအပဲတြီဖိသၢဘ့ၣ်လွံၢ်ဘ့ၣ်ႇ အခိၣ်ဒုးလီၤဖျိႇဘၣ်ဟးဂီၤ၀ဲကရၢၢ်ဒ်န့ၣ်အိၣ်မီၤနီၤႉတၢ်ကဲထီၣ်သးခဲအံၤန့ၣ်တမ့ၢ်ထဲကလံၤကျါဘၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၠိလၢအဟးဂီၤသ့ၣ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်အိၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤလီၤအဲၣ်မူ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအံၤပညိၣ်ခးလီၤ၀ဲကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်လိၤလိၤလီၤအဃိကၠိလၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကၠိတနီၤန့ၣ် တုၤလၢခဲအံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢတၢ်ကက့ၤအိးထီၣ်ကဒါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကူၣ်သ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤမ့ဘၣ်တဲန့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လၢဘၣ်အိးထီၣ်ကၠိလံမီၤနီၤႉတနီၤန့ၣ်မ့ၢ်ကၠိကအိးထီၣ်ဧါႇတအိးထီၣ်ဧါန့ၣ်တလီၤတံၢ်ဘၣ်ႉပယီၤသုးန့ၣ်ပညိၣ်ခးလီၤ၀ဲကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်လိၤလိၤလီၤႉတဘျီတခီၣ်ပယီၤသုးမ့ဟဲနုာ်လီၤလၢသ၀ီပူၤန့ၣ်နဘၣ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢကၠိသရၣ်သရၣ်မုၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ(၂၀၂၁)တုၤလၢ(၂၀၂၂)လၢခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ခီဖျိကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် ကၠိဟးဂီၤ၀ဲခဲလၢာ်(၁၂)ဖျၢၣ်ဒီး (၂၀၂၃)လါယနူၤအါရံၤ တုၤလၢ လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ကၠိဟးဂီၤကဒီး၀ဲ(၃)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၣ်အံၤလါမ့ၤ ၁၃ သီအခါန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤတကးဒံးဘၣ် အမဲာ်ညါ တၢ်ဆါဟံၣ်ဟးဂီၤစ့ၢ်ကီး၀ဲ(၆)ဖျၢၣ်ဒီး ကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီဟးဂီၤ၀ဲအဖျၢၣ်(၄၀၀)ဘျဲၣ်အသိး ကမျၢၢ်သံ၀ဲအဂၤ(၁၄၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ