Home တၢ်ကစီၣ် ခၠီနခွးတၢ်ဒုးအပူၤသုးကီၣ်ကး(ခမရ–၅၅၇)သုးရ့ၣ်ခိၣ်ဒီး(BGF)သုးရ့ၣ်ခိၣ်သံ

ခၠီနခွးတၢ်ဒုးအပူၤသုးကီၣ်ကး(ခမရ–၅၅၇)သုးရ့ၣ်ခိၣ်ဒီး(BGF)သုးရ့ၣ်ခိၣ်သံ

344
0
Photo: CJ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠ့ကီၢ်ဆၣ် ဒီး တလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကၠဲၣ်မယီကီၢ်ဆၣ်အဆၢ ခၠီနခွးသ၀ီဒီးဒူသ၀ီလၢအိၣ် တၢ်ခိၣ်တၢ်ဃၢၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤ ပယီၤသုးလၢအဟဲထီၣ်တဖၣ်အံၤဒီး ကညီဒီကလု၁် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိတၢ်ဒုးဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ သုးကီၣ်ကးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ် (ခမရ–၅၅၇)သုးရ့ၣ်ခိၣ်ဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF–၁၀၂၂)သုးရ့ၣ် သုးရ့ၣ်ခိၣ်–၂ သံ၀ဲဒၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ် က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးကီၣ်ကးစုတီၤဖီလာ်အၦၤလၢအသံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲခီၣ်သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၅၇) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် မၠိကိၤကိၤ၀့ ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF–၁၀၂၂)သုးရ့ၣ်ခိၣ်–၂ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤနီၢ်တယၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်အၦၤတဂၤစံး၀ဲလၢ“မဟါန့ၣ်ဘၣ်ဃး(BGF)သုးရ့ၣ်ခိၣ်–၂ သံဒုပပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤန့ၢ်လီၤႉ ဖဲ ၂၆ သီန့ၣ် ၦၤလဲၤတ့ၢ်ဒြိမ့ၣ်ပိၢ်လၢခၠီနခွးအဃိပယီၤသုး(ခမရ–၅၅၇)သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် မၠိကိၤကိၤ၀့ နါက့ဘၣ်၀ဲဒၣ် အဖံဘၣ်ခိၣ်ဒီးအစုဒုၣ်မီၤနီၤႉမုၢ်၀ါထီၣ် ၂၇ သီဘျီ ၦၤခးအီၤဒီးတနဲးဖၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်အခီၣ်ကံၣ်ဒုၣ်ဘျီ သံ၀ဲဖဲန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးပယီၤသုးလၢအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်အဂၤ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တဖၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တီၤကလ့သ၀ီမုၢ်ထီၣ် လၣ်ကစဲသ၀ီပူၤအဃိ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီး ဒ်န့ၣ်အသိးလၢခၠီနခွးစ့ၢ်ကီးတၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ် ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

“ပယီၤသုးအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်လၢအဂၤ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤဒီး(BGF)ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢလၣ်ကစဲသ၀ီတကပၤန့ၣ်ႉ ဖဲမဟါလၢလၣ်ကစဲန့ၣ်တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်ႉ(BGF)သုးရ့ၣ်ခိၣ်-၂ န့ၣ်အသံဖဲန့ၣ်လီၤႉမ့မ့ၢ်လၢသုးကီၣ်ကး(ခမရ-၅၅၇) သုးရ့ၣ်ခိၣ်ခီန့ၣ်အသံလၢခၠီနခွး”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၈ သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၇ သီ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖဲလၣ်ကစဲသ၀ီအခါန့ၣ် ဘၣ်ဃးသုးကီၣ်ကးတကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအနီၣ်ဂံၢ် တၢ်အိၣ်သးခီန့ၣ်တၢ်တသ့ၣ်ညါအီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်မၤန့ၢ်၀ဲကျိ(၁၅)ခိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢ သုးကရူၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤခီဖျိတၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်တပယူာ်ဃီအဃိတီၤကလ့မုၢ်ထီၣ် ကၠီၣ်ကွဲသ၀ီႇလၣ်ဘူကိႇ မဲၢ်သရိးႇ လၣ်ကစဲႇ နီၤယိၣ်အ့ႇဖဲၣ်တ့ကိႇစံကိႇခၠီနခွးသ၀ီ ၦၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ