Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးဟဲက့ၤပ၁်လီၤစုက၀ဲၤလၢ KNU (သုးက့ ၃)အအိၣ် ၂ ဂၤ

ပယီၤသုးဟဲက့ၤပ၁်လီၤစုက၀ဲၤလၢ KNU (သုးက့ ၃)အအိၣ် ၂ ဂၤ

160
0
Photo: KNU

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၃)ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤ သၤစ့ၣ်ပယီၤသုးကလၢၤ ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခလရ–၃၅၀)အၦၤ ၂ ဂၤ ဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤလၢ ကညီဒီကလုာ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ ဖဲတနံၤအံၤ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးအၦၤလၢအဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤ(၂)ဂၤအံၤမ့ၢ်၀ဲ မီၤဒၣ်သၣ်(၂၅)နံၣ် ကစၢ်နီၣ်ဂံၢ်(တတ–၁၂၆၇၂၅)ဒီး မိၤဖၠိကိၤကိၤ(၂၁)နံၣ် ကစၢ်နီၣ်ဂံၢ်(တတ–၁၂၇၈၃၉)ဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဟဲက့ၤစိာ်ဃုာ်၀ဲ(MA1)တခိၣ်ႇ (MA2)တခိၣ်ဒီး ကျိချံ(၂၃၇)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးဖိလၢအဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤ ၂ ဂၤအံၤ (KNLA)ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲ တဂၤန့ၣ်လၢစ့ပယီၤအကလီၢ်(၄၀)ကၠး အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNU

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်သုးက့(၇)ဘ့ၣ်အကျါ မ့မ့ၢ်လၢ(သုးက့ ၁),(သုးက့ ၂),(သုးက့ ၃),(သုးက့ ၄),(သုးက့ ၅)ဒီး (သုးက့ ၆) ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဃၣ်ဃၣ်ညါဒီး တၢ်ထီၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤစ့ၢ်ကီး အိၣ်၀ဲတနီၤန့ၣ် လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးပယီၤသုးဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤအိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဘၣ်ဃးပယီၤသုးဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤအနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးအိၣ်ဆံးအါလဲၣ်ခီန့ၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံ သုးမီၤစိရိၤစုတီၤဖီလာ်၀ဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိဟဲက့ၤ အိၣ်ကဒုသးလၢ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအိၣ်၀ဲအါမးဒီးက့ၤကဒါဆူသုးမီၤစိရိၤအအိၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲတနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကရူၢ်ကရၢဘၣ်ထွဲတဖၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ