Home တၢ်ကစီၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤသုးကီၣ်ကးအတၢ်ပၢတၢ်ပြးဆိကတီၢ်ကွံ၁်သးခဲလၢ၁်လံ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤသုးကီၣ်ကးအတၢ်ပၢတၢ်ပြးဆိကတီၢ်ကွံ၁်သးခဲလၢ၁်လံ

266
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲတၢ်နုာ်လီၤခးသုးကီၣ်ကးအစုတီၤဖီလာ်၀ဲၤကျိၤရူတၢ်လီၢ်တဖၣ်၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်ပၢတၢ်ပြး ဆိကတီၢ်ကွံာ်သးခဲလၢာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်တနွံအခါန့ၣ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်နုာ်လီၤခး၀ဲကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤ သုးကီၣ်ကးအပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ႇ(လ၀က)ရူႇသ့ၣ်ၦၢ်ရူႇပၢပြးရူႇတၢ်မၤသံမ့ၣ်အူရူသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ကဲထီၣ်သးဖဲန့ၣ် ၀ံၤလီၢ်ခံတကီၢ်ခါခဲအံၤသုးကီၣ်ကးအတၢ်ပၢတၢ်ပြးဆိကတီၢ်ကွံာ်သးခဲလၢာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးဂ့ၢ်၀ီလီၤဆီကရူၢ်(SOF)တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤမူဒါခိၣ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုးကီၣ်ကးသုးကျိၤလၢအဟဲထီၣ်ဆှၢသုးဂံၢ်ဘါႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီဆူသုးကလၢၤပူၤတဖၣ်အံၤ ခီဖျိတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ခိးခးအ၀ဲသ့ၣ်လၢကျဲအဃိအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်က့ၤဒၣ်လၢအသုးကလၢၤပူၤဒ်န့ၣ်လီၤဒီး လၢ၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤဒူသ၀ီကျဲတဖၣ်န့ၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်လုၢ်ဘၢဒိၣ်စိ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် (SOF)တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤမူဒါခိၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်န့ၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့တအိၣ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒၣ်အအိၣ်က့ၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ်သုးကလၢၤပူၤဒ်န့ၣ်လီၤႉကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်ဒူသ၀ီကျဲမ့ၢ်ဂ့ၤႇကျဲမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢ သုးကရူၢ်ပၢၤဃာ်၀ဲမီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်မၤတၢ်တဘၣ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်ႉမ့၀ံၤအဂၤတခါန့ၣ်လၢနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် သုးကလၢၤႇ ကီၢ်ဆၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလီၢ်တကပၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီးအ၀ဲသ့ၣ်သုးကျိၤလဲၤတသ့နီတစဲးလၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇ သီတုၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီအနံၤ တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်နုာ်လီၤခး၀ဲ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပယီၤသုးကျိၤဒီးပၢၤကီၢ်၀ဲလီၢ်ႇပၢပြးရူႇ(လ၀က)ရူႇသ့ၣ်ၦၢ်ရူႇတၢ်မၤသံမ့ၣ်အူရူသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲဒၣ်(၄၅)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (SOF)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတ့ၢ်ဃာ်၀ဲဒံးန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤဒီး၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤအဃိၦၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးတကီၢ်ခါခဲအံၤ ၦၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဂီၢ်ဘၣ်ကွၢ်တၢ်အိၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဒုးဂၢၢ်ထီၣ်တစဲးလံဘၣ်ဆၣ်ပက့ၤလၢဟံၣ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်ႉလၢမုၢ်နၤခီစ့ၢ်ကီးပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ပက့ၤဆှၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဘူၣ်ဒံးဘၣ်ႉပကက့ၤဟံတၢ်လၢဟံၣ်န့ၣ်ပဘၣ်ကွၢ်တၢ်အိၣ်သး၀ံၤမးပက့ၤမီၤနီၤႉ ကျိဖးဒိၣ်လၢ အတပိၢ်ဖးထီၣ်ဒံးဘၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒံးမီၤနီၤႉပစံၣ်ထီၣ်ကရီကဒးအဃိတၢ်လိၣ်တၢ်လဲးဒုအိၣ်လီၤမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ

လၢကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤဒီးတၢ်ခိၣ်တၢ်ဃၢၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဒုးယၤတၢ်ဖ့ၣ်စၢကဲထီၣ်ဒံး၀ဲလၢ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး ပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤဒီးဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိသိလ့ၣ်လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤလၢ၀့ၢ်ပူၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီးပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤစ့ၢ်ကီး ဟဲလီၤတုၤအိၣ်စှၤအဃိဟီၣ်က၀ီၤပူၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးအပူၤကွံာ်စှၤသီအခါလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ အပူၤ (KNLA)တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်နုာ်လီၤခး၀ဲနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် ကးလံၣ်ခံသုးကလၢၤႇ ကွံလၢၢ်တၢသုးကလၢၤႇ ကီးတရံးသုးကီၣ်ကး၀ဲၤကျိၤရူဒီး မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကနဲလ့ပယီၤသုးကလၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ် လီၤႉ