Home တၢ်ကစီၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ တၢ်ဒုးဆဲးဆူၣ်ထီၣ်လၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ တၢ်ဒုးဆဲးဆူၣ်ထီၣ်လၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤ

242
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် နိၣ်တကီႇကီးတရံးႇ တီၤကၠၤအ့ႇမၠၣ်၀တံၣ်ဒီးသ့ၣ်ကါညံၣ်နီၣ်၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤန့ၣ် တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤသုးဂ့ၢ်၀ီဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တီၤကၠၤအ့သုးဂ့ၢ်၀ီဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဂၤစံး၀ဲလၢ“ခဲအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤႉ လၢတီၤကၠၤအ့ကၠိဒီး နီၤတလၤသ၀ီန့ၣ်စးထီၣ်လၢမုၢ်နၤတုၤလၢတဂီၤအံၤခးလိာ်သးလဲးလိးလီၤႉလၢခၠီနခွးပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်န့ၣ်နါက့ကဲထီၣ်ႉမ့၀ံၤလၢသ့ၣ်ကါညံၣ်နီၤသုးတြိၤႇပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ဒီးကီးတရံးတကပၤန့ၣ်နါက့ခးလဲးလိးလီၤလၢ၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်ႉခဲအံၤတၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးလီၤႉဒြိစ့ၢ်ကီးဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ႉမ့မ့ၢ်ပယီၤသုးဒုခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤလဲးလိးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၉ သီ၀ံၤမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ် ၂၀ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်သုးကီၣ်ကးအကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်ဒီး ပယီၤသုးလၢအိၣ်ပျီပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီႇက၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသ၀ီဖိလၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ထံဖိစီသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲလၢ“အိၣ်တပူၤမးတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉၦၤလဲၤစံၣ်အိၣ်လၢသၤမညၣ်ႇဖၣ်အၣ်တကပၤန့ၣ်ကအိၣ်လၢ အကထိညါႉၦၤဒုးအိၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီးအိၣ်ႉတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်ၦၤစံၣ် လီၤႉ ခဲအံၤလၢနီၤတပွဲႇထံဖိစီႇတန့ခၠါတကပၤန့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်ထီၣ်ကအိၣ်လၢအဂၤ(၆၀၀၀)ညါႉတၢ်အီၣ်တၢ်အီနါက့တအိၣ် ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်ဒီးလူၢ်ပျဲၢ်၀့ၢ်တကပၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တအိၣ်ဒံးဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ် သုးတြိၤ(၂၂) ဃုာ်ဒီး ဖၣ်အၣ်သုးဟီၣ်က၀ီၤပယီၤသုးရ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လဲၤထီၣ်၀ဲ(စစ်ကူ)လၢနိၣ်တကီႇကီးတရံးႇမၠၣ်၀တံၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်ႇသၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ်တကပၤဒီးဆှၢထီၣ်၀ဲကျိချံၦာ်သၣ်ႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီသ့ၣ်တဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်လၢအဘူးဒီးသုးကီၣ်ကးတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤလၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒီး သုးကီၣ်ကးစ့ၢ်ကီးအိၣ်ကတဲၤကတီၤထီၣ်သးလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတကပၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၀့ၢ်ပူၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ