Home တၢ်ကစီၣ် လၢကထီၣ်ဟံန့ၢ်က့ၤ(လဲၣ်ခၣ်တီၤ)သုးကလၢၤအံၤအဂီၢ်သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၤအဖိခွါစီၤခၠ့ၣ်ခၠ့ၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤဒီးဟဲထီၣ်၀ဲ

လၢကထီၣ်ဟံန့ၢ်က့ၤ(လဲၣ်ခၣ်တီၤ)သုးကလၢၤအံၤအဂီၢ်သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၤအဖိခွါစီၤခၠ့ၣ်ခၠ့ၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤဒီးဟဲထီၣ်၀ဲ

452
0
စောချစ်သူသား စောချစ်ချစ် Photo-SKK Family

လါအီကူး ၉ သီႇ ၂၀၂၃ သီႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကထီၣ်ဟံန့ၢ်က့ၤ(လဲၣ်ခၣ်တီၤ)သုးကလၢၤအံၤအဂီၢ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ အဖိခွါ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤခၠ့ၣ်ခၠ့ၣ်တီခိၣ်ရိၤသုးရ့ၣ်(၂)ရ့ၣ်ဒီးပယီၤသုးရ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဟဲထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်တကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၂၁ သီအနံၤ တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲ(လဲၣ်ခၣ်တီၤ)ပယီၤသုးကလၢၤအံၤဒီး လၢကက့ၤထီၣ်ဟံန့ၢ်ကဒါက့ၤသုးကလၢၤအံၤအဂီၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤအဖိခွါ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤခၠ့ၣ်ခၠ့ၣ် လၢအသးနံၣ် အိၣ်ဒံးဒၣ်ထဲ(၂၆)နံၣ်အံၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲတီခိၣ်ရိၣ်မဲသုးဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်န့ၣ် ပျီပူၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၣ်အဖိခွါစီၤခၠ့ၣ်ခၠ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲတီခိၣ်ရိၣ်မဲ BGF သုးရ့ၣ်(၂)ရ့ၣ်ဒီး ပယီၤသုးရ့ၣ်(၂)ရ့ၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢကထီၣ်ဟံန့ၢ်က့ၤ(လဲၣ်ခၣ်တီၤ)သုးကလၢၤအံၤမီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲထီၣ်ႇထီၣ်ထီၣ်လီၤလီၤလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ခးစိတၢ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤႉ BGF သံ(၈)ဂၤႇပယီၤသုးတကပၤနါက့အသံ အဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်လီၤႉ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိးဖဒိၣ်အဃိသ၀ီလၢအိၣ်တၢ်ခိၣ်တၢ်ဃၢၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲတနံၤအံၤ လါအီကူး ၉ သီအနံၤန့ၣ် လီၤႉ

လၢကထီၣ်ဟံန့ၢ်က့ၤ(လဲၣ်ခၣ်တီၤ)သုးကလၢၤအံၤအဂီၢ်စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၂၄ သီတုၤလၢ ၈ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီးဖဲန့ၣ်တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ် အဘၢၣ်စၢၤအသိး ပယီၤသုးခးစိလီၤစ့ၢ်ကီးကျိဖးဒိၣ်အကလုာ်ကလုာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢပျီပူၤဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကစီၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤအခါတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤလၢသုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၤအဖိအခွါ စီၤခၠ့ၣ်ခၠ့ၣ် သံ၀ဲဒီး ဘၣ်ဆၣ်ဖဲပခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဆဲကျိးသံကွၢ်ၦၤလၢအဘူးဒီး(BGF)အဟံၣ်ဖိဃီဖိ အံၤအခါန့ၣ် က့ၤစံးဆၢကဒါ၀ဲလၢတၢ်ကစီၣ်လၢအဟူထီၣ်သါလီၤအံၤမ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢအကမၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံ ၂၁ သီအခါ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်လဲၤထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲ (လဲၣ်ခၣ်တီၤ) ပယီၤသုးကလၢၤအံၤဒီး မၤန့ၢ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲကျိချံၦာ်သၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ပာ်ဖျါ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်(စိၣ်ရှၢၣ်မံၣ်ဒံၣ်ယၢၣ်)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤအံၤ တီၣ်ထီၣ်အဖိခွါ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤအဲၣ်မူဒီး သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤခၠ့ၣ်ခၠ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢအိၣ်ဒီးလီၢ်လးပတီၢ်ဒီး ဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်ဂီၤမူရၤလီၤစ့ၢ်ကီးသး တလီၢ်လီၢ်လၢ (စိၣ်ရှၢၣ်မံၣ်ဒံၣ်ယၢၣ်)ပူၤလၢ သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၤအဖိခွါ စီၤခၠ့ၣ်ခၠ့ၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးပယီၤသုး မၤ၀ဲဒုးယၤ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ