Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးကဘီယူၤဘၣ်တၢ်ခးလီၤတဲာ်အီၤဖဲ(သ့ၣ်ကါညံၣ်နီၣ်)ႇၦၤသံ(၅)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်သုးတြိၤ(၄၄)ခိၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ အ့မ့နီၣ်

ပယီၤသုးကဘီယူၤဘၣ်တၢ်ခးလီၤတဲာ်အီၤဖဲ(သ့ၣ်ကါညံၣ်နီၣ်)ႇၦၤသံ(၅)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်သုးတြိၤ(၄၄)ခိၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ အ့မ့နီၣ်

331
0
Photo: CJ

လါယနူၤအါရံၤ ၂၉သီႇ ၂၀၂၄နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်၊ ရၤမတံ၀့ၢ်ဃၢၤ ဖဲသ့ၣ်ကါညံၣ်နီၣ် ပယီၤသုးကီၣ်ကးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ)၃၅၅အသုးကလၢၤဃၢၤန့ၣ် ဖဲတနံၤအံၤမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂နၣ်တခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးကဘီယူၤတဘ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ခးလီၤတဲာ်အီၤဒီး ၦၤသံ(၅)ဂၤအကျါ သုးတြိၤ(၄၄)အခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ အ့မ့နီၣ်ဘၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကဘီယူၤအံၤဟဲဒ်သိးကဆီတလဲၦၤသုးဖိအဂီၢ်ဒီး တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ခး၀ဲဒီးကျိ(Sniper)ဒီးဘၣ်၀ဲၦၤနီကဘီယူၤဖိအဃိ ကဘီယူၤလီၤတဲာ်ကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသုးတၢ်မဲာ်ညါတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးကဘီယူၤ၀ဲန့ၣ်န့ၣ် လီၤတဲာ်၀ဲဖဲ ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ) ၃၅၅ဒီး၃၅၆ သုးကလၢၤအဘၢၣ်စၢၤၦၢ်ကျါတတီၤဒီးတၢ်လဲၤမၤစၢၤက့ၤ၀ဲအဖၢမုၢ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါလၢ(သ့ၣ်ကါညံၣ်နီၣ်)လီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ