Home တၢ်ကစီၣ် ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤ ပယီၤသုးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤတူ၁်

ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤ ပယီၤသုးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤတူ၁်

336
0
Photo: Crd.

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒူၣ်ဖိထၢဖိလၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅) ဟီၣ်က၀ီၤ ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤ ခီဖျိတၢ်ပံးဃာ်၀ဲခိကျဲထံကျဲခံဘိလၢာ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီ လီၤတူာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘူးဒီးပယီၤသုးဒူၣ်ဖိထၢဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)နံၣ်လၢာ်အခါန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ပံးဃာ်ပယီၤသုးအတၢ်စိာ် ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအကျဲဒီးလၢတၢ်န့ၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤတူာ်ထီၣ်၀ဲဒီး ဟးလူၤဃုၦ့ၤအီၣ် က့ၤဟုသးလၢကမျၢၢ်အအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢဘူးဒီးပယီၤသုးဒူၣ်ဖိထၢဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲ(၈)လါတလါအခါန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်စးထီၣ်ဟးလူၤၦ့ၤအီၣ်ဟုသးကယီကယီလံႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤတူာ်လံမီၤႉမ့န့ၢ်တထၢၣ်ဒီးၦ့ၤ၀ဲတထၢၣ်ႇမ့န့ၢ်အထၢၣ်တဆံဒီးၦ့ၤ၀ဲအထၢၣ် တဆံဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉဟုသးတထၢၣ်န့ၣ်အၦ့ၤမ့အိၣ်(၁)ကလီၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ၦ့ၤ၀ဲဒၣ်(၁၃၀၀၀)ကၠးဒ်န့ၣ်ႉညီနုၢ်ကိးဘျီဒဲး ဖဲလါမ့ၤန့ၣ်သိလ့ၣ်ဟဲထီၣ်ဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီတုၤလီၤႉတနံၣ်အံၤတုၤလၢ(၉)လါတလါ လါစဲးပထ့ဘၢၣ်လံ သိလ့ၣ်ဟဲထီၣ် ဆှၢတၢ်အီၣ်တဖၣ်ဟဲတတုၤဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်အံၤဟးလူၤၦ့ၤဟုသးဟ့ၣ်ဟုသးၦ့ၤဂ့ၤအဃိဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤဟုသးအၦၤ့ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲခံဆးညါ ဒီးအပူၤကွံာ်ဟုသးယိယိတထၢၣ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်ဒၣ်ထဲ(၁၈၀၀၀၀)ကၠးဘျဲၣ်လီၤဒီးဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤဟုသးယိယိတထၢၣ် န့ၣ် အၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ(၂၃၀၀၀၀)လံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤဒီး၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF),ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတပယူာ်ဃီအဃိ ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤၦၤသ၀ီဖိတဖၣ်တဖံးအီၣ် မၤအီၣ်ဘၣ်လၢၤကျီးႇတမၤအီၣ်ဘၣ်စံာ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်တဆှၢထီၣ်ဟုသးတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢၤဘၣ်အဃိလါလၢကဟဲစးထီၣ်လါအီးကထိဘၢၣ်န့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤက့ၤသုးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢစ့လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢဘူးဒီးပယီၤသုးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤ စံးအါထီၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပနၢ်ဟူလၢခဲကၢာ်တလါအလါတဆံ(လါအီးကထိဘၢၣ်)န့ၣ်ၦၤတဟ့ၣ်နီၤလီၤသုးဟံၣ်ဖိဃီဖိဟုသးလၢၤဘၣ်ႉ ကဟ့ၣ်က့ၤ၀ဲလၢစ့လီၤႉဟ့ၣ်စ့မ့၀ံၤဘျီန့ၣ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲဘၣ်ဟးၦ့ၤအီၣ်ဟုသးမီၤနီၤႉလီလီစဲၤခဲအံၤဒုအ၀ဲသ့ၣ်ထုးထီၣ် ဟးဃုန့ၢ်၀ဲဒံးႉဟုသးနါက့ဟးဃုၦ့ၤတဘၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤပယီၤသုးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဟုသးလီၤတူာ်တကးဒံးဘၣ် ဒ်န့ၣ်အသိး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဟုသးလီၤတူာ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီဒ်အံၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲလၢ“ချံစဲးတအိးထီၣ်ဒံးဘၣ်ႇကျဲတအိးထီၣ်ဒံးဘၣ်ႉခဲအံၤလၢဆဲးကဲးန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ဒုးစိာ်ဒံး၀ဲတစဲးတမွဲးဒံးႉပသဲသၣ်ဂီၤႇကိၣ်ႇသိတဖၣ်န့ၣ်ဟ့ၣ်ဒုးစိာ်၀ဲဒံးမီၤနီၤႉဘၣ်ဆၣ်လၢကျဲပူၤန့ၣ်ၦၤဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိဘၣ်ပျံၤတၢ်စ့ၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲသုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤတနီၤဒီး ဒ်န့ၣ်အသိး သုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤႇပၢပြး၀ဲၤဒၢးႇ၀ဲၤကျိၤဘၣ်ထွဲရူလၢအိၣ်ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ် နုာ်လီၤခး၀ဲ တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉခီဖျိတၢ်ထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢပယီၤသုးကီၣ်ကးၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအိၣ်ဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤမူဒါပူၤအဃိဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤသုးကီၣ်ကးအတၢ်ပၢတၢ်ပြးဆိကတီၢ်လဲၤတရံးသးတန့ၢ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ