Home တၢ်ကစီၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ပညိၣ်တဒ်သိးလိ၁်သးဘၣ်အဃိပ၁်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး(KTLA)တသ့ဘၣ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ပညိၣ်တဒ်သိးလိ၁်သးဘၣ်အဃိပ၁်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး(KTLA)တသ့ဘၣ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

336
0
Photo: KTLA

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဒ်သိးဘၣ်ဒီးပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)တသ့ဘၣ်အဃိ ဒ်သိးၦၤအိၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ပူၤတဖၣ်အံၤအတၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး(KTLA)သုတအိၣ်တဂ့ၤ အဂီၢ် တၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါကဒါက့ၤကရူၢ်ကရၢဘၣ်ထွဲတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ ၀ဲဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၆ သီအနံၤ န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(၁၇)၀ီတ၀ီခီကရဲး၀ံၤလီၢ်ခံ ဖဲတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃ သီတုၤ ၅ သီ အနံၤ လၢသၢသီအတီၢ်ပူၤ သၢ၀ီတ၀ီ လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤ တၢ်ထုးထီၣ် ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

KNU ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ပဒိၣ်စီၤကျၢၤစ့ စံး၀ဲလၢ“ဖဲတၢ်မဲာ်ညါတၢ်ဒုးအပူၤခ့ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ်တၢ်ကရၢကရိလၢ ခံဖုထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ပညိၣ်တဒ်သိးဘၣ်သုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ပညိၣ်တဒ်သိးဘၣ်အဖီခိၣ်အံၤပမၤသကိးတၢ်တသ့ဘၣ်ႇ တကြၢးဘၣ် တဘၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ပအဲၣ်ဒိးတဲဒ်န့ၣ်လီၤႉတၢ်လၢ(KNLA)သုးမုၢ်ဒိၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢ သ့ၣ်တဖၣ်ႇ တၢ်ဒိကနၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉလီၤဆီဒၣ်တၢ်သုးဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ထံၣ်ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲဒၣ်တၢ်ကလုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်(KNLA)ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ခီန့ၣ် တဒ်သိးဘၣ် အဖီခိၣ် ဖဲတၢ်ဒုးပျီပူၤဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ဒိကနၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲဒၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုၣ်လိာ်ဒီးဒူဖိသ၀ီဖိသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတဒ်သိးဘၣ်အဖီခိၣ်ဒီးကဲထီၣ်အဃိ ပ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ထံၣ်၀ဲလၢ တကြၢးတဘၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်ဒီးပဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်လံာ်အံၤလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ် လီၤႉ

(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလံာ်ဘၣ်ဆၣ်တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢပျီပူၤတၢ်မဲညါန့ၣ်တဒူၣ်ဒီးတဒူၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ် မၤသကိးတၢ်အိၣ်၀ဲဒီးဒ်န့ၣ်အသိးကမျၢၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးကခိးကွၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (KTLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤနၢၤဒါမၠး စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢတၢ်မဲာ်ညါန့ၣ်ယထံၣ်ၦၤမၤသကိးတၢ်လီၤမီၤနီၤႉလၢတၢ်လီၢ်ခံခီမၤ၀ဲဒ်လဲၣ်တဲတဘၣ်ဘၣ်ႉ လၢထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်အိၣ်သးခီဒၢးကွၢ်ထံကွၢ်ဆး၀ံၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(KNU)ဒီး(KTLA)တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဟဲကဲထီၣ်သးခဲအံၤတဖၣ်ကဲထီၣ်တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးလၢကညီကမျၢၢ်ကဒဲကဒဲ အဘၢၣ်စၢၤသ့အဃိခံခီခံကပၤကဘၣ်ထံၣ်လိာ်သးမးသ့လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကညီတၢ်ကရၢကရိ ခိၣ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤတၢ်ကြၢးလၢကျဲၤဃူကျဲၤဖိးအီၤစိအီၤအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဃု၀ဲဒၣ်ၦၤသၢဖုတဖုလၢကနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤလၢကဂုာ်ကျဲးစၢးကျဲၤဃူကျဲၤဖိးတၢ်န့ၣ်ယထံၣ်သၦၢ်ကတၢၢ်လီၤႉယဆိမိၣ်ၦၤကညီဖိန့ၣ်တအဲၣ်ဒိးထံၣ်ဘၣ်၀ဲလၢကဒဲကဒဲဘၣ်ခးလိာ်သးဘၣ်ႉပဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအကဲထီၣ်လၢကဒဲကဒဲဘၢၣ်စၢၤအံၤကတုၤလၢၦၤကမျၢၢ်အကျါမီၤနီၤႉတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်လီၤမုၢ်ပြံပြါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)မ့ဆဲးလဲၤဒ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကျဲခဲအံၤအသိးန့ၣ်တမ့ၢ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်ပညိၣ်လၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ၦဲၤထီၣ်တညီ၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤနၢၤဒါမၠး စံးအါထီၣ်၀ဲ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျဲမ့လဲၤသးဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲအပိၢ်ဒုတညီဘၣ်ႉနဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်သုးကီၣ်ကး၀ံၤမးဃ့တၢ် ဘၣ်သးလၢထံဖိကီၢ်ဖိႉပကလဲၤတဘျီဃီလၢဖဲၣ်ဒရၢၣ်တသ့ဘၣ်ႉပကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒ်သိးဒီး(AA),ပလီၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအသိးန့ၣ်မီၤနီၤႉခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇကမျၢၢ်ဂ့ၤႇသုးဖိသံၣ်ဖိမ့ၢ်ဂ့ၤႇဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖုဒီးတဖုမ့ၢ်ဂ့ၤ ကဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်ကွၢ်ထံထံထံဆးဆးနမ့တအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်ပဒီဘၣ်ဒုတညီဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ(၂၀၂၂)လါယူၤလံ ၁၉ သီအနံၤလၢ ကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤနၢၤဒါမၠးန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၂)လါယူၤလံအခါန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတ့ၢ်ဃာ်၀ဲလၢ(KTLA)အံၤ အတၢ်ဘၣ်ထွဲ လိာ်သး တအိၣ်၀ဲဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဘၣ်န့ၣ် လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်လၢဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ တၢ်မဲာ်ညါတၢ်ဒုးပျီပူၤန့ၣ် တဒူၣ်ဒီးတဒူၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ် အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအပၣ်ဃုာ်လၢပျီပူၤအံၤတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ