Home တၢ်ကစီၣ် သဲးသၣ်ၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိ ၦၤသူၣ်အီၣ်သဲးဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူ

သဲးသၣ်ၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိ ၦၤသူၣ်အီၣ်သဲးဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူ

159
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး တလၢၤကီၢ်စဲၣ်ႇကညီကီၢ်စဲၣ်ဒီးတနီသရံၣ်ကီၢ်ဒိၣ်တကပၤန့ၣ် သဲးသၣ်အၦ့ၤလီၤ၀ဲ တပယူာ်ဃီဒီး ခီဖျိသဲးၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိၦၤသူၣ်အီၣ်သဲးဖိလၢအလုၢ်အီၣ်အသးသမူလၢတၢ်သူၣ်သဲးတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အံၤတဖၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိးသးသမူတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သဲးကျီးကစၢ်တဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သဲးသၣ်အၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်န့ၣ်ကအိၣ်လၢ(၃)နံၣ်ဃၣ်ဃၣ်လံအဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ကလံၤထံး ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ကမျၢၢ်လၢလုၢ်အီၣ်အသးသမူလၢတၢ်သူၣ်သဲးတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိ သးသမူတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ပူၤ သဲးကျီးကစၢ်တဂၤစံး၀ဲလၢ“သဲးၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်န့ၣ်ကအိၣ်လၢသၢနံၣ်လံႉခီဖျိသဲးၦ့ၤတဂ့ၤ ဘၣ်အဃိ သဲးသၣ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်ဖဲမဟိတဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤၦၤတဆါဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒံးႉသဲးကျီးကစၢ်လၢ အလုၢ်အီၣ် အသးသမူလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကအီၣ်ကအီအဂီၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိသဲးသၣ်ၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိ ၦၤတထီၣ်ဒဲးသဲးသၣ်လၢအထူၣ်ခံလၢာ်ဘၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်တခီၦၤအိၣ်ခိးလၢ အသၣ်လီၤတဲာ်မးၦၤလဲၤထၢ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် တလၢၤကီၢ်စဲၣ်ဒီးယ့ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ သဲးကျီးကစၢ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤႉ

“ပကထီၣ်ဒဲးသဲးသၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ပဘၣ်ငါၦၤကညီႉပထီၣ်ဒဲး၀ံၤပမ့က့ၤထၢနါက့ပဘၣ်ငါစ့ၢ်ကီးၦၤကညီမီၤနီၤႉ သဲးၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိပငါၦၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉပအိၣ်ခိးက့ၤလၢအမံမ့လီၤတဲာ်မးပထၢက့ၤအီၤဒ်န့ၣ်လီၤမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တချုးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ(၂၀၂၀)နံၣ်အခါန့ၣ်သဲးသၣ်အံၤဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢအကလုာ်ဒီးသဲးသၣ်တပီၢ်န့ၣ် အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၅၀၀၀)ကၠးဆူဖီခိၣ်လီၤန့ၣ်လီၤႉဘၣ်ဆၣ်သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤလီၢ်ခံသဲးၦ့ၤလီၤတပယူာ်ဃီဒီး တနံၣ်အံၤသဲး၀ါခိၣ်လၢၦၤလိ၀ဲလၢမုၢ်န့ၣ်မးတပီၢ်န့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲ(၃၀၀၀)ကၠးခိၣ်ဃၢၤလီၤဒီးမ့မ့ၢ်သဲးသၣ်လၢတၢ်ကုၢ်၀ဲလၢမ့ၣ်အူခီန့ၣ် တပီၢ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်က့ၤထဲ(၁၀၀၀)ကၠးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်သဲးဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ်ႇကညီကီၢ်စဲၣ်ႇတနီသရံၣ်ကီၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အပူၤ သဲးသၣ်ဟးထီၣ်၀ဲအါမးဒီး ခီဖျိသဲးၦ့ၤတဂ့ၤဘၣ်အဃိ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိလၢလုၢ်အီၣ်အသးသမူလၢတၢ်သူၣ်သဲးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤတဖၣ်တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတကီၢ်ခါခဲအံၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤထီၣ်၀ဲခဲလၢာ်ဒီး ဒ်န့ၣ်အသိး တကီၢ်ခါခဲအံၤဃဲမ့ၤတံၢ်အၦ့ၤစ့ၢ်ကီးတဂ့ၤ၀ဲဘၣ် တပီၢ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်ထဲ(၁၀၀၀)ကၠးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ