Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤဖိဒံဖိသၣ်လၢအဘၣ်ထီၣ်ကၠိတဖၣ်တမၤလိမၤဒိးဘၣ်တၢ်လၢၤဘၣ်

ခီဖျိတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤဖိဒံဖိသၣ်လၢအဘၣ်ထီၣ်ကၠိတဖၣ်တမၤလိမၤဒိးဘၣ်တၢ်လၢၤဘၣ်

137
0

လါအီကူး ၇ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤခီဖျိတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိၦၤဖိဒံဖိသၣ်လၢအဘၣ်ထီၣ်ကၠိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတမၤလိမၤဒိးဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ ကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအါမးအသိးကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒီးခီဖျိကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ် အံၤတဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်အဃိၦၤဖိဒံဖိသၣ်လၢအဘၣ်ထီၣ်ကၠိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတမၤလိမၤဒိးဘၣ်တၢ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်(KHRG)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ စီၤနၢၤဒၣ်ဆူ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ၦၤဖိဒံဖိသၣ်လၢအစံၣ်လၢခိခိၣ်ကစၢၢ်ကလိကျါတဖၣ်အံၤအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤလိမၤဒိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ် သရၣ်တအိၣ်ဘၣ်ႇကၠိတၢ်ပီးတၢ်လီစ့ၢ်ကိးတအိၣ်ဘၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤလိတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်မီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ႇပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူပျီပူၤအဃိကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒီး ၦၤကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉခီဖျိၦၤဖိိဒံဖိသၣ်ႇၦၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တမၤလိမၤဒိးဘၣ်တၢ်ဘၣ်အဃိမ့ၢ်တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်မၤဘၣ်ဒိၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤနၢၤဒၣ်ဆူ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်အံၤနုာ်လီၤအိၣ်လၢကၠိကရၢၢ်ပူၤႇနုာ်လီၤအိၣ်လၢၦၤဟံၣ်ပူၤအဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ်က့ၤအိၣ်လၢအဒူသ၀ီပူၤတဘူၣ်ဘၣ်ႇဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံၤထီၣ်လံအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကဆှၢအဒံၣ်အဖိလၢကၠိအဂ့ၢ်န့ၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကမျၢၢ်ၦၤပိာ်မုၣ်လၢအဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခီဖျိပယီၤသုးအိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိပက့ၤလၢပဟံၣ်တဘူၣ်ဘၣ်န့ၣ်န့ၢ်ဖးယံၤလံႉဒ်သိးပဒံၣ်ပဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့သုတဆဲးခံတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်ဖဲပဟဲတုၤအလီၢ်န့ၣ်ပဒုးထီၣ်အီၤကၠိလီၤႉပသ၀ီၦၤဃ့ၢ်ထီၣ်အကျါန့ၣ်ၦၤဒံဖိသၣ်တဖၣ်ထီၣ်ဘၣ်ကၠိကအိၣ်ထဲ(သၢပူတပူ)လီၤႉၦၤဖိသၣ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်ခီဖျိကျိၣ်စ့တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဃိတထီၣ်ဘၣ်ကၠိဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိကမျၢၢ်ဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲၦၤဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကပၤလီၤဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်လၢၦၤဒံဖိသၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ် တကပၤန့ၣ် တၢ်မၤစၢၤအိၣ်၀ဲစှၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံၦၤကၠိဖိလၢအိၣ်ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ကၠိတဖၣ်ဟဲက့ၤထီၣ်ကဒါကၠိဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤ(KECD)ကၠိအံၤ အနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအသိး ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိတနီၤန့ၣ်လဲၤထီၣ်က့ၤကၠိလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢ ခီကီၢ်ကၠိဒီး ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (KECD)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ်ႉ