Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးနီၣ်နဲၣ်ဖျါမူဒါခိၣ် ဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးလၢ သုးက့(၁)အအိၣ်

ပယီၤသုးနီၣ်နဲၣ်ဖျါမူဒါခိၣ် ဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးလၢ သုးက့(၁)အအိၣ်

102
0
Photo: KNU

လါယနူၤအါရံၤ ၁၅သီႇ ၂၀၂၄ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၁) ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါယနူၤအါရံၤ(၁၁)အနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးကီၣ်ကးအၦၤလၢအိၣ်ဆီလီၤသး ဖဲတးပီသုးကလၢၤ လၢ အဖီၣ်နီၣ်နဲၣ်ဖျါ တဂၤဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသုးလၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)သုးက့(၁) အိၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါ ဘၣ်လၢ သုးက့(၁)အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုး သုးဖိလၢအဖီၣ်နီၣ်နဲၣ်ဖျါမူဒါခိၣ် ဖဲတးပီသုးကလၢၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် – စကခ (၈)၊ ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ-၄၁၀)ႇ သုးဖိ စိနဲၣ်၀့ၤဒီး ဖဲဟဲဟ့ၣ်လီၤသးအခါ စိာ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒီးတၢ်စုက၀ဲၤ ဒ်အမ့ၢ်(MA-၃ ) တခိၣ်ႇ ကျိဆၣ်ဒၢ(၄)ဘ့ၣ်ႇ ကျိချံအဖျၢၣ်(၃၀၀)ႇ အံၣ်နၣ်ကၣ်(၂)ဖျၢၣ်ႇ စုကွံာ် မ့ၣ်ပိၢ်(၁)ဖျၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးကီၣ်ကး စိနဲၣ်၀့ၤအံၤ တအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်မၤလၢ သုးကီၣ်ကးလၢဟံးန့ၢ် ဆူၣ်ထံကီၢ်တၢ်စိ တၢ်ကမီၤအဖီလာ်ဘၣ်အဃိ အ၀ဲဟဲဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးလၢ(KNLA) သုးက့(၁)အအိၣ်အဂ့ၢ် သုးက့(၁) ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢအ၀ဲဟဲဟ့ၣ်လီၤသးဒ်အံၤအဖီခိၣ် သုးက့(၁)ခိၣ်နၢ် ဟ့ၣ်ကနၢၤအီၤလၢကျိၣ်စ့အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ် လၢ(KNLA)သုးက့(၁)အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ