Home တၢ်ကစီၣ် (KNU)တီခိၣ်ရိၣ်မဲကွဲးကါကူစါယါဘျါကလီန့ၢ်၀ဲဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ကမျၢၢ်(၁၀၀၀)ဘျဲၣ်အမဲ၁်ချံ

(KNU)တီခိၣ်ရိၣ်မဲကွဲးကါကူစါယါဘျါကလီန့ၢ်၀ဲဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ကမျၢၢ်(၁၀၀၀)ဘျဲၣ်အမဲ၁်ချံ

99
0
Photo: CJ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၇) ခိၣ်နၢ်တဖၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲကွဲးကါကူစါယါဘျါကလီန့ၢ်၀ဲဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ၦၤကမျၢၢ်အဂၤ(၁၀၀၀)ဘျဲၣ်အမဲာ်ချံ အံၤ ဖဲ(ယ့ၤတကိၤ)ဆၢလာ် သီခါဖၠၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကွဲးကါကူစါယါဘျါမဲာ်ချံတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤဘၣ်တၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မၤအီၤလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) လီၢ်ခၢၣ်သး ကသံၣ်၀ဲၤကျိၤ ဒီကထၢၣ် စီၤန့ၢ်ဆၢဒီးဆူၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်စးထီၣ်မၤအီၤဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၂ သီ တုၤ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအနုာ်လီၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤလၢအမ့ၢ်ဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်မါဒံၤ စံး၀ဲလၢ “ၦၤကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤန့ၣ်စးထီၣ်လၢ(၁၉၄၇)နံၣ်န့ၣ်ပစးထီၣ်မၤ၀ဲတၢ်ပၢဆၢမီၤနီၤႉကမျၢၢ်ခီန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤန့ၣ်အိၣ်အနံၣ်နွံဆံဘျဲၣ်လံအဃိပ၀ဲပတၢ်ကရၢကရိအံၤဒ်ပဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤက့ၤကမျၢၢ်န့ၢ်အသိးန့ၣ်ပကွၢ်ဒီးလၢကမျၢၢ် န့ၣ်အတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢမဲာ်ချံတကပၤခီဒၢးပမၤစၢၤကဒါက့ၤဒ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကွဲးကါကူစါယါဘျါၦၤမဲာ်ချံတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤယံၤ၀ဲဒၣ် ၁၁ သီဒီး ၦၤမၤမဲာ်ဒိးအိၣ်၀ဲ(၇၄၈)ဂၤႇ ၦၤကွဲးကါမဲာ်ချံအိၣ်၀ဲ(၂၂၄)ဂၤဒီးဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤၦၤဟဲပၠးမဲာ်ချံအိၣ်၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ်(၁၁၅၀)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကွဲးကါကူစါယါဘျါမဲာ်ချံဘျီ၀ဲအံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤဃူဖိးကမံးတံာ်(UCKAG)အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤ ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ(သုးက့ ၇)သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဒံၣ်ကွဲၤႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ ပဒိၣ်စီၤဂ့ၤထူႇ ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်နီၢ်ဆှံ၀ါဒီး ဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လဲၤကွဲးကူစါယါဘျါမဲာ်ချံဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကညီဖိဃုာ်ဒီးပယီၤႇမိၣ်ဒီးပအိၣ်ကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲကူစါယါဘျါ၀ဲအသးဒီး ခီဖျိခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဟဲကွဲးကါကူစါယါဘျါ၀ဲဒ်အံၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤၦၤကမျၢၢ်တဖၣ်သူၣ်ခု သးခု ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်မၤစၢၤတၢ်လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤ ၁၄ သီ တုၤ ၂၀ သီအခါစ့ၢ်ကီး လၢဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ် နီၤသၤယၤသ၀ီအပူၤ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တီခိၣ်ရိၣ်မဲကွဲးကါကူစါယါဘျါကလီန့ၢ်၀ဲၦၤကမျၢၢ်အမဲာ်ချံဒံးဒီးဖဲန့ၣ်ၦၤကမျၢၢ်ဟဲကွဲးကါအမဲာ်ချံ အိၣ်၀ဲ (၄၄၁)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤကရူၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတ့ၢ်ဃာ်ဒံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ