Home တၢ်ကစီၣ် ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီတနီၤအပူၤထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤ

၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီတနီၤအပူၤထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤ

218
0

လါအီကူး ၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိ ထံဒိၣ်ထီၣ်လၢ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤ ဒူသ၀ီတနီၤအပူၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤခီဖျိတၢ်စူၤပယူာ်ဃီထံကစၢၢ်လီၤအဃိ ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤ(တီၤဒံ)သ၀ီဃုာ်ဒီး သ၀ီလၢအိၣ်တၢ်ခိၣ်တၢ်ဃၢၤ ဖဲန့ၣ်တနီၤထံဒိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့မ့ၢ်ၦၤအိၣ်ဘူးလၢထံကျိကပၤတဖၣ်န့ၣ်ကီတစဲးမီၤနီၤႉတၢ်စူၤဖးဒိၣ်ထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိကဟးထီၣ်က့ၤလီၤ အဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်မီၤနီၤႉမ့၀ံၤလီတဲစိအကျိၤနါက့န့ၢ်တထံၣ်တန့ၢ်တထံၣ်ႉသ၀ီလၢအိၣ်တၢ်ခိၣ်တၢ်ဃၢၤဖဲအံၤတဖၣ် စ့ၢ်ကီးထံတဒိၣ်အါအါဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိဟးထီၣ်က့ၤလီၤကီခဲထီၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်လၢထံဒိၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲလၣ်ကဒၤႇထွံၣ်မီၤထိးႇလဲကနံၤႇနိၣ်ခၠိနဲၣ်ႇဃီကျါႇ၀့ခနးႇကၠီၣ်ဘလူႇလ့နိးႇ ထံနၢဆှံႇဖါပြးႇကၠီၤကွီၤႇတိၢ်တံႇထံဖိနၢသ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတကးဒံးဘၣ် အမဲာ်ညါကလဲၤပၠးသးလၢကဆါဟံၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးခီဖျိပယီၤသုးတၢ်သမံသမိးတြဲၤလီၢ်အိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်အဃိ ထံၣ်ဘၣ်ကဒီး၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ“တနံၣ်အံၤထံဒိၣ်ထီၣ်ဖးဒိၣ်ညါအဃိနကလဲၤပၠးသးလၢတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်မီၤနီၤႉမ့၀ံၤကလဲၤလၢ၀့ၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီးလၢမူၣ်ဒိၤဒီးမီၣ်လမၠဲၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်ဆူၣ်မးလီၤႉ ခီဖျိၦၤလဲၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်တချုးဆၢကတီၢ်ဘၣ်အဃိၦၤပိာ်မုၣ်သံကဲထီၣ်သးတဂၤဒံး”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤအပူၤကွံာ်ဒုးယၤတၢ်ဖ့ၣ်စၢကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) အဘၢၣ်စၢၤဒီးဘၣ်ဆၣ်တကီၢ်ခါခဲအံၤခီဖျိထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်ဂၢၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ