Home တၢ်ကစီၣ် ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤဆၢက့ၤအဂီၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲ ဃ့ထီၣ်လၢကဒုၣ်သကိးတၢ်အီၣ်လၢ(၁၂)နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ

ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤဆၢက့ၤအဂီၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲ ဃ့ထီၣ်လၢကဒုၣ်သကိးတၢ်အီၣ်လၢ(၁၂)နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ

291
0

လါယနူၤအါရံၤ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကဟဲတလါအံၤလါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤဘၣ်၀ဲဒၣ်ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤဆၢက့ၤ(၇၅)၀ီတ၀ီဒီး လၢမုၢ်နံၤဆၢက့ၤအံၤအဖီခိၣ်မ်ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ကဒုၣ်သကိးတၢ်အီလၢ(၁၂)နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်–၂ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲ ဃ့ကညးထုးထီၣ်၀ဲလံာ်ဖဲမဟါလါယနူၤအါရံၤ ၂၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်လံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်အပူၤပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးႇတၢ်သကွံာ်ကညးႇလၢတၢ်ကစုဒုအပူၤတဂၤလၢပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒၣ်၀ဲစုာ်စုာ်ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်အီၣ်ဃ့သကွံာ်ကညးလၢပၦၤကလုာ်အတၢ်ထူးဖျဲးႇတၢ်သဘျ့ပထံပကီၢ်အဂီၢ် န့ၣ် စးထီၣ်လါယနူၤအါရံၤ(၃၀)သီ ဖးမုၢ်တုၤလၢလါယူနူၤအါရံၤ ၃၁ သီ မုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ် လၢ(၁၂)နၣ်ရံၣ် အတီၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ကဒုၣ်သကိးတၢ်အီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲ ဃ့ကညး၀ဲလၢ လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါပူၤန့ၣ် လီၤႉ

ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤဆၢက့ၤ(၇၅)၀ီတ၀ီလၢအလီၤဘၣ်၀ဲအံၤကမၤလၤကပီၤအီၤထဲလၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်သုးမုၢ်သံၣ်ဘိႇခိၣ်နၢ်သိၣ်ဒူလၢအလုၢ်ထီၣ်ကွံာ်အသးသမူလၢထံကီၢ်ဒီးၦၤကလုာ်အဂီၢ်ဒ်အံၤတလၢၦဲၤ၀ဲဘၣ်ဒီးတကးဒံးဘၣ် သုးဖိသံၣ်ဖိႇကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတအီၣ်ဘၣ်မ့ၤဘၣ်ကီၤမ့ၤအိၣ်အဃိလၢတၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီအပူၤကဒုၣ်သကိးတၢ်အီၣ်လၢ (၁၂)နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်–၂ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲ စံးလီၤ၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢသးတၢ်ကစီၣ်အပူၤဒ်အံၤ န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ပၢၢ်ဆၢ(၇၅)နံၣ်ပကမၤလၤကပီၤအီၤထဲသိးပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပၦၤသုးမုၢ်သံၣ်ဘိ၊ခိၣ်နၢ်သိၣ်ဒူကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအလုၢ်ထီၣ်အသးသမူဒ်အံၤန့ၣ်တလၢၦဲၤဘၣ်ယၤဘၣ်ႉဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ခီဖျိတၢ်ပခီဖျိတ့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢတၢ်(၇၅)နံၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤကမျၢၢ်တနီၤန့ၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတုၤလၢကပၢၤနီၣ်ဒိမ့ထံတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဘၣ်ဃုာ်အ၀ဲသ့ၣ်အခံ ဘၣ်ကီၤမ့ၤ အိၣ်၀ဲဒၣ်ႉၦၤသုးဖိနါက့တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအပူၤမ့တတုၤဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်ကီၤမ့ၤကီၤထံအိၣ်စ့ၢ်ႉတဘျီတခီၣ်လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤန့ၣ်တၢ်အီၣ်မ့အိၣ်လၢမဲာ်ညါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်ယူၢ်၀ဲတလီၤလၢၤဘၣ်ခီဖျိလၢတၢ်သူၣ်ကးသးကးအဃိန့ၣ်ႉ(၇၅)နံၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤဖျါဘၣ်ယၤလၢကမျၢၢ်၊သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်၊သုးဖိသံၣ်ဖိမ့ၢ်ဂ့ၤအတၢ်လဲၤခီဖျိအိၣ်၀ဲတုၤလၢပနီၢ်ကစၢ်ပခီဖျိဘၣ်အဃိန့ၣ်လၢတၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီန့ၣ်ပကမၤလၤကပီၤဃုာ်ဒီးတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ်အသးသမူအလုၢ်အၦ့ၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတဂၤလၢပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒၣ်၀ဲပကဆီၣ်လီၤသးႇပကပာ်သးတဖျၢၣ်ဃီတခါဃီလၢတၢ်တမံၤဃီ တခါဃီဒီးခါဆူညါပကလဲၤသကိးလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲ စံးအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ႇပကဘၣ်ဆဲးတူၢ်ဆဲးမၤႇဆဲးခီဖျိဒံးဆူပၦၤကလုာ်အတၢ်မုၢ်လၢ်ဖီတၢၣ် ကလၢၦဲၤအဂီၢ် ပလိၣ်ဘၣ်ပၦၤကလုာ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်ဃူတၢ်ဖိးႇတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤၦၤကလုာ်ဒီး တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးနီၢ်နီၢ်ဆူညါန့ၣ်လီၤႉ

ခါဆူညါပၦၤကလုာ်ကတုၤဖီတၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ပကဘၣ်ဟ့ၣ်အၦ့ၤအါအါႇဘၣ်တူၢ်သံသးအါမးဒံးအဃိ ပကဘၣ်ဆဲးလဲၤအီၤဂုာ်ကဒါခံတသ့၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲစံးအါထီၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခါဆူညါပဖီတၢၣ်ကတုၤအဂီၢ်န့ၣ်ပဘၣ်ဟ့ၣ်အၦ့ၤအါအါဒံးလီၤႉပကဘၣ်တူၢ်သံ၊ပကဘၣ်ဟီၣ်ဒံးလီၤ န့ၣ်ပသ့ၣ်ညါဆိဃာ်လီၤႉအဃိယအဲၣ်ဒိးတဲယၦၤကလုာ်လၢၦၤတကလုာ်လၢအကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ကန့ၢ်တၢ်သဘျ့န့ၣ် အလုၢ်ထီၣ်အသးသမူၦ့ၤ၀ဲလၢသွံၣ်လၢထံန့ၣ်အဒိအတဲာ်အိၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉအဃိန့ၣ်တဘၣ်သးဆံးသးဟးဂီၤတဂ့ၤႉ လၢ(၇၅)နံၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤၦၤဘၣ််လုၢ်ထီၣ်သးသမူအိၣ်ဆံးအါလံလဲၣ်န့ၣ်ပကဘၣ်ဆဲးလဲၤန့ၣ်ပကဘၣ်ဆဲးလဲၤလီၤကျဲအဂၤတအိၣ်ဘၣ်ႉဂုၤခံတသ့ဘၣ်ပကဘၣ်ဆဲးလဲၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိလၢတၢ်နာ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဖးဒိၣ်အပူၤကညီဖိကိးဂၤဒဲးဖဲကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢၦဲၤထီၣ်(၇၅)နံၣ်အံၤလၢတၢ်မၤလၤကပီၤၦၤကလုာ်လၢအလုၢ်ထီၣ်တ့ၢ်အသးသမူဃုာ်ဒီးၦၤလၢအလုၢ်ထီၣ်နီၢ်ခိးက့ၢ်ဂီၤတဖၣ်အဂီၢ်လၢတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤနီၢ်နီၢ်အပူၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါၦၤလၢအတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်လၢတၢ်သးပ့ၤနီၣ်တသ့တန့ၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢ(၇၅)နံၣ်တၢ်လဲၤခီဖျိအံၤတ၀ံၤတကတၢၢ်ဖဲအံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ