Home တၢ်ကစီၣ် လၢကညီနံၣ်ထီၣ်သီမုၢ်နံၤအဂီၢ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်တီၤကလ့သ၀ီပူၤတၢ်အိးထီၣ်၀ဲ(အၤ၀ၤဒ့)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်

လၢကညီနံၣ်ထီၣ်သီမုၢ်နံၤအဂီၢ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်တီၤကလ့သ၀ီပူၤတၢ်အိးထီၣ်၀ဲ(အၤ၀ၤဒ့)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်

221
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၄ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် တီၤကလ့သ၀ီအပူၤ လါလၢကဟဲသလ့ၤလါထီၣ်ထီၣ် ၁ သီအနံၤ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲကညီနံၣ်ထီၣ်သီအံၤအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဆီလီၤအိးထီၣ်၀ဲဒၣ်(အၤ၀ၤဒ့)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်လၢာ်အခါန့ၣ်တၢ်စးထီၣ်ဆီလီၤအိးထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး မ့ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်ဒီးကညီနံၣ်ထီသီဘူၣ်န့ၣ်တၢ်ကမၤ၀ဲခဲလၢာ်အသီ(၅၀)ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“အ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲဖဲတီၤကလ့သီခါဖၠၣ်ကပၤလီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢကညီနံၣ်ထီၣ်သီဒီးအိးထီၣ်၀ဲ (အၤ၀ၤဒ့) တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်အံၤလီၤႉမ့မ့ၢ်လၢ(contract)ခီန့ၣ်ကဲ၀ဲဒၣ်၀့စီၣ်ႉမ့ၢ်န့ၢ်တၢ်ပျဲလၢသုးကီၣ်ကးဧါႇ လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ကီၣ်ကးကရူၢ်(PC)ဧါဒုတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉပနၢ်ဟူခီန့ၣ်ဒ်န့ၣ်ႉအပူၤကွံာ်လၢညါနါက့တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲဒၣ်(အၤ၀ၤဒ့)စ့ၢ်ႉတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါကအိၣ်လၢအခူၣ်ခံဆံညါႉမၤ၀ဲဒီတလါညါလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤဃူဖိးကမံးတံာ်ထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်တဘၣ်မၤတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ဘၣ် ဒီးဘၣ်ဆၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်သုးကီၣ်ဒီးဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တနီၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအိးထီၣ်၀ဲလီၤဒီး တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒံး၀ဲလၢကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်လီၢ်အါတီၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤအီၤမီၤအ့စံး၀ဲလၢ “ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပနဲၣ်လီၤဃာ် အိၣ်မီၤနီၤလၢၦၤတဘၣ်မၤတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ဘၣ်န့ၣ်ႉခဲအံၤအိၣ်ဒံးဒၣ်လၢၦၤဟးဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အပတီၢ်ဒံးလီၤႉ မ့ဟံထီၣ်ဖီၣ်အရ့တဘျီဃီန့ၣ်တၢ်ဒုးဃာ်မ့တမ့ၢ်ဃိာ်န့ၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဃာ်ႉအဃိပဆိမိၣ်ဃာ်လၢပကစးထီၣ်မၤတၢ်တခါအံၤမီၤနီၤႉဖဲပတမၤဘၣ်ဒံးဘၣ်အခါန့ၣ်ပကမၤစိလၢတၢ်ဟးဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့မ့ၢ်ဂ့ၤႇကသံၣ်မူၤဘှီးမ့ၢ်ဂ့ၤဒ်န့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ခူ၀့ၢ်ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤ မ့တုၤဃီၤလၢမုၢ်နံၤဒိၣ်မုၢ်နံၤထီအကတီၢ်လံန့ၣ် သုးကီၣ်ကးဒီးအၦၤတဖၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီလၢကမၤဘူၣ်မၤပွဲႇကမၤ၀ဲတၢ်ဂဲၤကလံၣ်ကၠးဒီးဖဲန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အိးထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တၤကျိၣ် တၤစ့လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤၦၤလၢအဟဲဂဲၤလိာ်ကွဲတၢ်သ့ၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးၦၤလၢအဂၤလၢအတမ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒီးတကးဒံးဘၣ်ခီဖျိၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်အါအဃိတၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်ႇၦၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလီၤမၢ်ဟဲကဲထီၣ်သးအိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကစီၣ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီး သုးကီၣ်ကးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်စုတီၤဖီလာ်ကရူၢ်တဖၣ် အိးထီၣ်မၤ ၀ဲဒၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၢ်လၢအနံၣ်လံဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဟံအရ့တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီးခီဖျိတၢ်တၤကျိၣ် တၤစ့အတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံအံၤအဖီခိၣ်တၢ်မူးတၢ်ရၢ်လၢအဟဲကဲထီၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ကရၢကရိလၢအကဘှါဆှဲတၢ်အံၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိ သူၣ်ဟးဂီၤသးဂီၤဒိၣ်မးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ် လီၤႉ