Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲ ၀ါဘိတီဒီးဘယ့ၣ်ညံၣ်နီၣ်လ့ဘၢၣ်စၢၤတိၤတဘိ

တၢ်မၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲ ၀ါဘိတီဒီးဘယ့ၣ်ညံၣ်နီၣ်လ့ဘၢၣ်စၢၤတိၤတဘိ

341
0
Photo: CJ

လါယူၤလံ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတနံၤအံၤလါယူၤလံ ၁၀ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်မၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲ တိၤတဘိလၢအိၣ်ဖဲ၀ါဘိတီဒီးဘယ့ၣ်ညံၣ်နီၣ်လ့ဘၢၣ်စၢၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤပိၢ်ဖးထီၣ်တိၤအံၤတိၤဟးဂီၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ်ၦၤလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤသ့ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ၦၤမၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀ါဘိတီဒီးဘယ့ၣ်ညံၣ်နီၣ်လ့ဘၢၣ်စၢၤတိၤတဘိန့ၣ်မီၤနီၤႉအဟးဂီၤဒုအဟးဂီၤတစဲးတမွဲးလီၤႉဘၣ်ဆၣ်နလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤသ့ဒံးမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ဟဲမၤပိၢ်ဖးထီၣ်တိၤအံၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲလၢမ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်မၤ၀ဲလီၤဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်တကပၤခီန့ၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်တအိၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ဒုးက့ၤဆူၣ်ထီၣ်ကဒါ၀ဲဒီး ပယီၤသုးအံၤမၤဟးဂီၤ၀ဲ၀့ၢ်ဘၢၣ်စၢၤသ၀ီဘၢၣ်စၢၤကျဲတဖၣ်ဒီးခးလီၤစ့ၢ်ကီး၀ဲကျိဖးဒိၣ်တလီၢ်လီၢ်အသိး တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်တကပၤစ့ၢ်ကီးမၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲတိၤလၢသုးမီၤစိရိၤသူ၀ဲလၢ၀ံစိာ်တီဆှၢအဂီၢ်အံၤအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီး အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ