Home တၢ်ကစီၣ် ကၠဲးထိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤၦၤဟဲၦ့ၤတယီလီၤစှၤအဃိအမၠးတအိၣ်တ့ၢ်လၢၦၤသူၣ်တယီဖိတဖၣ်အဂီၢ်လၢၤဘၣ်

ကၠဲးထိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤၦၤဟဲၦ့ၤတယီလီၤစှၤအဃိအမၠးတအိၣ်တ့ၢ်လၢၦၤသူၣ်တယီဖိတဖၣ်အဂီၢ်လၢၤဘၣ်

322
0
Photo: CJ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကၠဲးထိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တနံၣ်အံၤခီဖျိၦၤဟဲၦ့ၤတယီတအိၣ်အါအါလၢာ်ဘၣ်လီၤစှၤအဃိ ၦၤလၢအသူၣ်အီၣ်ဖျးအီၣ်တယီလၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တဖၣ်အံၤတအီၣ်ဘၣ်အမၠးႇအမၠးတအိၣ်တ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤသူၣ်တယီဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်မဟိတနံၣ်အခါန့ၣ်ၦၤဟဲၦ့ၤတယီအိၣ်ဒၣ်၀ဲအါမးဒီးၦၤအီၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်အမၠးအါမးအဃိ တနံၣ်အံၤ ၦၤသူၣ်ၦၤဖျးတယီအိၣ်၀ဲဒၣ်အါမးန့ၣ်လီၤႉဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤမ့ၢ်လၢတယီဖိဒီးၦၤမၤတၢ်ဖိအဘူးအလဲလၢာ်အါႇ ၦၤဟဲၦ့ၤတယီစ့ၢ်ကီးလီၤစှၤထီၣ်အဃိတအီၣ်ဘၣ်အမၠးလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤပိာ်မုၣ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟိန့ၣ်ၦၤဟဲၦ့ၤတယီအိၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉခဲအံၤအၦ့ၤအိၣ်ဒ်သိးမဟိတနံၣ်လီၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢၤဘူၣ်လၢၤစ့ လၢၤအါကဒါက့ၤလၢတယီဖိမီၤနီၤႉၦၤမၤတၢ်ဖိအဘူးအလဲနါက့လၢညါန့ၣ်(၇၀၀၀)ခဲအံၤ ပဘၣ်ဟ့ၣ်လၢ(၈၀၀၀)လံႉ အဘူးအလဲထီၣ်၀ဲတစဲးန့ၣ်ႉဖဲမဟိကၢာ်န့ၣ်အမၠးအိၣ်အဃိတနံၣ်အံၤၦၤသူၣ်တယီအါထီၣ်မီၤနီၤႉၦၤဟဲၦ့ၤတၢ်ဖိနါက့လီၤစှၤအဃိကဲထီၣ်အသးဒ်အံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တယီအံၤတၢ်ၦ့ၤအီၤလၢအသံသိဒီးအဃ့ခံကလုာ်အံၤန့ၣ်လီၤႉမ့မ့ၢ်တယီအသံသိတပီၢ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်ထဲ(၅၀၀)ကၠး လီၤဒီးဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်လၢတယီဃ့ခီန့ၣ်အၦ့ၤဂ့ၤအမဲာ်ညါဘၣ်ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆၢကတီၢ်အါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ပိာ်မုၣ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်အိၣ်သးအံၤအဃိအ၀ဲသ့ၣ်တကိးငါ၀ဲဒၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢၤဘၣ်မၤက့ၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်သ့ၣ်နီၢ်ကစၢ်လီၤအဃိ က့ၤန့ၢ်ကဒါက့ၤအယ့(အရင်း)ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ၦၤလၢအတယီတံၢ်ဟးထီၣ်တအါဘၣ်ညါတနီၤန့ၣ်ဆှူ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤသူၣ်တယီလၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ“မ့မ့ၢ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်ယတကိးငါၦၤမၤတၢ်ဖိဘၣ်ႉပမၤလၢပကစၢ်အဃိန့ၢ်က့ၤ အယ့ဒံးမီၤနီၤႉၦၤတနီၤအဆှူခီန့ၣ်မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိအဘူးအလဲဒ်န့ၣ်ဒုကပၣ်လီၤႉနမ့က့ၤကွၢ်ကဒါလၢၦၤတူၢ်ငါတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်ခီန့ၣ်တဲ၀ဲလၢမးတန့ၢ်က့ၤထီးညၣ်တပီၢ်ၦ့ၤလၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤႉ

လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ်အပူၤအပူၤကွံာ်မဟိတနံၣ်န့ၣ်တယီသံသိတပီၢ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၅၀၀)ဒီးမ့မ့ၢ်တယီအဃ့တပီၢ်ခီ န့ၣ် အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၇၀၀၀)ကၠးအၦ့ၤအိၣ်ဒ်သိးမဟိလီၤဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤအမၠးတအိၣ်တ့ၢ်လၢၦၤသူၣ်တယီဖိတဖၣ် အဂီၢ်လၢၤဘၣ်ဆှူ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤပူၤကိးမုၢ်နံၣ်ဒံးကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတၢ်ဆှၢထီၣ်ဆါအီၤဆူတရူးကီၢ်ႇယပၣ်ကီၢ်ႇ ကလံၤထံးခိရံယါထံကီၢ် ဃုာ်ဒီးထံကီၢ်လၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အကျါတယီအံၤပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်တခါအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤပနံာ်တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤစရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ