Home တၢ်ကစီၣ် ပလီ၀့ၢ်နု၁်လီၤပယီၤသုးတၢ်သမံသမိးတြဲၤတဖၣ်အံၤ တပျဲကမျၢၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢၤဘၣ်

ပလီ၀့ၢ်နု၁်လီၤပယီၤသုးတၢ်သမံသမိးတြဲၤတဖၣ်အံၤ တပျဲကမျၢၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢၤဘၣ်

132
0
Photo: Crd.

လါယူၤလံ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲကွံာ်စှၤသီအခါ ကျဲလၢတၢ်ကလဲၤဆူတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ပလီ၀့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးတၢ်သမံသမိးတြဲၤလၢအိၣ်ကျဲပူၤဒီတကျိၤအံၤတဖၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တပျဲကမျၢၢ်လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကျဲမုၢ်လၢကလဲၤဆူပလီ၀့ၢ်ဒီတကျိၤအံၤန့ၣ်ပယီၤသုးတၢ်သမံသမိးတြဲၤကအိၣ်အစှၤကတၢၢ်(၇)ခါညါဒီး တၢ်သမံသမိးတြဲၤတဖၣ်အကျါမ့မ့ၢ်(မီၤကၠီ)သ၀ီတၢ်သမံသမိးတြဲၤန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၂၀ သီ တုၤလၢခဲအံၤ န့ၣ် တပျဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤ တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ် လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်သမံသမိးတြဲၤ၀ဲန့ၣ်စးထီၣ်ပံး၀ဲလၢအပူၤကွံာ်စှၤသီအခါန့ၣ်လံႉယဆိမိၣ်ကအိၣ်လၢလွံၢ်သီလံႉ မ့၀ံၤနစိာ်တၢ်တန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉတၢ်ဒုးမ့ကဲထီၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤလံန့ၣ်တၢ်သမံသမိးတြဲၤ၀ဲန့ၣ် ပံးဃာ်ကျဲ မၢ်မၢ်လီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲလၢအကစၢ်သးလီၤႉလၢညါနါက့ၦၤဘၣ်ၦ့ၤဒးဆံၣ်သိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤႉနၦ့ၤသိအဘျဲၣ် တကိမးတန့ၢ်ဘၣ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်ပံးဃာ်၀ဲဒ်အံၤအဃိၦၤလၢအအဲၣ်ဒိးလဲၤပၠးသးလၢတၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်လဲၤတရံးက့ၤကျဲလၢအဂၤဘျီကျဲတၢ်လၢၤဘူၣ်လၢၤစ့နါက့အါထီၣ်စ့ၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါလၢပလီကီၢ်ဆၣ်တိၤတၢ်သမံသမိးတြဲၤဒီး၀့ၢ်နုာ်လီၤတၢ်သမံသမိးတြဲၤတဖၣ်န့ၣ် စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤန့ၣ်ပယီၤသုးအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒီးလၢ၀့ၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီးစးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါယူၤလံတၢတနွံန့ၣ်ပယီၤသုးတဖၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ကျိအိၣ်ခိးဃ့အီၣ်စ့လၢကမျၢၢ်လၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒီး(ဆဲးကဲး)တဖၣ်အံၤအအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ“လီၢ်ခံအံၤ၀့ၢ်ပူၤဒုဟဲနးဒိၣ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လီၤမီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်စိာ်ထီၣ်ကျိအိၣ်ခိးဃ့အီၣ်စ့ႉဆဲးကဲးတခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်(၅)ကထိကၠးမီၤနီၤႉဒ်ယံၤဒ်နးထီၣ်လီၤႉၦၤဘၣ်ပျံၤအ၀ဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပလီ၀့ၢ်နုာ်လီၤပယီၤသုးတၢ်သမံသမိးတြဲၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါလၢပလၣ်၀့ၢ်ဒီးပလီၣ်၀့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီး စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤလၢာ်န့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးတပျဲသိလ့ၣ်ႇဆဲးကဲးႇထီၤလၤကၠံၤႇသိလ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢ ကတီၣ်ဒးဆံၣ်အဘျဲၣ်ဘၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ