Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်လဲၤခးလီၤတၢ်လၢ(မိၤလဲၤခဲၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်ဒုးယၤကွီၢ်မ့ၣ်အဃိ ထီဒါ၀ဲတဲ၁်တဲ၁်ဖျုဖျုအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

တၢ်လဲၤခးလီၤတၢ်လၢ(မိၤလဲၤခဲၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်ဒုးယၤကွီၢ်မ့ၣ်အဃိ ထီဒါ၀ဲတဲ၁်တဲ၁်ဖျုဖျုအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

392
0
Photo: Crd.

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၉ သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤလဲၤခးလီၤတၢ်လၢကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ် လဲၤစၤ၀့ၢ်ဃၢၤ (မိၤလဲၤခဲၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ်အဃိကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်မၤကမၣ်ဒုးယၤကွီၢ်မ့ၣ်အဃိ ထီဒါ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျူဖျူအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအတၢ်လဲၤခးလီၤတၢ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤၦၤဖိဒံဖိသၣ်(၁၁)ဂၤဃုာ်ဒီးၦၤပိာ်မုၣ်ပိာ်ကမျၢၢ်ခဲလၢာ် သံ၀ဲဒၣ် (၂၉)ဂၤႇ ဘၣ်ဒိတစှၤန့ၢ်(၅၇)ဂၤဘၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉလၢတၢ်န့ၣ်အဃိဘၣ်ဃးဒုးယၤႇၦၤကမျၢၢ်ႇတၢ်ပဲာ်ဖးနီၤဖးၦၤဖိဒံ ဖိသၣ်ဒီး ၦၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဟံၣ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအဖီခိၣ်အံၤသုးမီၤစိရိၤတကိၢ်၀ဲဘၣ်ႇသူ၀ဲဒၣ်ဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ် ဒ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤကမၣ်ဒုးယၤကွီၢ်မ့ၣ်တခါအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါပူၤအသိးန့ၣ် သုးမိၤစိရိၤအံၤပညိၣ်၀ဲဒၣ်ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ ကမျၢၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ႇ ကၠိႇတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီးမၤကမၣ်၀ဲဒၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအဂီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့မ့ၢ်တခီသုးမီၤစိရိၤအံၤသူအီၣ်က့ၤ၀ဲလၢတၢ်စုက၀ဲၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“လၢပထံပကီၢ်ပူၤအံၤၦၤလၢအမၤနးမၤဖှီၣ်မၤကီမၤခဲၦၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်သုးမီၤစိရိၤလီၤႉၦၤကလဲၤဟ့ၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤဘၣ်လဲၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တဆီႉပအဲၣ်ဒိးလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ဟ့ၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်ကဘၣ်လဲၤလၢကီၢ်ဆၢမီၤနီၤႉခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်ကွဲမုာ်(KIA)လၢကလဲၤထီၣ်(NCA)နံၣ်ဆဲး ဆၢမီၤနီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မၤၦၤကခၠ့ၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒ်အံၤ၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်ပဒီ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ပဒိၣ်စီၤကျၢၤစ့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤလၢအလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်မၤကမၣ်ဒုးယၤကွီၢ်မ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ကဟံးထီၣ်ဖီၣ် ထီၣ်အရ့ဒီးတဘၣ်ဟ့ၣ်သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သးဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤဘၣ်ႇတၢ်ကပတုာ်ကွံာ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ သုးမီၤစိရိၤအံၤလၢကျိၣ်စ့တၢ်စုက၀ဲၤဂံၢ်ဘါလၢကျဲအဘိဘိအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်ဃးသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤအတၢ်လဲၤခးလီၤတၢ်လၢ(မိၤလဲၤခဲၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပအိၣ်ဒီကလုာ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၣ်ကး(PNFC)အံၤစ့ၢ်ကီးထီဒါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤ န့ၣ်လီၤႉ

Photo: Crd.

ဒ်န့ၣ်အသိးကလံၤစိးသိၣ်မှံၤ ၃ ဒူၣ် လၢအမ့ၢ် ကိကၣ်(MNTJP/MNDAA), ပလီၣ်(PSLF/TNLA)ဒီး ရၢၣ်ခၢၣ်(ULA/AA) သ့ၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးသုးမီၤစိရိၤအတၢ်လဲၤခးလီၤတၢ်လၢ(မိၤလဲၤခဲၣ်)ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ်အံၤ မၤကမၣ်၀ဲဒုးယၤကွီၢ်မ့ၣ်ဒီး လၢတၢ်န့ၣ်အဃိလၢတၢ်တီတၢ်တြၢ်အဂီၢ်ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးကခၠ့ၣ်ကမျၢၢ်ႇ(KIO/KIA)အဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လဲၤခးလီၤတၢ်ဘျီ၀ဲအံၤသုးမီၤစိရိၤက့ၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢတမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လဲၤခး ၀ဲဘၣ်ႇမ့ၢ်၀ဲ(KIO/KIA)ဘျါအ့ၣ်တၢ်မၤလီၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လီၤအသိးၦၤသံၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကခၠ့ၣ်တၢ်သဘျ့ကရၢ(KIO) KIO/KIA ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် က့ၤခီၣ်ဆၢစံးကဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကဃုသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဟဲခးလီၤတၢ်ဘျီအံၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဂီၢ်န့ၣ်(KIO/KIA)ကဒုးအိၣ် ထီၣ်၀ဲတၢ်ဃိထံသမံသမိးကရူၢ်ဒီးဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဟဲခးလီၤတၢ်ဘျီအံၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအယၤဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကရၢတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤမူဒါခိၣ် သုခိၣ်ဒိၣ်စိ နီၤဘူၤ စံးဘၣ်ကခၠ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်သန့အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီအခါစ့ၢ်ကီး လၢ(ဖါကၣ်)ကီၢ်ဆၣ် အနၣ်ပၤသ၀ီအပူၤ ဖဲတၢ်မၤတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢလၢကခၠ့ၣ်တၢ်သဘျ့(KIO) နံၣ်ဆဲးဆၢ ၆၂ နံၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤအခါ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤ ကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ ၦၤကမျၢၢ်ဃုာ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်သံ၀ဲဒၣ်အဂၤ(၆၀)ဘျဲၣ် ကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးဒံးန့ၣ်လီၤႉ