Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤဆီတလဲသူက့ၤသိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢ(BGF)ထုးထီၣ်၀ဲအံၤဟဲအါထီၣ်

ၦၤဆီတလဲသူက့ၤသိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢ(BGF)ထုးထီၣ်၀ဲအံၤဟဲအါထီၣ်

177
0

လါအီကူး ၂၉ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ သိလ့ၣ်လၢအဆီတလဲထီထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်လၢသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ထုးထီၣ်၀ဲအံၤ ခီဖျိတၢ်တဖီၣ်၀ဲဘၣ်အဃိ ၦၤဆီတလဲထီထီၣ်သိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်အံၤဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အပူၤကွံာ်လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤၦၤဖီၣ်သမံသမိး၀ဲဒၣ်(Without)သိလ့ၣ်တဖၣ်အါမးဒီးခီဖျိကမျၢၢ်လၢအသူ(Without) သိလ့ၣ် တဖၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဖီခိၣ်ၦၤမ့ဆီတလဲထီထီၣ်၀ဲဒၣ်သိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢ(BGF) ထုးထီၣ် ၀ဲဒၣ်အံၤတၢ်တဖီၣ်၀ဲဘၣ်အဃိၦၤဆီတလဲထီထီၣ်သိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်အံၤဟဲအထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤ န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ယၤန့ၣ်ယသူ၀ဲဒၣ်သိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢ(BGF)မၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်အံၤလီၤမီၤနီၤႉဖဲဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤအံၤ ပယီၤသုးဖီၣ်ဒီး သမံသမိး၀ဲဒၣ်(Without)သိလ့ၣ်အိၣ်မီၤနီၤႉၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိလၢအလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤမၢ်မၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်မၤဃာ်၀ဲမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤအပူၤကွံာ်လၢညါခါ(Without)သိလ့ၣ်တဖၣ်အံၤလဲၤမၤ၀ဲဒၣ်လံာ်အုၣ်သးလၢကီၢ်စဲၣ်ပူၤ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကရူၢ်ကရၢလၢအဆဲးလီၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတဖၣ်အအိၣ်ဒီးဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢကီၢ်စဲၣ်ပူၤသ့တၢ်ဖီၣ်၀ဲ တအိၣ်ဘၣ်ႇ ဘၣ်ဆၣ်သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံ လံာ်အုၣ်သးတဖၣ်အံၤသူအီၣ်တသ့လၢၤဘၣ်အဃိ ဘၣ်ဆီတလဲ ထီထီၣ်က့ၤသိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး(Without)သိလ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးပူၤအဃိ စှၤသီအတီၢ်ပူၤ ဘၣ်ထီထီၣ်က့ၤ၀ဲသိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢ(BGF)တၢ်ကရၢကရိထုးထီၣ်န့ၢ်၀ဲအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီးတရံး ကမျၢၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤ န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“သိလ့ၣ်လံာ်လဲၢ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိတၢ်လိၣ်တၢ်လဲးမ့အိၣ်ထီၣ်လၢကဘၣ်လဲၤဖၣ်အၣ်န့ၣ်ပလဲၤနီ တဘူၣ်ဘၣ်ႇပဘၣ်ငါၦၤဂၤအသိလ့ၣ်လီၤႉခဲအံၤပထီထီၣ်က့ၤသိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢ(BGF)မၤန့ၢ်၀ဲအံၤမီၤနီၤႉပဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် (၅၀ႇ၀၀၀)မီၤနီၤႉမ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ပသိလ့ၣ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ်ပသူတန့ၢ်ဘၣ်ကဲထီၣ်သးဒ်န့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအတီၢ်ပူၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤသူသိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢထုးထီၣ်၀ဲအံၤ န့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်ဆၣ်သုးမီၤစိရိၤစုတီၤဖီလာ်သိလ့ၣ်ပၢၤကီၢ်မ့အဲၣ်ဒိးဖီၣ်ႇမ့အဲၣ်ဒိးဟံကွံာ်သိလ့ၣ်န့ၣ်ဟံ၀ဲဒၣ်သ့အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တနီၤ စံး၀ဲဒၣ်အိၣ်န့ၣ်လီၤႉ