Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိထိၣ်ကီၤကိကျဲကတံာ်အဃိသိလ့ၣ်တီၣ်ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤဆီတလဲသူက့ၤကျဲလၢကၠဲၣ်အူၣ်တီၤကျဲ

ခီဖျိထိၣ်ကီၤကိကျဲကတံာ်အဃိသိလ့ၣ်တီၣ်ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤဆီတလဲသူက့ၤကျဲလၢကၠဲၣ်အူၣ်တီၤကျဲ

153
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၈ သီ၊ ၂၀၂၄ နံၣ်၊ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ရၤမတံ-၀့ၢ်ထိၣ်ကီကိကျဲတကပၤန့ၣ် ခီဖျိသိလ့ၣ်လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤအါကျဲကတံာ်အဃိ သိလ့ၣ်တီၣ်ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အံၤဆီတလဲသူက့ၤကျဲလၢကၠဲၣ်အူၣ်တီၤကျဲတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢထိၣ်ကီၤကိကျဲတကပၤန့ၣ်သိလ့ၣ်တီၣ်ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤအဃိ ဘၣ်ဆီတလဲသူက့ၤကျဲလၢကၠဲၣ်အူၣ်တီၤကျဲမုၢ်တကပၤဒီးဒ်န့ၣ်အသိးကျဲအံၤမ့ၢ်တ့ၢ်၀ဲကျဲလီၢ်လံၤတဘိလၢ တၢ်တသူအီၤဖးယံာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိလၢအလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ဆီတလဲသူက့ၤကျဲလၢကၠဲၣ်အူၣ်တီၤကျဲအံၤန့ၣ်ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲလၢ
“ထိၣ်ကီကိကျဲဒုယလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤအဆ့ၣ်တပၠ့ၣ်ဘၣ်မီၤ၊သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်အါတလၢအဃိထီၣ်ကစၢၢ်အဆၢကတီၢ် ယဘၣ်ကီၤ၀ံၤမ့ၤလၢကျဲအဃိယတသူဘၣ်ဖးယံာ်လံ၊ခဲအံၤယသူလၢကျဲလၢကၠဲၣ်အူၣ်တီၤကျဲမုၢ်တဘိအံၤမီၤ၊ ပလ့ၢ်လိၤဖဲအံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်၊ယသကိးသိလ့ၣ်ကစၢ်တဖၣ်နါက့ဟဲလ့ၢ်လိၤက့ၤဖဲအံၤလီၤမီၤႉ ပလဲၤမၠး၀တံၣ်လၢဂီၤခီန့ၣ်ဟါခီန့ၣ်ပဟဲက့ၤတုၤတနံၤဃီလီၤႉကျဲဒီတဘိန့ၣ်အိၣ်ထဲBGFအတြဲၤလီၤမီၤ၊ တဘၣ်ဟ့ၣ်စ့အါအါဘၣ်ကွၢ်ဖဲပသးအိၣ်န့ၣ်ပဟ့ၣ်သ့လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးတကီၢ်ခါခဲအံၤလၢထိၣ်ကီၤကိကျဲန့ၣ်ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးကရၢ(PC)၊သုးကီၣ်ကးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF)လၢအိၣ်ခိးတၢ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တသမံသမိးသိလ့ၣ်ဒ်လၢညါအသိးလၢၤဘၣ်ဒီး ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိဟ့ၣ်လီၤစ့ မ့၀ံၤန့ၣ်လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤန့ၢ်၀ဲညီညီလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိလၢအလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤဖဲန့ၣ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “အခဲအံၤထိၣ်ကီကိကျဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒုမ့ဘၣ်ဃးတၢ်သမံသမိးန့ၣ်ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့န့ၣ်၀ံၤလီၤမီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ဒုတဃ့ဘၣ်၊လီၤဂာ်ဒ်သိးသိလ့ၣ်ကစၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဟ့ၣ်န့ၢ်ဆူၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မီၤနီၤႉလၢညါအပူၤကွံာ်ထုးထီၣ်ကွၢ် ပတၢ်ဘိၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲ˜ ခဲအံၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်˜မ့မ့ၢ်လၢ(အၣ်စၣ်တိ)သိလ့ၣ်န့ၣ်ထိၣ်ကီကိကျဲဒီတဘိ န့ၣ်လၢာ်လၢတကလီၢ်ဘျဲၣ်ညါမီၤႉယနၢ်ဟူလၢကျဲလၢအဂၤန့ၣ်ဒုအိၣ်တဘိမီၤႉၦၤတဲ၀ဲလၢမ့ၢ်လဲၤလၢဖၣ်အၣ်န့ၣ် သၢနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤတုၤလီၤမီၤႉဘၣ်ဆၣ်ယတလဲၤဘၣ်နီတဘျီဒံးဘၣ်” အဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢရၤမတံ-ကီးတရံး-ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ကျဲမုၢ်တကပၤန့ၣ်ဒ်သိးသိလ့ၣ်တီၣ်ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အံၤ လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤဘၣ်ညီညီကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိတဖၣ်ဃ့ထီၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢလၢအိၣ်ခိးတြဲၤတဖၣ် အံၤကဃ့စှၤလီၤကျဲတၢ်ခိတၢ်သွဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၃)လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အခါန့ၣ်လၢကီးတရံး-ရၤမတံအ့ရှါကျဲန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤအဃိတၢ်ပံးကွံာ်၀ဲဒၣ်ကျဲတုၤလၢခဲအံၤဒီး တၢ်လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤ သူက့ၤကျဲလၢထိၣ်ကီၤကိ-နဘူ-တန့ခၠါကျဲတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ